Ettepanekute esitamine 01.-30. november 2018

18.10.18

Ettepanekud tuleb esitada Märjamaa Vallavalitsusele tavapostiga aadressile: Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee .

Ettepaneku esitamisel pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

  • Kaasava eelarve objektiks võib olla Märjamaa vallaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 20 000 eurot.
  • Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses.
  • Objekt ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

 

Ettepaneku esitamise vorm

Täiendav informatsioon:
Abivallavanem Triin Matsalu tel: +372 5623 7269 või e-post: triin.matsalu@marjamaa.ee   

 

Toimetaja: TIINA GILL

Kaasava eelarve 2019 ettepanekute esitamine

12.10.18

Märjamaa Vallavolikogu määrusega 18.09.2018 nr 38 on vastu võetud kaasava eelarve menetlemise kord Märjamaa valla eelarve koostamisel. Kord laieneb ka Vigala Osavalla territooriumile.

Märjamaa valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetel on seeläbi võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ettepanekute väljaselgitamisel. Kaasava eelarve objektiks on Märjamaa vallaga seotud investeeringuobjekt. Objekt peab pakkuma hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevatele aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Kaasava eelarve suuruseks planeeritakse igal eelarveaastal 20 000 eurot.

Kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada perioodil 01.-30. november 2018.

Ettepanekud tuleb Märjamaa Vallavalitsusele esitada tavapostiga Tehnika 11, 78304, Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee .

Ettepanek peab sisaldama:

  1. esitaja nime, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;
  2. ettepaneku nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3. ettepaneku kirjeldust, eesmärki ja olulisust Märjamaa valla jaoks (lühike kirjeldus, millisele Märjamaa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Märjamaa valla eelarvest vajalik ja oluline; kas ettepanek on teostatav eelarveaasta jooksul);
  4. sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5. ettepaneku hinnangulist maksumust võimalusel koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
  6. teostamise eeldatavat ajakava;
  7. muud olulist infot, ettepanekut iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

 

KAASAVA EELARVE ETTEPANEKUTE ESITAMISE VORM

 

Toimetaja: TIINA GILL