« Tagasi

Märjamaa alevi keskväljaku ja Sauna tänava detailplaneering

Märjamaa Vallavalitsuse 28. detsembri 2012. a. korraldusega nr 975 on kehtestatud Märjamaa alevi keskväljaku ja Sauna tänava detailplaneering (SKA Inseneribüroo OÜ koostatud töö nr 12014)

Detailplaneeringu eesmärk on määrata planeeritaval alal ehitusõigus, parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ja haljastuse ning heakorrapõhimõtted. Märjamaa keskväljakule soovitakse planeeringu järgselt rajada bussijaama hoone, ehitada välja teedevõrk sh Sauna tänava kergliiklustee  ja rajada avalik puhkeala. Planeeritava ala suurus on 1,2 ha.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 14.12.2012 – 27.12.2012, avaliku väljapaneku käigus ei laekunud detailplaneeringu kohta ühtegi ettepanekut ega vastuväidet. 27.12.2012 kell 16.00 toimus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu, ühtegi huvitatud isikut arutelul ei osalenud.