Vesi, kaevud

26.01.17

AS Matsalu Veevärk kodulehekülg                                                     

 

Kontor asub aadressil Veski tn 6 Märjamaa alev
(postimaja II korrusel). 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 
 

Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele 17.02.2016 nr 9.1-3/16-001 kehtivad AS-i Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.04.2016. a. alljärgnevad veeteenuste hinnad:

  • tasu võetud vee eest 1,33 €/m³
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,67 €/m³

Hindadele lisandub käibemaks.

 

Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus (e-vorm)

Toimetaja: TIINA GILL

Eraisikud saavad tulumaksuvabalt vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks toetust küsida

17.12.18

Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma. Äsja jõustus tulumaksuseaduse muudatus, tänu millele saavad ka juba varem toetatud isikud tulumaksu osa KIKilt tagasi.

KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Siim Kiisler usub, et tänu juunis käivitunud toetuse taotlemise võimalusele ja nüüd lisandunud tulumaksuvabastusele lõpeb peagi paljudes kodudes ära aeg, mil tarbiti ebakvaliteetset joogivett. „Muutsime ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise inimestele kättesaadavamaks, kuna suure osa kuludest saab nüüd kanda KIKi abiga. Tänaseks on toetatud juba enam kui 800 majapidamist, kes peagi saavad hakata tarbima kvaliteetset joogivett ning kelle reovesi ei ohusta enam keskkonda.

„Muudatuse elluviimine oli KIKi ja Keskkonnaministeeriumi, samuti Riigikogu rahanduskomisjoni ja Rahandusministeeriumi ühine suur jõupingutus. Tänan selle eest kõiki! Kui varasemalt arvestati toetuse väljamaksmisel toetusest maha tulumaks, siis nüüd seda enam ei tehta," sõnab KIKi juhataja Veiko Kaufmann. „Juba toetuse saanud isikutele kannab KIK tulumaksu osa tagasi veel 2018. aasta jooksul. Samuti tühistab KIK juba deklareeritud tulu Maksu- ja Tolliametis toetuse saanud isikutel, st seda toetust ei arvestata enam saadud tulu hulka. KIK ei maksa tulumaksu tagasi neile, kes volitasid vee-ettevõtjat taotlust esitama. Sellisel juhul kannab KIK tulumaksu vee-ettevõtjale, kes teeb tasaarvelduse toetust saanud isikuga."

Toetust vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Seda, kas elukoht asub vastaval reoveekogumisalal, saab kontrollida KIKi kodulehelt otsingumootorist. Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.

Toetuste summad jäävad vahemikku 1382-3792 eurot. Taotlemine käib läbi E-toetuse keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mida on võimalik KIKi saata nii e-posti teel (info@kik.ee) kui paberil (Narva mnt 7a, 10117, Tallinn). KIKi kodulehelt leiab ka videojuhise, mis on abiks E-toetuse keskkonna täitmisel.

KIK menetleb taotlusi nende esitamise hetkest 50 kalendripäeva ning pärast rahastusotsuse saamist on aega kuus kuud oma tööd ellu viia. Ehitustööde tegemise ajal peab toetuse saaja tagama ehitustööde juures avalikkusele nähtavas kohas teavitusplakati olemasolu. Nõuetekohane plakat tuleb välja trükkida värviliselt ja ilmastikukindlalt A3 formaadis.

Eraisikute taotlusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumismahuti paigaldamiseks on tänaseks KIKi laekunud 1001 summas 2,8 miljonit eurot. Nendest on positiivseid rahastusotsuseid saanuid 833 summas 2,33 miljonit eurot. Nüüdseks on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toetuse abil liitunud 300 majapidamist ning toetust on välja makstud natuke enam kui 847 tuhat eurot. Taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni, kuid mitte hiljem kui 31.12.2020.

Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine" ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Lisainfo taotlusvooru kohta: KIKi projektikoordinaatorid Kadri Haamer (6 274 183, kadri.haamer@kik.ee), Kärolin Tammoja (6 274 333, karolin.tammoja@kik.ee), Maarja Küttä (6 274 322, maarja.kytta@kik.ee) või KIKi koduleht.

KIK rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti. 

Toimetaja: TIINA GILL

Lugupeetud Matsalu Veevärgi Märjamaa kliendid!

24.07.18

Palume ühendust võtta klientidel, kellel ei ole käesolevaks ajaks paigaldatud kaugloetavat veearvestit.

Kontakt: info@matsaluvv.ee - palume märkida kehtivad kontaktid (soovitavalt mobiiltelefon) ja aeg, millal kaugloetava arvesti paigaldamine Teie kinnistusisesele veevärgile oleks sobiv.

Kliendid, kellele on kaugloetav arvesti paigaldatud, palume jätta käesolev kiri tähelepanuta!

 

AS Matsalu Veevärk

Toimetaja: TIINA GILL

Pressiteade: Tiitli Aasta Veetegu pälvis Matsalu Veevärk AS veearvestite suurhanke korraldamise eest

12.01.17

Tiitli Aasta Veetegu pälvis Matsalu Veevärk AS veearvestite suurhanke korraldamise eest

Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) tunnustas täna Pärnu Raekojas oma tegevusvaldkonna parimaid. Tiitli Aasta Veetegu pälvis Matsalu Veevärk AS kaugloetavate veearvestite ühishanke korraldamise eest. Elutööpreemia anti Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessorile tehnikadoktor Heino Mölderile.

Galerii: https://onedrive.live.com/redir?resid=BF98E7865F6B878C!2929&authkey=!AEi9NaGde_BWBQQ&ithint=folder%2cjpg

Fotod: Madis Sinivee

„Koos hankides ja suuremahulisi tellimusi esitades on vee-ettevõtjad saavutanud märkimisväärse säästu veeteenuse kuludelt, kokku ca 10 miljonit eurot. Lisaks rahalisele võidule on kaugloetavad veearvestid ka töökindlamad, nende eluiga on pikem ning nutika veearvestiga on võimalik kiiremini ja täpsemalt tuvastada rikkeid, mis hõlbustab väga paljude vee-ettevõtjate tööd," selgitas Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor Vahur Tarkmees tagamaid, miks otsustati tänavune Aasta Veeteo auhind anda just hankeprojektile.

„Projektist on tõusnud tulu väga paljudele – riigihankes osales 21 vee-ettevõtjat, kes hankisid kokku 25 333 veearvestit, millest on tänaseks paigaldatud ca 13 000. Kuid pikemas perspektiivis tähendab suurhankelt kokku hoitud summa võitu ka tarbija rahakotile. Lisaks ei ole uute seadmete kasutamisel tarbijal vajadust ise veenäitu teatada," kinnitas Vahur Tarkmees. „Antud projekti eestvedajaks koostöös Eesti Vee-ettevõtete Liiduga on olnud peaasjalikult Matsalu Veevärk ASi meeskond, kellele anti tänasel tunnustusüritusel pidulikult üle 2016. aasta veeteo auhind."

Elutööpreemia pikaajalise panuse eest Eesti veemajanduse arengusse pälvis Tallinna Tehnikaülikooli veemajanduse õppetooli emeriitprofessor tehnikadoktor Heino Mölder, kes on koolitanud muuhulgas sanitaartehnika eriala insenere ning viinud läbi mahukaid uuringuid reoveepuhastite tehnoloogia parandamiseks.

„Heino Mölder on pikka aega tegelenud tööstus- ja olmereovee puhastamise tehnoloogia uurimise ning täiustamisega," rääkis Vahur Tarkmees. „Süvendatult on ta tegelenud näiteks jääkmuda käitluse tehnoloogia täiustamisega, et saavutada jääkmuda hulga vähendamine ja parem kasutatavus. Ta on otseselt läbi teinud kogu reovee puhastamise arengukäigu Eestis alates 1960ndate aastate algusest. Heino Mölder on avaldanud neil teemadel üle 140 teaduspublikatsiooni. See on olnud tema elutöö ning žüriis osalenud vee-ettevõtjad olid üksmeelel, et ta väärib antud panuse eest täit tunnustust."

Auhinnale Aasta Veetegu kandideeris kokku viis projekti ning Elutööpreemiale üksteist inimest. EVELi statuudi kohaselt valisid mõlemas kategoorias esitatud nominentide seast võitjad välja kõigi 71 Eesti Vee-ettevõtete Liiduga liitunud veemajandussektori ettevõtete esindajad. Aasta Veeteo ning Elutööpreemia auhinna saajad kuulutas Eesti Vee-ettevõtete Liit sel aastal välja viiendat korda.

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 45 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:

Hans Liibek, EVELi juhatuse esimees, ASi Matsalu Veevärk juhatuse liige
Tel: +372 50 37 406; e-post: hans@matsaluvv.ee

Heino Mölder, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, tehnikadoktor
Tel: 66 01 247; 507 7414

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153; e-post: vahur.tarkmees@evel.ee

 

Vaata ka videolõiku eilsest Aktuaalset Kaamerast

Toimetaja: TIINA GILL

Reovee puhastamine hajaasustusalal

12.01.17

Raamat "Reovee puhastamine hajaasustusalal" on üks paremaid käsiraamatuid neile, kel tekib küsimusi omapuhastite rajamise osas. Raamat annab nõu ka neile inimestele, kes elavad reoseekogumisalal, kuid kellel oleks mõistlikum ÜVK asemel kasutada pigem omalahendusi.

Reovee puhastamine hajaasustusalal

Toimetaja: TIINA GILL