Volikogu istung 22. augustil 2017

17.08.17

Palu jumalat, kui palju soovid, aga ära labidat lahti lase.
Armeenia vanasõna

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on TEISIPÄEVAL, 22. augustil 2017. a algusega kell 15.00 Märjamaa raamatukogus (Pärnu mnt 56, Märjamaa alev)

 

Päevakorras:          

 1. Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine. Ettekandja T. Mesila
 2. Märjamaa Vallavolikogu 19.06.2013 määruse nr 116 „Märjamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" muutmine. Ettekandja L. Laurits
 3. Märjamaa valla 2017. aasta eelarve II lisaeelarve. Ettekandja L. Laurits
 4. Rapla maakonna omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmine alates 01.01.2018. Ettekandja V. Karu
 5. Märjamaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 muutmine. 1. lugemine. Ettekandja T. Matsalu
 6. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine  (Märjamaa tervisekeskus). Ettekandja T. Matsalu
 7. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine  (lasteaia Pillerpall hoone rekonstrueerimine). Ettekandja T. Matsalu
 8. Vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine  (Sillaotsa talumuuseumi veovahendite kuuri ehitus). Ettekandja T. Matsalu
 9. Vallavalitsusele Teenuse mõisa remonditööde lisatööde tegemiseks nõusoleku andmine. Ettekandja T. Matsalu
 10. Vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Märjamaa gümnaasiumi trepp ja terrass). Ettekandja T. Matsalu
 11. Märjamaa valla arengukava 2010-2025  lisa „Märjamaa valla arengukava 2010-2025  Investeeringute kava 2017-2020" muutmine. 1. lugemine. Ettekandja T. Matsalu
 12. Arvamuse andmine  maavara kaevandamise loa  taotluse ja otsuse eelnõu kohta     (Kuislemma turbatootmisala). Ettekandja M. Erik
 13. Arvamuse andmine kaevandamise loa pikendamise taotluse ja otsuse eelnõu kohta (Vanakubja liivakarjäär). Ettekandja M. Erik
 14. Katastriüksusele sihtotstarbe määramine. Ettekandja P. Helliste
 15. Riigi omandis olevale maale isikliku kasutusõiguse seadmine (Pajaka pais).Ettekandja T. Matsalu
 16. Informatsioon

TERE TULEMAST!

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Volikogu IV koosseisu liikmed

18.05.17

Nimi                                                                

Nimekiri, milles kandideeris

Telefon                 

E-posti aadress

Töökoht/amet

Komisjon

Ago Kirsipuu

VL Märjamaa

508 6570

agokirsipuu@hot.ee

Kärneri-Jõe OÜ, juhataja

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Andres Elmik

IRL

5648 8462

elmikandres@gmail.com

Märjamaa Gümnaasiumi  direktor

hariduskomisjoni esimees

Andres Jõessar 

(volitused peatatud
isikliku avalduse alusel
alates 01.02.2017)

VL Valla Rahva Eest

522 4925

andres@eriosa.ee

OÜ Eriosa tegevjuht

volikogu aseesimees, majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Argo Rau

VL Valla Rahva Eest

509 8685

argorau@hot.ee

Argo Rau Männimäe talu

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Darja Lehtsalu IRL 5568 8258

darjaleht@gmail.com

Märjamaa Gümnaasium, õpetaja

sotsiaalkomisjoni liige,

kultuurikomisjoni liige

Eero Plamus
(volitused peatatud
isikliku avalduse alusel
alates 01.01.2017)
VL Märjamaa - - - -
Hanno Marrandi 
(A. Jõessare asendusliige
alates 01.02.2017)
VL Valla Rahva Eest 504 0861 kasti.teravili@gmail.com OÜ Kasti Agro, juhataja -

Ilju Aviste

IRL

5635 2686

ilju.aviste@mail.ee

-

-

Kalle Teekivi

IRL

516 0874

kalle.teekivi@mail.ee

FIE

kultuurikomisjoni liige

Liivi Miil

IRL

552 5222

liivi.miil@gmail.com

Sillaotsa Talumuuseum, muuseumipedagoog

sotsiaalkomisjoni esimees

Marika Hiiemaa

SDE

5664 6082

Marika@perearstid.ee

Märjamaa Perearstikeskus OÜ, perearst, juhatuse liige

sotsiaalkomisjoni liige

Marju Plamus SDE 552 5773

marjupl@hot.ee

Saue Gümnaasium, õpetaja hariduskomisjoni liige
Merlin Suurna VL Märjamaa 527 4691

suurna.merlin@gmail.com

Politsei- ja Piirivalveamet, jurist kultuurikomisjoni liige
Ruth Lippus VL Märjamaa 525 2853

ruthlippus@gmail.com

SA Innove Raplamaa Rajaleidja keskus, keskuse juht sotsiaalkomisjoni aseesimees
Sander Saaliste SDE 5690 3315

sander.saaliste.001@gmail.com

OÜ Diagrem, juhatuse liige revisjonikomisjoni liige

Teet Tomson

VL Märjamaa

5647 6397

teet.tomson@rmk.ee

RMK, siseaudiitor

volikogu aseesimees, kultuurikomisjoni esimees

Urmas Kristal

VL Märjamaa

5349 7987

urmas.kristal@marjamaa.ee

Laanekate OÜ, juhatuse liige

volikogu esimees, majandus- ja eelarvekomisjoni esimees

Venno Kornak
(E.Plamuse aendusliige
alates 01.01.2017)

VL Märjamaa - vennok@gmail.com - kultuurikomisjoni liige

Ülo Olm

SDE

504 1336

Ylo@argore.ee

AS ARGORE, juhataja

revisjonikomisjoni esimees,

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

 

Viited:
Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord
Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord 
Huvide konflikti käsiraamat volikogudele

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Volikogu III koosseisu töö arvudes

19.12.14

Volikogu sekretäri koostatud statistiline kokkuvõte Märjamaa Vallavolikogu III koosseisu tööst.

Volikogu III kooseisu foto

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER