« Tagasi

Pargi 16 maaüksuse detailplaneering

Kehtestamine

Märjamaa Vallavalitsuse 10.02.2016 korraldusega nr 104 on kehtestatud Märjamaa alevis Pargi 16 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostaja on Ruumi Grupp OÜ.

Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu eesmärk on laiendada olemasoleval tootmismaal hoonestusala. Detailplaneeringuga määratakse kinnistul ehitusõigus, parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ja haljastuse ning heakorrapõhimõtted.  Kinnistule on planeeritud täiendavad tootmishooned ja parkla. Planeeritava ala suurus: ca 2 ha (sh kontaktvööndi ala).

Avalik väljapanek

Märjamaa Vallavalitsuse 04.11.2015 korraldusega nr  973 on vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule Märjamaa alevis Pargi 16 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostaja on Ruumi Grupp OÜ.

Detailplaneeringu  avalik väljapanek toimub 26. novembrist  – 10. detsembrini 2015.a. tööpäeviti kl 8.00 – 17.00 Märjamaa Vallavalitsuse fuajees (aadress: Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev) ja Märjamaa valla koduleheküljel internetis - www.marjamaa.ee .

Avalik arutelu

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 10. detsembril 2015.a. kl 16.00 Märjamaa Vallavalitsuse ruumis nr 6  (aadress: Tehnika  11 78304 Märjamaa alev).

Arvamused ja ettepanekud planeeringu kohta tuleb esitada Märjamaa Vallavalitsusele kirjalikult e-posti teel aadressile  marjamaa@marjamaa.ee või paberkandjal aadressile Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev. 

 

Detaiplaneeringuga seotud dokumente vaata siit

 

 

Detailplaneeringu eskiisilahenduse avalik väljapanek

Märjamaa Vallavalitsuse 21.05.2014 korraldusega nr 435 on suunatud avalikule väljapanekule Märjamaa alevis Pargi 16 kinnistule koostatava detailplaneeringu eskiisilahendus. Detailplaneeringu koostaja on Ruumi Grupp OÜ.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 29. maist - 11. juunini 2014.a. tööpäeviti kl 8.00 – 17.00 Märjamaa Vallavalitsuse fuajees (Tehnika tn 11 78304 Märjamaa alev) ja Märjamaa valla kodulehel.

Detailplaneeringu eskiisi ja eesmärkide tutvustamiseks toimub avalik arutelu 11. juunil 2014 k 16.00  Märjamaa Vallavalitsuse ruumis nr 6 (Tehnika tn 11 78304 Märjamaa alev).

Küsimuste korral pöörduda abivallavanem Triin Matsalu poole tel  +372 5623 7269 või triin.matsalu@marjamaa.ee

Vt Pargi 16 DP eskiiris seletuskiri ja joonised

 

Algatamine

Märjamaa Vallavalitsuse 05. veebruari  2014. a. korraldusega nr 109 on algatatud Märjamaa vallas Märjamaa alevis Pargi 16 maaüksusele (katastritunnus: 50501:010:5010) detailplaneering ja kinnitatud lähteseisukohad, samas on otsustatud mitte algatada  keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu eesmärk on laiendada olemasoleval tootmismaal hoonestusala. Detailplaneeringuga määratakse kinnistul ehitusõigus, parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ja haljastuse ning heakorrapõhimõtted.  Kinnistule planeeritakse tootmishooned ja parkla. Planeeritava ala suurus: ca 2 ha (sh kontaktvööndi ala).

Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata järgmistel kaalutlustel:

  • detailplaneeringuga ei kavandata KHKS  § 6 lg 1 nimetatud tegevusi;
  • planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või olulisi alasid, mida planeeringuga kavandatavad tegevused võivad mõjutada;
  • detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei avalda olulist negatiivset mõju naaberkinnistutele, kinnistu on hetkel kasutusel tootmismaana;
  • detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta loodusvarade taastumisvõime ega looduskeskkonna vastupanuvõime ületamist, sest planeeringuala on juba varem inimtegevuse poolt kasutusele võetud;
  • detailplaneeringuga ei kavandata tootmistegevust ega olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastamist;
  • tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket ning olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist. Valgusreostust tekib sise- ja välisvalgustusest ning sõidukite tuledest, vibratsiooni võib esineda hoone ehitamisel, samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmete teke seotud peamiselt ehitustöödega;
  • kui ehitusprojekti koostamisel ja ehitiste püstitamisel järgitakse detailplaneeringuga  seatud tingimusi ja õigusaktide nõudeid, ei kaasne detailplaneeringu ellurakendamisega tõenäoliselt olulist negatiivset keskkonnamõju;
  • Märjamaa alevi üldplaneeringu (Märjamaa Alevivolikogu 19. detsembri 2000.a määruse nr 13 "Märjamaa alevi üldplaneeringu kehtestamine") järgi jääb planeeritav ala tootmismaale, seega vastab koostatav detailplaneering kehtivale üldplaneeringule;
  • detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad avariiolukordade tekkimine viiakse miinimumini võttes arvesse Eestis kehtivaid õigusakte, projekteerimisnorme ja standardeid;
  • detailplaneeringu realiseerimisega ei kaasne piiriülest mõju ning loodusvarade kasutamist.

Detailplaneeringu koostamise algataja, kehtestaja ja korraldaja on Märjamaa Vallavalitsus (Tehnika 11; Märjamaa alev; 78304 Raplamaa).

Detailplaneeringu koostamise algatamiseja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Märjamaa  Vallavalitsuses (Tehnika 11; Märjamaa alev; 78304 Raplamaa) ning Märjamaa valla kodulehel dokumendiregistris: www.avalik.amphora.ee/marjamaavv/document.aspx?id=133907 .