« Tagasi

Kokkuvõte volikogu 21. mai istungist

Vallavolikogu 21. mai istungil osales 18 volikogu liiget. Päevakorrast hääletati välja Ü. Olmi vastamine V. Karu arupärimisele. Volikogu enamus toetas T. Tomsoni seisukohta, et arupärimine ei puuduta volikogu ega valitsuse tööd (arupärimine käsitles Märjamaa Nädalalehes 03.04.2019 ilmunud artiklit „Korruptsiooni „karussell" Märjamaal").

Päevakorda jäänud 9 punkti  läbiarutamiseks kulus veidi alla kahe tunni.

Märjamaa valla arengu seisukohalt oli olulise punktina kavas Märjamaa valla arengukava 2018-2030 erakorraline muutmine. Muudatuste juures tekitas eriarvamusi Märjamaa esmatasandi tervisekeskus. Võrreldes taotluse esitamise aja, 2017. aasta, andmetega on kogu projekti maksumus suurenenud ca 422 686 euro võrra. Projekti kogumaksumus on ca 1 368 950 eurot, millest sihtfinantseeringuna loodetakse  katta 759 000 eurot. V. Karu kahtles, kas ka tegelikult eellepingutele allakirjutanud neljast perearstist kaks perearsti, kes praegu Märjamaal ei tegutse, uues tervisekeskuses vastu võtma hakkaks. V. Karu ei olnud rahul, et uuest keskusest on kõrvale tõrjutud Märjamaa Arstid OÜ. T. Matsalu selgitas, et viimati nimetatud ei olnud ise nõus eellepingut, mis projekti esitamiseks oli vajalik, sõlmima, kuid võimalus uude hoonesse tulla neile jääb ka hiljem kui juhtub, et kõik hetkel eellepingu sõlminud perearstid ei hakka siiski Märjamaal vastu võtma.

V. Karu tegi ettepaneku eelnõust tervisekeskuse ehitamine hetkel välja jätta. Ükski teine volikogu liige seda ettepanekut ei toetanud. Arengukava muudatused kinnitati 15 poolthäälega.

Volikogu otsustas 11 poolthäälega garanteerida projekti „Märjamaa esmatasandi tervisekeskuse loomine" omafinantseeringu tasumine summas 609 953,82 eurot. Juhul kui objekt kallineb, siis ka kallinemise kulu katab Märjamaa vald.

Muudeti  Märjamaa Vallavolikogu 19.12.2017 määrust nr 14 „Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord", et viia see vastavusse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse veebruarikuiste muudatustega ning korruptsioonivastase seadusega.

Volikogu delegeeris sundvalduste seadmise vallavalitsusele, s.t et sundvaldus seatakse vallavalitsuse korraldusega. Sundvalduse seadmine seisneb kinnisasja  koormamises sellise kinnisomandi kitsendusega, mis oma sisult vastab isiklikule kasutusõigusele. Eeliseks see, et  omanikku ei koormata notariaalse lepingu sõlmimisega ning erinevalt kinnistusraamatusse kantava piiratud asjaõigusega on sundvalduse sisu, asukoht ja pindala kitsenduse kaardil ja E-katastris kõigile nähtav. Sundvalduse seadmist reguleerib kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018001#para39)

Volikogu kehtestas Kivi-Vigala Rahvamaja põhimääruse ja Vana-Vigala Rahvamaja põhimääruse.

Pajaka küla külavanema ametisse kinnitati Kertu Elfenbein.

Vallavanem M. Suurna ja vallavalitsuse liige Ü. Olm vastasid V. Karu arupärimisele, mis puudutas Ü. Olmi ülesandeid vallavalitsuse liikmena.

Informatsioonipunktis kuulati Liina Valleri ülevaadet vallavalitsuse järelevalvespetsialist tööst, räägiti eelseisvatest sündmustest, küsiti infot õpilastranspordi hanke kohta.

A. Ülemaante edastas Vana-Vigala inimeste soovi saada Märjamaale SEB panga sularaha sissemaksega automaat. Sõnavõtuga esines T. Matsalu, kes kõneles põhjustest, miks ta otsustas lahkuda Märjamaa Vallavalitsuse abivallavanema ametikohalt ning asuda tööle Rapla Vallavalitsusse. Lisaks oli muidki jutte, millest saab lugeda hiljem protokollist.

Järgmine istung on 18. juunil.