« Tagasi

Orgita küla Vassi ja Telliskivi kinnistute detailplaneering

Avalik väljapanek

Märjamaa Vallavalitsuse 20.11.2012 korraldusega nr 885 on suunatud Märjamaa valla Orgita küla Vassi ja Telliskivi kinnistute detailplaneeringu eskiis avalikule väljapanekule.

 

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 3. detsembrist 17. detsembrini 2012. a tööpäeviti k 8.00–17.00 Märjamaa Vallavalitsuse fuajees (Tehnika tn 11 78304 Märjamaa alev) ja Märjamaa valla kodulehel.

Väljapanekule järgneb avalik arutelu 17. detsembril 2012. a. k 16.00 Märjamaa Vallavalitsuse ruumis nr 6 (Tehnika 11 Märjamaa alev).

Algatamine

Märjamaa Vallavalitsuse 02. oktoobri 2012. a. korraldusega  nr 741 on algatatud Märjamaa vallas Orgita  külas Vassi ja Telliskivi kinnistutele detailplaneeringu koostamine (50402:001:0228 ja 50402:001:0227) ja kinnitatud lähteseisukohad, samas on otsustatud mitte algatada  keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu eesmärgid

Detailplaneeringu eesmärk on määrata kinnistul ehitusõigus, parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ja haljastuse ning heakorrapõhimõtted.  Vassi maaüksusele  planeeritakse tanklate, söögikohtade, äride ning logistikaga seotud äripinnad. Telliskivi maaüksusele planeeritakse parkla veoautodele ning puhkeotstarbel pargiala. Planeeritava ala suurus on ca 13 ha.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata järgmistel kaalutlustel:

  • detailplaneeringuga ei kavandata KHKS  § 6 lg 1 nimetatud tegevusi;
  • planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või olulisi alasid, mida planeeringuga kavandatavad tegevused võivad mõjutada;
  • detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei avalda olulist negatiivset mõju naaberkinnistutele;
  • detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta loodusvarade taastumisvõime ega looduskeskkonna vastupanuvõime ületamist, sest planeeringuala on juba varem inimtegevuse poolt kasutusele võetud;
  • detailplaneeringuga ei kavandata tootmistegevust ega olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastamist;
  • tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket ning olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist. Valgusreostust tekib sise- ja välisvalgustusest ning sõidukite tuledest, vibratsiooni võib esineda hoone ehitamisel, samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmete teke seotud peamiselt ehitustöödega;
  • kui ehitusprojekti koostamisel ja ehitiste püstitamisel järgitakse detailplaneeringuga  seatud tingimusi ja õigusaktide nõudeid, ei kaasne detailplaneeringu ellurakendamisega tõenäoliselt olulist negatiivset keskkonnamõju;
  • Märjamaa Vallavolikogu 20.06.2000.a. määrusega nr 11 kehtestatud Märjamaa valla üldplaneeringu järgi jääb planeeritav ala äri-, teeninduse, väikeettevõtluse maale. Seega vastab koostatav detailplaneering kehtivale üldplaneeringule;
  • detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad avariiolukordade tekkimine viiakse miinimumini võttes arvesse Eestis kehtivaid õigusakte, projekteerimisnorme ja standardeid;
  • detailplaneeringu realiseerimisega ei kaasne piiriülest mõju ning loodusvarade kasutamist.

 

Detailplaneeringu koostamise algataja, kehtestaja ja korraldaja on Märjamaa Vallavalitsus (Tehnika 11 Märjamaa alev 78304 Raplamaa).

Detailplaneeringu koostamise algatamiseja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Märjamaa  Vallavalitsuses (Tehnika 11; Märjamaa alev; 78304 Raplamaa) ning Märjamaa valla kodulehel dokumendiregistris: http://avalik.amphora.ee/marjamaavv/document.aspx?id=98975