« Tagasi

Lühiülevaade volikogu 16. aprilli istungist

Volikogu 16. aprilli istungil osales volikogu täiskooseisus – kohal olid kõik 21 volikogu liiget. Päevakorras olnud üheksa punkti arutamiseks kulus veidi üle 2 tunni.

Volikogu hariduskomisjoni esimeheks valiti Helve Riitsaar ning aseesimeheks Kristi Kivisild. Kultuurikomisjoni esimeheks sai Teet Tomson ning aseesimeheks Anneli Ülemaante.

Kinnitati Sipa-Laukna Lasteaia arengukava ning Lasteaia Pillerpall arengukava aastateks 2019-2021.

Sipa-Laukna Lasteaia hoolekogusse nimetati pidaja esindajaks Ago Kirsipuu. Varem täitis seda ülesannet Margus Jehe, kes veebruaris oli sellest kohast loobunud.

Kehtestati puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord.  Kord sätestab Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" alusel toetuse andmise tingimused.

Võeti vastu raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendite kasutamise kord. Riigieelarve toetusfondist puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendeid võib kasutada raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks. Seni kehtisid endise Märjamaa valla ja Vigala valla analoogsed korrad. Uues korras muudeti, võrreldes varasema regulatsiooniga, vaid otsustustasandit – teenuse saamise taotlusi menetleb ja otsuse teeb vallavalitsuse asemel hoolekandekomisjon.

Kultuurikomisjoni vastvalitud esimehe T. Tomsoni ettepanekul kinnitati kultuurikomisjoni liikmeteks Ene Klaus, Heli Lints, Helve Riitsaar, Iris Haiba, Ottomar Linna ja Triinu Ülemaante.
Hariduskomisjoni esimehe H. Riitsaare ettepanekul kinnitati hariduskomisjoni liikmeteks Enn Roosi, Eli Laaser, Kertu Tort, Ottomar Linna, Marju Retsja ja Raivo Heinaru.
Nende otsustega on volikogu kõik viis komisjoni taas töövõimelised. (Märtsis said paika revisjonikomisjon ja sotsiaalkomisjon, majandus- ja eelarvekomisjoni töö pole vahepeal katkenud.)

Enam kui pool istungi ajast kulus informatsioonipunktile. 
Esmalt räägiti Riigikogu Eesti rahvastiku toetusrühma konsultandi Jaak Uibu ettepanekust omavalitsustele - moodustada volikogude juurde rahvastikutaaste komisjonid. Volikogu liikmed avaldasid arvamust, et kuigi teema on oluline, ei ole mõttekas uue täiendava komisjoni moodustamine. Pakuti, et rahvastikutaaste teemadega võiks tegeleda sotsiaalkomisjon ning teemat tuleks avada valla arengukava rahvastiku peatükis. Avaldati ka arvamust, et kõik volikogus vastuvõetavad otsused mõjutavad ühel või teisel määral rahvastikutaastet.  

Enese ja oma plaanide tutvustamiseks sai sõna tiheda konkursisõela läbinud Sihtasutuse Märjamaa Valla Spordikeskus uus juhataja Mart Tilk.

Veel räägiti infopunktis käimasolevatest ehitustöödest (spordihoone, Pillerpalli lasteaed) ja pooleli olevatest hangetest (Valgu kooli küttesüsteem, Märjamaa tervisekeskus). Diskuteeriti tulevase tervisekeskuse vajalikkuse üle, kõneldi selle funktsioonist, kasutegurist tervishoiuteenuse tarbija seisukohalt vaadates.

Lisaks räägiti põgusalt veel ühest ja teisest.

Järgmine istung on 21. mail.