Milline ametnik minu küsimusega tegeleb?

7.10.19

Üldinfo, elukoha- ja perekonnatoimingud, kantselei ja arhiiv, juriidilised toimingud

Registrisekretär Mirjam Aasma,

tuba 21, tel 5860 2209mirjam.aasma@marjamaa.ee

 • elukoha registreerimine (sissekirjutus)
 • elukohatõendite/rahvastikuregistri väljavõtete väljastamine
 • ruumi omanike avalduste lahendamine isikute suhtes, kelle elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum, kuid kellel ei ole õigust kasutada ja kes ei kasuta omanikule kuuluvat ruumi oma elukohana
 • elukoha aadresside täpsustamine ja parandamine
 • perekonnaseisutoimingute teostamine (sünni ja surma registreerimine, esmaste sünni- ja surmatõendite väljastamine), sünni- ja matusetoetuste avalduste vastuvõtt


Vallasekretär Maigi Linna
tuba 22, tel 5349 7599, maigi.linna@marjamaa.ee

 • dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine
 • pensioni, elatisraha ja toetuse vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuse teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamine
 • majandustegevusregistri pidamine
 • perekonnaseisutoimingute teostamine (sünni ja surma registreerimine, esmaste sünni– ja surmatõendite väljastamine), sünni- ja matusetoetuste avalduste vastuvõtt, juhul kui registrisekretäri ei ole tööl


Personalispetsialist  
tuba 8, tel 5305 6895, evi.rooda@marjamaa.ee

 • perekonnaseisutoimingute teostamine (sünni ja surma registreerimine, esmaste sünni– ja surmatõendite väljastamine), sünni- ja matusetoetuste avalduste vastuvõtt, juhul kui registrisekretäri ja vallasekretäri ei ole tööl
 • riigiportaali www.eesti.ee  teenuste sisu puudutavates küsimustes;
 • asutuste juhtide dokumendihalduse alane nõustamine, koolitamine
 • vallaelanike ja asutuste juhtide personalitöö alane nõustamine oma pädevuse piires
 • isikuandmete kaitse


Õigusnõunik (ametikoht täitmata)

 • vallaelanike juriidiline nõustamine, eelkõige valla õigusaktide rakendamisel selgituste andmine ja esmane juriidiline nõuanne
 • väärteomenetluse korraldamine, sealhulgas väärteoasjade registreerimine, väärteoasjades tehtud otsuste kätteandmine
 • Märjamaa vallaga (sh valla asutustega) sõlmitavad lepingud

 

Järelevalvespetsialist Liina Valler
tuba 8, tel 524 7250, liina.valler@marjamaa.ee

 • keskkonnajärelevalve teostamine valla heakorra-, jäätmekäitluse ja reoveekäitluse valdkondades
 • järelevalve teostamine ehitusseadustiku ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle  
 • väärteomenetluse läbiviimine
 • kodanike nõustamine ja abistamine, kaebuste ja avalduste lahendamine, kirjavahetuse haldamine 

 

Valitsus, volikogu
Vallavanem Merlin Suurna
tuba 21, tel tel 527 46915855 9041merlin.suurna@marjamaa.ee

 • kõik Märjamaa vallasse puutuv

Volikogu esimees Urmas Kristal, tuba 22, tel 5349 7987, urmas.kristal@marjamaa.ee

 • kõik volikogusse puutuv

Volikogu sekretär Janika Liländer, tuba 22, tel 5860 3272janika@marjamaa.ee

 • kõik volikogu töösse puutuv


Haridus, kultuur, avalikud üritused
Haridusnõunik Raivo Heinaru, tuba 7, tel 5900 9501, raivo.heinaru@marjamaa.ee

 • vallaasutuse (lasteaiad, koolid jne) tegevuse kooskõlastamine, koordineerimine, infovahetus ja järelevalve teostamine 
 • haridusarvlemine teiste omavalitsustega
 • õpilastransport: sõidupiletite vastuvõtt, sõidukaartidega tegelemine, valla õpilasliinide korraldamine
 • täiskasvanute õppimise ja huvihariduse üritused ja küsimused
 • elanike nõustamine hariduse, noorsootöö teemadel (sh vaidluste ja kaebuste lahendamine)

 

Kultuurinõunik Heli Lints, tuba 7, tel 5305 7735heli.lints@marjamaa.ee

 • vallaasutuste (rahvamajad, raamatukogud jne) tegevuse kooskõlastamine, koordineerimine, infovahetus ja järelevalve teostamine
 • avalike ürituste loataotluste vastuvõtt ja menetlemine
 • ülevallaliste ürituste ja suurprojektide koordineerimine
 • koostöö kolmanda sektoriga (SA Loodna Vabaajakeskus, MTÜ Märjamaa Spordiklubi ja MTÜ Märjamaa Külavanemate Ühendus, MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts, erinevad seltsingud)
 • elanike nõustamine kultuuri, huvitegevuse, vaba aja sisustamise teemadel (sh vaidluste ja kaebuste lahendamine)


Majandus, ehitus, planeeringud
Abivallavanem Ott Valdma
tuba 11, tel 5380 5285ott.valdma@marjamaa.ee

 

 • planeerimisalase tegevuse koordineerimine:üldplaneeringuga seotud küsimused detailplaneeringute ja teemaplaneeringute menetlustoimingud
 • valla arengukava koostamine, muutmine ja jälgimine
 • projektid:koostamine, kirjutamine, juhtimine, aruandlus
 • LEADER meetmetesse puutuv nõustamine

 

Haldussosakonna juhataja Margus Vaher
tuba 20, tel 5622 0009, margus.vaher@marjamaa.ee

 • koostöö politseiga, maanteeametiga, Eesti Energiaga, päästeametiga, Laukna, Valgu ja Varbola päästekomandodega, turvateenuse pakkujaga ning kaugkütte ettevõtetega
 • teede ja tänavate ehitamise, liikluskorralduse, valla teedel kulgeva ühistranspordi küsimused
 • Märjamaa sauna, Valgu kontori, Teenuse mõisa, Märjamaa valla haljastuse, Märjamaa Jäätmejaama, Hobulaiu puhkebaasi majandamine
 • Märjamaa kalmistu, EELK kalmistu, EAÕK kalmistu ja Velise kalmistu töö korraldamine
 • tänavavalgustuse korraldamine
 • hulkuvad ja peremeheta loomad
 • soojusenergia-, elektrienergia-, nõrkvooluvõrgu projekteerimise ja ehitamise küsimused
 • munitsipaal- ja sotsiaalkorterite remondi korraldamine
 • Märjamaa valla poolt ehitatavate hoonetega seonduvad küsimused


Ehitusspetsialist Helgi Tammaru
tuba 19, tel 5305 2423, helgi.tammaru@marjamaa.ee

 • ehitus- ja kasutuslubade, kirjalike nõusolekute ja projekteerimistingimuste avaldused
 • mitmesugused toimingud Riiklikus ehitisregistris (sh tõestatud registriväljavõtted)
 • projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine
 • ehitusprojektide kooskõlastamine
 • värvipasside vormistamine
 • kaevamislubade väljastamine
 • elanike nõustamine


Sotsiaaltöö
Sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska
tuba 18, tel 5621 4609, marge.viska@marjamaa.ee - sotsiaalhoolekandealase töö juhtimine ja korraldamine

 • sotsiaalabiteenuste osutamise, eestkoste, sotsiaalkorteritesse paigutamise, ravikindlustuseta isikutele arstiabi osutamise küsimused
 • järelevalve sotsiaalabiteenuste osutamise üle
 • Märjamaa Sotsiaalabikeskuse tegevuse koordineerimine
 • sotsiaalhoolekande klientide nõustamine


Sotsiaaltööspetsialist Kätlin Peitre
tuba 15, tel 5326 8175, katlin.peitre@marjamaa.ee, eakate ja puuetega inimestele sotsiaalabiteenuste osutamine

 • hooldusvajaduse hindamine, samuti tugiisiku sobivuse hindamine
 • sotsiaalteenuste osutamine, koduteenuse määramine, hooldekodudesse vm paigutamine
 • eestkoste seadmine
 • sotsiaalhooldustöötajate tegevuse koordineerimine
 • järelevalve määratud teenuste üle
 • eakate ja puuetega inimeste nõustamine


Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu
tuba 15, tel 5199 5657egela.eensalu@marjamaa.ee

 • sotsiaaltoetuste määramine
 • toimetuleku hindamine ja toimetulekutoetuste ja muude toetuste avalduste vastuvõtt
 • õiendite jm dokumentide õigsuse kontroll
 • hooldaja ja hooldajatoetuse määramise korraldamine
 • toimetulekuraskustega isikute nõustamine


Lastekaitsespetsialist Sirje Praks
tuba 14, tel 5305 1085, sirje.praks@marjamaa.ee

 • asendushoolduse korraldamine vanemliku hooleta lastele 
 • kohtutöö
 • peretöö koordineerimine
 • juhtumitöö
 • sotsiaalnõustamine


Lastekaitsespetsialist Maiken Kask
Tuba 14, tel 5912 4683, maiken.kask@marjamaa.ee

 • töö puuetega ja erivajadusega lastega ja peredega
 • töö koolikohutstuse mittetäitjatega ja alaealiste õigusrikkujatega
 • peretöö koordineerimine
 • juhtumitöö
 • sotsiaalnõustamine


Keskkond, maa, teed, vesi, prügi, külad
Keskkonnaspetsialist Greta Neidre
tuba 16, tel 5668 8591, greta.neidre@marjamaa.ee

 • keskkonnakaitsealased küsimused: jäätmed, vesi, maavarad, karjäärid, loodus- ja muinsuskaitseobjektid, puude raie tiheasustusalal, mittemetsamaal jne
 • jäätmeveo küsimused
 • puurkaevude ja lokaalsete puhastusseadmetega seotud taotluste menetlemine
 • nõustamine vastuvõtuaegadel

Teedespetsialist (ametikoht täitmata)

 • teede ja tänavate korrashoid, sh lumetõrje
 • teeregistri küsimused
 • nõustamine vastuvõtuaegadel

Geoinfospetsialist Kirsti Mau
tuba 14, tel 5302 1768, kirsti.mau@marjamaa.ee

 • maamaksu küsimused
 • hajaasustuse veeprogrammiga (kaevuprogrammiga) seonduv
 • Hobulaiu broneeringud
 • külavanemate ühenduse kontaktisik


Planeerimise ja maakorralduse spetsialist Katrin Kalmus
tuba 16, tel 489 4774

 • maakorraldustoimingud 


Rahandus, kassa
Rahandusosakonna juhataja Lea Laurits
tuba 24, tel 5344 6824lea.laurits@marjamaa.ee

 • valla eelarve koostamine, täitmise analüüs, aruandlus
 • ettepanekute tegemine eelarve muutmiseks ja lisaeelarve koostamiseks
 • reservfondist vahendite eraldamise korraldamine
 • allasutuste juhtide nõustamine


Pearaamatupidaja Enna Ots
tuba 24, tel 5331 3568enna.ots@marjamaa.ee

 • on kohal igal tööpäeval, samal ajal on kabinet avatud vallaelanikele. Küsimustele vastamise võimalus ka telefonitsi ja e-kirjaga


Juhtivraamatupidaja asetäitja Reet Averin
tuba 24, tel 5855 0764reet.averin@marjamaa.ee

Finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu
tuba 24, tel 5918 2644lembe.lindsalu@marjamaa.ee

 • valla poolt osutatud teenuste eest arvete koostamine eraisikutele ja asutustele

Raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher
tuba 25, tel 5384 6554, tiina.schleicher@marjamaa.ee

 • sularaha sisse- ja väljamaksed, sh toetuste maksmine


Meedia, teavitus
Märjamaa Nädalalehe toimetaja Reet Saar
tuba 10, tel 5306 5805, reet.saar@marjamaa.ee

 • Märjamaa Nädalalehe toimetamine ja väljaandmine
 • tellimuste vormistamine
 • kuulutuste vastuvõtt


Info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill
tuba 23, tel 5621 4608, tiina.gill@marjamaa.ee

 • valla kodulehe toimetamine
 • meediaga suhtlemine  
 • välissuhted
 • visiidid − korraldamine, tõlkimine jne
 • vallavalitsuse esindusürituste (vastuvõtud, esitlused, konverentsid jm) korraldamine
 • Märjamaa kalendri toimetamine ja väljaandmine
Toimetaja: TIINA GILL

Ametnike vastuvõtuajad

11.02.19

Ehitus

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Ehitusspetsialisti
vastuvõtt:
E, N 8.00-12.00, 12.45-17.00

Helgi Tammaru

19

5305 2423

helgi.tammaru@marjamaa.ee

Vigala osavalla ehitusnõuniku
vastuvõtt:
K, N 8.00-16.00

Fred Puusepp   489 4774 fred@vigala.ee

 

Maakorraldus

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Planeerimise ja maakorralduse spetsialist:
E, N 8.00-12.00, 12.45-17.00

Katrin Kalmus

16
Märjamaa vallavalitsuses

 

5304 0571

katrin.kalmus@marjamaa.ee

R 8.00-12.00,
12.45-15.45
Katrin Kalmus

Vigala
osavallavalitsuses

5304 0571 katrin.kalmus@marjamaa.ee

 

Märjamaa valda teenindav Keskkonnaameti metsanduse spetsialist

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Metsanduse
spetsialisti
vastuvõtt:
K 9-12

Peeter Paunmaa

20

5344 8701

peeter.paunmaa@keskkonnaamet.ee

 

Raamatupidamisega tegelevad ametnikud

Ametikoht Nimi Tuba Telefon e-post
Raamatupidaja-kassapidaja
vastuvõtt:
E, K 8.00 - 12.00
T, N 13.00 - 17.00
Tiina Schleicher 25 5384 6554 tiina.schleicher@marjamaa.ee

Sotsiaalküsimustega tegelevad ametnikud

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon 

e-post

Sotsiaalosakonna juhataja vastuvõtt:
E 8.30 - 12.00
13.00-15.00

Marge Viska

18

5621 4609

marge.viska@marjamaa.ee

Lastekaitsespetsialisti vastuvõtt:
E 8.30 - 12.00
13.00 - 17.00
8.30 - 12.00
13.00 - 17.00

Sirje Praks

14

5305 1085

sirje.praks@marjamaa.ee

Lastekaitsespetsialisti vastuvõtt:
E 8.30 - 12.00
13.00 - 17.00
8.30 - 12.00
13.00 - 17.00
Maiken Kask 14 5912 4683 maiken.kask@marjamaa.ee

Sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt:
E 8.30 - 12.00
13.00 - 17.00
8.30 - 12.00
13.00 - 17.00
8.30 - 12.00
13.00 - 17.00

Egela Eensalu
 

15

5199 5657

egela.eensalu@marjamaa.ee

Sotsiaaltööspetsialsti vastuvõtt:
E 8.30-12.00
13.00-17.00
K 8.30-12.00
13.00-17.00
Kätlin Peitre 15 5326 8175 katlin.peitre@marjamaa.ee

 

Vallavanemaga kokkusaamiseks palume teil eelnevalt aeg kokku leppida telefoni teel 489 8851; 5855 9041 või e-posti kaudu merlin.suurna@marjamaa.ee

Kõigi ülejäänud Märjamaa vallavalitsuse ametnike vastuvõtuajad on E-N 8.00-12.00, 12.45-17.00, R 8.00-12.00, 12.45-15.45. Vigala osavalla ülejäänud ametnike vastuvõtuajad on E-R 8.00-16.00.

 

TEENISTUJATE PUHKUSED

Toimetaja: TIINA GILL