« Tagasi

Märjamaa alevis Pärnu mnt 35 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Toomas Kosubenko on esitanud Märjamaa Vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu algatamiseks Märjamaa vallas Märjamaa alevis Pärnu mnt 35 (katastritunnus: 50501:005:0030) kinnistule. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks katastriüksuseks ja maa sihtotstarbe muutmine.

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KHKS) § 33 lg 1 p 3 tuleb detailplaneeringu algatamisega kaasnevat keskkonnamõju hinnata ning kaaluda Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamist või mittealgatamist. KSH algatamist/algatamata jätmist on kaalutud sama seaduse § 6 lg 2-4 sätestatud juhtudel järgmiselt: 

  • detailplaneeringuga ei kavandata KHKS § 6 lg 1 nimetatud tegevusi;
  • detailplaneeringu alal ei asu Natura 2000 võrgustiku ala ja ei avalda täiendavat negatiivset mõju keskkonnatingimustele piirkonnas;
  • detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei avalda olulist negatiivset mõju naaberkinnistutele; detailplaneeringuga ei kavandata tootmistegevust ega olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustamist, sh vee. pinnase. õhu saastamist;
  • kui ehitusprojekti koostamisel ja ehitiste püstitamisel järgitakse detailplaneeringuga seatud tingimusi ja õigusaktide nõudeid, ei kaasne detailplaneeringu ellurakendamisega tõenäoliselt olulist negatiivset keskkonnamõju.

 

Detailplaneeringu koostamise algataja, kehtestaja ja korraldaja on Märjamaa Vallavalitsus (Tehnika 11; Märjamaa alev; 78304 Raplamaa).

 

Detailplaneeringu koostamise algatamiseja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Märjamaa  Vallavalitsuses (Tehnika 11; Märjamaa alev; 78304 Raplamaa) ning Märjamaa valla kodulehel dokumendiregistris: http://avalik.amphora.ee/marjamaavv/index.aspx?type=12&id=177843