« Tagasi

Rapla maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamise menetluse algatamine

Keskkonnaamet annab teada, et keskkonnaministri 13. juuni 2019 a käskkirjaga nr 1-2/19/431 on  algatatud  määruse  „Rapla  maakonna  kaitstavate  looduse  üksikobjektide  kaitse  altväljaarvamine"  menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.  Menetluse käigus kavatsetakse kaitse alt välja arvata 13  hävinud või väärtuse kaotanud loodusobjekti.  Need on: Angerja põlispuud, Juuru saar, Nurtu pärn, Peetri mägimännid, Pipra põlispuud, Ranga kadakas, Siimu-Miku pärn, Tuberiku vaher,  Mardi rändrahnud,  Lõhkisekivi mäe kivikülv,  Rapla orjakivi,  Pühajõe allikas ja  Vetla  Pühaallikas.  Nimetatutest asuvad Märjamaa valla territooriumil Nurtu pärn, Pipra põlispuud,Pühajõe allikas ja Vetla Pühallikas. Imsi  järv  asub  Kõnnumaa  hoiualal  ja  arvatakse  kaitstava  looduse üksikobjektina kaitse alt välja kaitstavate loodusobjektide kattumise vältimiseks.
 
Määruses käsitletud loodusobjektid on kaitse alla võetud nii Eesti Vabariigi algusaastatel kui ka  enne  taasiseseisvumist  asjaomase  ametiasutuse  otsuse  või  käskkirjaga.  Vastavalt looduskaitseseaduse  § 10  lõikele  6  võtab  käesoleval  ajal  looduse  üksikobjektid  kaitse  alla keskkonnaminister  oma  määrusega.  Praeguseks  on  määruses  nimetatud  puud  kas  täielikulthävinud ja mõningatel juhtudel ei ole puu kasvukoht looduses ka enam tuvastatav, allikad on veeta, sest need on rikutud maaparanduse käigus ja neil puudub ka esteetiline välimus ning rahnudel  puudub  nende  väikeste  mõõtmete  või  looduslikust  asukohast  teisaldamise  tõttu teaduslik  väärtus.  Eelnimetatud  põhjustel  ei  ole  nimetatud  objektide  edasine  kaitse  riiklikul 
asandil vajalik ega otstarbekas.  

Kui objekt hävib või selle looduskaitseline väärtus kaob, arvatakse objekt kaitse alt välja samuti keskkonnaministri  määrusega  ja  objekt  kustutatakse  keskkonnaregistrist.  Loodusobjektide kaitse  alt  väljaarvamisele  ja  vastavate  kaitse  alla  võtmise  otsuste  kehtetuks  tunnistamisele kohaldatakse looduskaitseseaduse § 13 lõike 1 kohast menetlust. Kui objektid arvatakse kaitse alt välja, siis muutub senine kaitsekord (piirangud) kehtetuks ja lõpeb maamaksu soodustus.

Määruse eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda Seotud failide all. Määruse eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal  ka  Keskkonnaameti Rapla  kontoris (Tallinna  mnt 14, Rapla) ja Tartu kontoris (Aleksandri 14, Tartu) ning  Kehtna, Kohila, Märjamaa ja Rapla  Vallavalitsuses ajavahemikus 26.08.–09.09.2019. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel ja nimetatud valdade kodulehel.

Põhjendatud  parandusettepanekud  ja  vastuväited  Raplamaa  loodusobjektide  kaitse  alt väljaarvamise määruse eelnõu kohta palume Keskkonnaametile esitada kirjalikult  e-aadressil info@keskkonnaamet.ee  või Aleksandri 14, Tartu 51004 hiljemalt 09.09.2019.  Kui nimetatud tähtajaks  ei  ole  määruse  eelnõu  kohta  parandusettepanekuid  või  vastuväiteid  esitatud, arvestame,  et  Teil  vastuväited  puuduvad.  Täiendavat  infot  saate  küsida  e-kirjaga maris.paju@keskkonnaamet.ee või telefonil 5336 5805.

Keskkonnaamet  teeb  looduskaitseseaduse  § 9  lõike 4  punkt 3  alusel  ettepaneku  arutada asja ilma avaliku aruteluta, st koosolekut.  Kui ettepanekute  ja vastuväidete esitamise tähtajaks ei ole esitatud vastuväidet menetluse läbiviija ettepanekule mitte korraldada kaitse alt väljaarvamisel
avalikku arutelu, avalikku arutelu ei korraldata.

Pärast  avalikustamist  esitatakse  eelnõu  orienteeruvalt  mais  2020.  aastal ministeeriumitevahelisele  kooskõlastamisele.  Määrus  jõustub  eeldatavasti  2020.  aasta  teisel poolel.


Nurtu ehk Lebinase pärn. Pildistatud 19. oktoobril 2017. Foto: Tiina Gill