SOTSIAALKÜSIMUSTEGA TEGELEVAD AMETNIKUD

2.05.17

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon 

e-post

Sotsiaalosakonna juhataja
vastuvõtt:
K 8.00 - 12.00

Marge Viska

13

56214609

marge.viska@marjamaa.ee

Lastekaitsespetsialist
vastuvõtt:
E 8.00 - 12.00,
12.45 - 17.00

K 8.00 - 12.00,
12.45 - 17.00

Sirje Praks

13

   53051085

sirje.praks@marjamaa.ee

Sotsiaaltööspetsialist
vastuvõtt:
E, T, K, N 8.00 - 12.00, 12.45 -17.00

Lea Tiigisoon

16

5199 5657

lea.tiigisoon@marjamaa.ee

Sotsiaaltööspetsialist
vastuvõtt:
E 8.00 - 12.00

N 12.45 - 17.00

Katrin Aasamaa

16

53268175

katrin.aasamaa@marjamaa.ee

 

Lea Tiigisoont asendab ajutiselt Egela Eensalu, tel 5199 5657, egela.eensalu@marjamaa.ee

Toimetaja: TIINA GILL

Ranitsatoetus

24.08.16

Märjamaa Vallavolikogu kehtestas 16.08.2016 määrusega nr 65 "Ranitsatoetuse maksmise korra"  (määrus jõustub 22.08.2016). Alates käesoleva aasta sügisest makstakse Märjamaa valla lastele, kes lähevad esmakordselt üldhariduskooli 1. klassi ranitsatoetust. Toetuse suuruseks on 100 eurot. Selle saamiseks peab lapsevanem esitama Märjamaa Vallavalitsusele vormikohase taotluse. Taotlusi saab esitada kuni 30. septembrini. 
Toetuse saamise tingimuseks on, et kooli minev laps ja vähemalt üks tema vanematest on rahvastiku registri andmetel 1. augusti seisuga registreeritud Märjamaa valla elanikuks. See, millise omavalitsuse kooli laps õppima asub, pole määrav. 

*Ranitsatoetuse taotlus - pdf ja rtf .
Taotluse võib digitaalselt allkirjastatult saata e-postile marjamaa@marjamaa.ee, täita vallavalitsuses kohapeal või saata postiga Märjamaa vallavalitsuse aadressile Tehnika 11 Märjamaa 78304 Rapla maakond.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Töötukassa teenustest ja töövõime hindamisest

6.04.17
Märtis 2017 käis Märjamaa vallavolikogu istungil kõnelemas tööukassa teenustest ja tööhõivest Töötukassa Raplamaa osakonna esindus.
Siinkohal avaldame nende  slaidikava  ja küsimused-vastused, millele vastas e-postiga Eesti Töötukassa töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakonna juhataja Sirlis Sõmer-Kull. 
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

1. juulist käivitub tööreformi II etapp

1.07.16

1. juulist 2016 käivitub töövõimereformi teine etapp, mis muudab töövõime ja tööealiste puude raskusastme tuvastamise metoodikat ja rahalisi toetusi. Senise töövõimetusprotsendi tuvastamise asemel hakkab Eesti Töötukassa (edaspidi töötukassa) hindama töövõimet ja töövõimetuspensioni asemel hakatakse õigustatuse korral maksma töövõimetoetust. Kuna töövõimereform käivitub järk-järgult, siis tekib olukord kus kuni 2016. a lõpuni kehtivad üheaegselt vana ja uus süsteem.

Töövõimereform ei puuduta...

Tööealised inimesed, kellele on määratud töövõimekaotuse protsent või invaliidsusgrupp tähtajatult või kuni vanaduspensioni eani, saavad Sotsiaalkindlustusametist (edaspidi SKA) töövõimetuspensioni kuni vanaduspensionieani ja uut taotlust esitama ei pea.

1. juuli 2016 kuni 31. detsember 2016

 • Tööealised inimesed, kes taotlevad töövõime hindamist esmakordselt (st kellele pole pärast 01.07.2010.a püsiva töövõimetuse protsenti määratud), esitavad töövõime hindamise taotluse töötukassasse. Näiteks puudega lapsed, kellel täitub 16 eluaastat peale 01.07.2016 või tööealised, kes tervise püsiva halvenemise tõttu satuvad esmakordselt  töövõime hindamisele. Taotluse vorm on kättesaadav töötukassa kodulehel https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoime-hindamine ja iseteenindusportaalis https://www.tootukassa.ee/tkauth/login

Töövõime hindamisega samaaegselt saab vajadusel taotleda ka puude raskusastme tuvastamist, st tegemist on ühistaotluse vormiga.

 • Tööealised inimesed, kelle püsiva töövõimetuse korduvekspertiisi tähtaeg saabub vahemikus 01.07.2016 kuni 31.12.2016 taotlevad töövõimetuse korduvhindamist kuni 2016. aasta lõpuni veel SKAst, täites ära ekspertiisitaotluse tööealisele inimesele. Taotlus korduvekspertiisiks tuleb esitada ajavahemikus, mis on märgitud ekspertiisiotsusel. Sellel perioodil hinnatakse püsivat töövõimetust seni kehtinud korra kohaselt.

Taotluste vormid on kättesaadavad SKA kodulehel http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ekspertiisi-blanketid/

 • Tööealised inimesed, kellel on tuvastatud üksnes puude raskusaste ja kelle korduvekspertiisi tähtaeg saabub vahemikus 01.07.2016 kuni 31.12.2016 taotlevad puude raskusastme korduvhindamist SKAst, täites ära ekspertiisitaotluse tööealisele inimesele (nö vana vorm). Taotlus korduvekspertiisiks tuleb esitada ajavahemikus, mis on märgitud ekspertiisiotsusel. Sellel perioodil hinnatakse puude raskusastet seni kehtinud korra kohaselt.

Taotluste vormid on kättesaadavad SKA kodulehel http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ekspertiisi-blanketid/

 

Alates 1.jaanuar 2017

 • Tööealised inimesed, kelle püsiva töövõimetuse korduvekspertiisi tähtaeg on alates 01.01. 2017,  saavad töövõimetuspensioni kuni neile määratud tähtaja lõpuni ja uut taotlust enne määratud korduvekspertiisi tähtaega esitama ei pea. Korduvekspertiisi tähtaja saabudes tuleb neil esitada töövõime hindamise taotlus töötukassasse.  Taotluse vorm on kättesaadav töötukassa kodulehel https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoime-hindamine ja iseteenindusportaalis https://www.tootukassa.ee/tkauth/login

Ennetähtaegselt korduvekspertiisi taotlust on õigustatud SKA-le või töötukassale esitama vaid need inimesed, kellel on terviseseisundis toimunud  olulised muutused.

 • Kui tööealine inimene soovib alates 01.01.2017 taotleda ainult puude raskusastme tuvastamist, mitte aga töövõime hindamist, tuleb tal pöörduda SKA-sse ja esitada tööealise inimese ekspertiisitaotlus puude raskusastme tuvastamiseks (so uus ühistaotluse vorm).  Puude raskusastet tuvastab endiselt SKA. Taotluste vormid on kättesaadavad SKA kodulehel http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ekspertiisi-blanketid/
 • Kui tööealine inimene soovib alates 01.01.2017 taotleda ainult töövõime hindamist (nii esmane kui korduv taotleja), esitab ta taotluse töötukassasse. Taotluse vorm on kättesaadav töötukassa kodulehel https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoime-hindamine ja iseteenindusportaalis https://www.tootukassa.ee/tkauth/login
 • Alates 01.01.2017 saavad ühistaotluse töövõime hindamiseks ja puude raskusastme tuvastamiseks esitada töötukassale või SKA-le korduvekspertiisi tähtajal juba kõik taotlejad (alates 01.07.2016.a. saavad seda teha vaid esmakordsed taotlejad).  

 

Kuidas esitada püsiva töövõimetuse ja puude raskusastme taotlust SKAle?

2016.a saab nii tööealiste (korduvekspertiisi taotlejad) kui ka laste ja vanaduspensioniealiste inimeste ekspertiisitaotlusi täita riigiportaali eesti.ee kaudu. Uut ühistaotluse vormi 2016.a veel  eesti.ee kaudu täita ei saa.

Ekspertiisitaotluse saab saata ka e-posti ning posti teel SKAsse. Samuti saab taotlusi esitada SKA klienditeenindustes kohapeal.

Kui inimene täidab kodulehel oleva elektroonse ekspertiisitsotluse, tuleb see inimesel allkirjastada digitaalselt ja saata e-postiga  aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Alates 01.01.2017 saab ekspertiisitaotluseid täita ja esitada ka SKA iseteenindusportaali kaudu (www.sotsiaalkindlustusamet.ee)

PS! Laste ja vanaduspensioniealiste puude raskusastme taotlemisel ja tuvastamisel metoodilisi muudatusi ei ole. Taotluse vorm on kättesaadav SKA kodulehel http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ekspertiisi-blanketid/

 

Kuidas esitada töövõime hindamise taotlust töötukassale?

Töövõime hindamise/puude raskusastme tuvastamise taotluse vormi saab inimene täita ja esitada iseteenindusportaalis www.tootukassa.ee, saata see digiallkirjastatult e-postiga töötukassasse, aadressile info@tootukassa.ee või paberkandjal allkirjastatult posti teel ning esitada töötukassa maakondlikus esinduses kohapeal. Kuna taotluse täitmine võtab aega, soovitame pöördumise aja juhtumikorraldajaga enne telefoni teel kokku leppida.

PS! Töövõime hindamise taotluse esitamiseks peab taotleja 6 kuu jooksul enne taotluse esitamist olema käinud oma pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Arsti tuleb informeerida töövõime hindamis taotlemise kavatsusest. Arst kirjeldab inimese terviseseisundit, mis mõjutab töövõimet ja  sisestab terviseandmed e-tervise portaali.

 

Töövõime hindamise ja puude raskusastme taotlust täitma asudes...

Varuge täitmiseks piisavalt aega, umbes 1-1,5 h. Kirjeldage oma tervise seisundit ja võimekust vastavalt tegelikkusele, arvestades igapäevategevusi ja toimetulekut. Ärge aimake küsimust ette, vaid lugege see tähelepanelikult läbi. Mõni küsimus võib olla ebamugav, kuid see on oluline, et kujuneks selge pilt inimese töövõime seisundist. Abivahendi olemasolul arvestage soorituse kirjeldamist alati koos abivahendiga.

 

Üldised põhimõtted taotluse täitmisel

Küsimustele vastates tuleb arvestada, et tegevus peab olema sooritatav:

 • tavapärases mõistes ohutult -  tegevus ei tohi olla teostatud ülisuure pingutusega;
 • piisavalt hästi ja nii tihti kui vajalik  - tegevust peab olema võimalik korrata kohe pärast selle lõpetamist või väikese ajavahemiku möödumisel, see ei tohi kaasa tuua nii suurt kurnatust, et peale üht korda rohkemaks jõudu ei jätku;
 • mõõduka aja vältel -  tegevus peab olema sooritatav mõistliku aja jooksul. Üldjuhul võib arvestada mõistlikuks enam-vähem kaks korda niipalju aega, kui see võtaks tervisekahjustuseta inimesel;
 • iga küsimuse juures olevat vastusevarianti "seisund on muutlik" tuleks kasutada siis, kui vastava tegevuse tegemine mõnikord on võimalik ja mõnikord mitte. Kui seisund on muutlik, tuleb täpsustuste lahtris võimalikult selgelt kirjeldada, milline on taotleja tegevuste suutlikkus nö heal päeval ja milline nö halval päeval (heal perioodil/halval perioodil), kui sageli esineb enesetunde halvenemist.
Toimetaja: TIINA GILL

Isikliku abivahendi kaart

1.07.16

Isikliku abivahendi kaart (IAK) on vajalik soodustingimustel abivahendi üürimiseks või ostmiseks.

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uue isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (SKA). Samuti väljastab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel kaardi duplikaate.

Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid, http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivahendid-2/ ).

Uue IAK saamiseks peab kaardi taotleja esitama Sotsiaalkindlustusametile:

 • kehtiva arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2017  väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
 • välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul ka koolitõendi;
 • klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument

Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole, võttes kaasa kõik vajalikud dokumendid.

Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel.  Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel.

Üle-eestiline SKA infotelefon: 16106
Sotsiaalkindlustusameti Rapla klienditeenindus
Tallinna mnt 14
79513 Rapla

Klientide vastuvõtt:
E 8.30 -18.00
T, K, N 8.30 -16.30
R 8.30 -13.00

Toimetaja: TIINA GILL

Olulisi kontakte

11.04.16

Märjamaa Viilumäe kalmistu asub alevi piiril Pärnu mnt ääres.
Kalmistuvaht on Hillar Mänd
Telefon 5332 7760, 482 2347

Velise kalmistu
Kalmistuvaht on Ene Siimar
Telefon 513 2231, 482 5731

 

Matuseauto teenus, ka krematooriumitransport. Telefon 5660 1548 

 

      

Väikebuss, mis sobib ka ratastoolides ja kanderaamil reisijate veoks. 
Telefon 5660 1548 

Lahkunu transport. Telefon 504 8834

Hauakivid Rohu 3 Märjamaa. Telefon 5668 1861, 482 1927. www.kivitaks.ee  

EELK Märjamaa Maarja kogudus, tel 511 8419 (Illimar Toomet)
Velise EAÕK Ristija Johannese kogudus, tel 5397 9803 (Jüri Kusmin)
Krematoorium

Kirstud ja matusetarbed. Peielaua võimalus. Pärnu mnt 74 Märjamaa. Telefon 5615 7738

 

Peielauad:

Rahvamaja kohvik
Sauna 2 Märjamaa
Telefon 5620 8262, 482 0274

Märjamaa lõunarestoran (gümnaasiumi sööklas)
Märjamaa alev, sissesõit Pärnu mnt ja Staadioni tänavalt
Telefon 489 4351

 

Toimetaja: TIINA GILL

Sotsiaalsete erivajadustega inimestel on võimalus tellida transporditeenust

15.03.16

Märjamaa valla sotsiaalsete erivajadustega inimestel on võimalus tellida avalike teenuste kasutamiseks sotsiaaltransporditeenust sõidu- või raamautoga.

Teenust osutatakse tasu eest. Teenuse kasutajal on võimalus taotleda Märjamaa Vallavalitsuselt kulude hüvitamiseks toetust vastavalt Märjamaa Vallavolikogu „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Märjamaa vallas" 19.01.10 määrus nr 8 ja Märjamaa Vallavalitsuse  „Märjamaa vallas makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste piirmäärad"  26.03.2013 määrus nr 4 alusel.

Teenust osutavad:

FIE Guno Peetsalu, tel 5660 1548

SA Raplamaa Haigla,  tel 489 0706, 5333 3310 (eriarsti vastuvõtt, haiglasse minek ja haiglast koju tulek)

Toimetaja: TIINA GILL