« Tagasi

Pärnu mnt 62 ja 62a kinnistute ja lähiala detailplaneering

Kehtestamine

Märjamaa Vallavalitsuse 24.01.2018 korraldusega nr 50 on kehtestatud Märjamaa vallas Märjamaa alevis Pärnu mnt 62 ja 62a kinnistute ja lähiala detailplaneering vastavalt Solness OÜ tööle nr 161002.

Detailplaneeringu eesmärk on eraldada Pärnu mnt 64 krundist planeeringu huvides maa-ala Pärnu mnt 64 b (781 m2), mis liidetakse Pärnu mnt 62 (5180 m2) ja Pärnu mnt 62a (68 m2) kruntidega. Moodustuvale krundile lähiaadressiga Pärnu mnt 62 (6029 m2) on planeeringulahendusega määratud ehitusõiguse ulatus ning hoonestuse tingimused kaubandus-teenindushoone rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ning haljastuse ja heakorrapõhimõtted. Juurdepääs planeeritavale krundile lahendatakse kõrvalmaantee Märjamaa-Konuvere (tee nr 20170) ja kohaliku tee Staadioni tänav (tee nr 5042009) kaudu. Planeering vastab õigusaktidele ja Märjamaa valla ruumilise arengu eesmärkidele.

 

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Märjamaa Vallavalitsuse 13.12.2017 korraldusega nr 991 on vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule Märjamaa vallas Märjamaa alevis Pärnu mnt 62 ja 62a kinnistute ja lähiala detailplaneering vastavalt Solness OÜ tööle nr 161002.

Detailplaneeringu eesmärk on eraldada Pärnu mnt 64 krundist planeeringu huvides maa-ala Pärnu mnt 64 b (781 m2), mis liidetakse Pärnu mnt 62 (5180 m2) ja Pärnu mnt 62a (68 m2) kruntidega. Moodustuvale krundile lähiaadressiga Pärnu mnt 62 (6029 m2) on planeeringulahendusega määratud ehitusõiguse ulatus ning hoonestuse tingimused kaubandus-teenindushoone rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ning haljastuse ja heakorrapõhimõtted. Juurdepääs planeeritavale krundile lahendatakse kõrvalmaantee Märjamaa-Konuvere (tee nr 20170) ja kohaliku tee Staadioni tänav (tee nr 5042009) kaudu. Planeering vastab õigusaktidele ja Märjamaa valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 05.01–19.01.2018 Märjamaa Vallavalitsuse fuajees (Tehnika 11 Märjamaa alev 78304) ja Märjamaa valla kodulehel www.marjamaa.ee. 

Avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks toimub avalik arutelu 22.01.2018 kell 16.00 Märjamaa Vallavalitsuse ruumis nr 6 (Tehnika 11, Märjamaa alev 78304).

Detailplaneeringu vastuvõtmise korraldusega saab tutvuda Märjamaa Vallavalitsuses (Tehnika 11; 78304 Märjamaa alev) ja Märjamaa valla dokumendiregistris

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust Märjamaa Vallavalitsus aadressil: Tehnika 11, Märjamaa alev 78304 või marjamaa@marjamaa.ee

Avalikule väljapanekule suunatud detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad siit või vaata detailplaneeringu materjale Seotud failide alt.

 

 

Algatamine

Märjamaa Vallavalitsuse 02.11.2016 korraldusega nr 883 on algatatud Märjamaa vallas Märjamaa alevis  Pärnu mnt 62 ja 62a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on liita Pärnu mnt 62 ja Pärnu mnt 62a kinnistud ja määrata moodustatavale krundile ehitusõiguse ulatus ning hoonestuse tingimused kaubandus- teenindushoone rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ning haljastuse ja heakorrapõhimõtted.

Detailplaneeringu eesmärk vastab Märjamaa alevi üldplaneeringule.

Detailplaneeringu koostamise algataja, kehtestaja ja korraldaja on Märjamaa Vallavalitsus (Tehnika 11; Märjamaa alev; 78304 Raplamaa).

Planeeringu algatamisega ei kavandata tegevusi, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes, samuti ei sisalda detailplaneeritav tegevus KeHJS § 6 lg 2 loetletud tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust.

Märjamaa Vallavalitsuse korraldus nr 883 02.11.2016

Kooskõlastamisele esitatud planeeringu materjalid