« Tagasi

Kokkuvõte volikogu 19. märtsi istungist

Volikogu 19. märtsi istungil jätkati veebruaris pooleli jäänud teemaga - volikogu komisjonide esimeeste ning aseesimeeste valimisega. Pool rehkendust sai seekord tehtud -  sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti Marika Hiiemaa ning aseesimeheks Anneli Ülemaante, revisjonikomisjoni esimeheks Raivi Laaser ja aseesimeheks Aare Müil. Hariduskomisjoni ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe kohtadele ei leidunud ühtegi kandidaati.

Volikogu muutis Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise aluseid. Muudeti määruse lisa, milles on määratud hallatavate asutuste töötajate palgagrupid ja palga vahemikud. Seekordsed muudatused olid suuresti seotud lasteaiaõpetajate aasta algusest kehtima hakanud palga alammääraga (1125 eurot), millest tulenevalt korrigeeriti väikeste asutuste juhtide palgavahemikku, et väikeste lasteaedade direktoritele makstav tasu ei jääks alla õpetaja omale.  Edaspidi on valitsusel kavas üle vaadata ka kultuuritöötajate palgavahemikud. (Ääremärkus - üldhariduskoolid reguleerivad oma palgakorraldust ise.)

Otsustati, et alates uuest õppeaastast liidetakse Kivi-Vigala Lasteaed Pääsulind Kivi-Vigala Põhikooliga. Kivi-Vigala lasteaia nimekirjas on praegu 15 last ning põhikoolis 30 õpilast.

Meedia- ja publikuhuvi pälvis ning teravaid väljaütlemisi põhjustas vallavalitsuse liikmele hüvitise maksmise punkt. Vallavanema ettepanek oli maksta vallavalitsuse liikmele Ülo Olmile vallavalitsuse liikme ülesannete täitmise eest hüvitist 1000 eurot kuus. V. Karu tegi ettepaneku maksta 300 eurot, s.o sama suurt hüvitist kui sai eelmine poliitiline valitsuse liige M. Jehe. Merlin Suurna põhjendas suurema hüvitise maksmise ettepanekut sellega, et Ü. Olm täidab lisaülesandeid esindades vallavalitsust ehitusobjektidel, ehituse hankekomisjonides, teehoiukomisjonis. 11-poolthäälega otsustati hüvitiseks määrata 1000 eurot kuus.

Võeti vastu Märjamaa valla 2019.a eelarve I lisaeelarve. Majandus- ja eelarvekomisjoni ettepanekul hääletati 11-häälega eelnõust välja 22 813 eurot, mis oleks läinud Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli õpetajate töötasu ühtlustamiseks lasteaiaõpetajatega ning 1264 eurot, mis oli arvestatud muusika-ja kunstikooli direktori töötasu suurendamiseks. Lisaeelarvesse hääletati 11 häälega sisse 10 663 eurot, mis on vajalik vallavalitsuse liikmele hüvitise maksmiseks.

Üksmeelselt muudeti sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda. Seni vallavalitsuse pädevuses olnud hüvitise andmise otsustamine delegeeriti hoolekandekomisjonile. Hoolekandekomisjoni moodustab vallavalitsus ning sinna hakkavad kuuluma  sotsiaalosakonna juhataja, lastekaitsespetsialistid, sotsiaaltööspetsialistid ja Vigala osavallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist. Eesmärgiks on, et  sotsiaalhoolekandelise abi andmise otsused üksikisiku tasandil teeb sotsiaalvaldkonnapõhine komisjon. See annab võimaluse paindlikult ja kiirelt otsustada teenuste ja toetuste andmine kodanikele.

Muudeti Märjamaa Vallavolikogu 17.04.2018 määrust nr 24 ,,Riigihangete korraldamise kord". Muudatusega antakse vallavalitsusele volitus koostada riigihangete korraldamise juhis hallatavatele asutustele ja vallavalitsuse struktuuriüksuse juhtidele, et alla lihthanke piirmäära jäävaid hankeid korraldada selgelt ja ühetaoliselt.

Istungi esimeses punktis valitud sotsiaalkomisjoni esimehe M. Hiiemaa ettepanekul arvati sotsiaalkomisjoni koosseisu Marge Viska, Ilme Roosi, Ilju Aviste, Ruth Lippus, Jaanus Lehtsaar ja Liivi Miil.

Revisjonikomisjoni esimehe R. Laaseri ettepanek oli revisjonikomisjoni liikmeteks valida Sander Saaliste, Harri Jõgisalu ja Jaanus Lehtsaar. Kõik nimetatud said salajasel hääletamisel ka vajaliku toetuse.

Päevakorras olnud kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine ja hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine jäid seekord ära, sest komisjoni kooseis kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul. Kuivõrd volikogu ei suutnud valida kummalegi komisjonile esimeest (ja aseesimeest), siis polnud ka kooseisu kohta ettepaneku tegijat.

Informatsioonipunktis avaldas H. Jõgisalu arvamust, et YouTube, mida alates käesolevast aastast volikogu salvestiste avaldamiseks kasutatakse, pole just kõige sobivam kanal. A. Kirsipuul oli ettepanek preemiasüsteemi ümberkorraldamiseks tuues võrdluseks sotsiaaltoetuse taotlemise - igaüks, kes soovib preemiat saada, kirjutab mille eest ja kui palju.
R. Laaser avaldas arvamust, et enne kui vallavalitsuse haldusosakond hakkab ise kõikidelt valla hooldada olevatelt haljasaladelt muru niitma, tuleks kaaluda, kas otstarbekam ei ole seda teenusena tellida ettevõtjatelt.
V. Karu tundis huvi, kas valla arengukava täpsustatud tegevuskava on tulemas või on see päevakorrast maas.  M. Suurna lubas, et tegevuskava tuleb.
V. Karu tundis huvi, kes on sihtasutuse Märjamaa Valla Spordikeskus uus juht. M. Suurna vastas, et kuigi konkurss on läbi, ei saa ta nime enne lepingu allkirjastamist avalikustada.

Istung kestis veidi enam kui kolm tundi ning sellel osales 19 volikogu liiget.
Järgmine istung on 16. aprillil.