Jäätmemajandusest

1.08.17

Elanikel on võimalik tasuta ära anda mitmesuguseid jäätmeid Märjamaa jäätmejaamas:

Aadress: Jaama 5, Märjamaa alev
Avatud: N 14.00 - 19.00, R14.00 - 19.00, L 10.00 - 16.00
Telefon 5345 4938

Korraldatud jäätmeveoga tegeleb Märjamaa vallas AS Eesti Keskkonnateenused  
Tel 640 0800
E-posti aadress: tallinn@keskkonnateenused.ee

Palume külastada jäätmejaama ainult lahtioleku aegadel!

 

Pakendiseaduse tekst  

Kui soovite loobuda korraldatud jäätmeveost, siis esitage taotlus hiljemalt 21. jaanuariks 

Korraldatud jäätmeveost loobumise taotlus (e-vorm)

Toimetaja: TIINA GILL
12.01.17

Segapakendite konteiner asub nüüd ka Märjamaal Meierei tänaval, ülepumpla kõrval.

 

Toimetaja: TIINA GILL

Tähelepanu korraldatud jäätmeveost vabastatud isikud!

11.10.17

Tulenevalt Jäätmeseadusest (§ 69) tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajal esitada iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Hõlmab ka suvilate perioodilist vabastamist sügisel ja talvel kui suvekodus ei viibita.

Seetõttu palume isikutel, kes on saanud korraldatud jäätmeveo vabastuse ja nimetatud kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud, esitada kohalikule omavalitsusele hiljemalt 20. jaanuariks 2018. a sellekohane kirjalik kinnitus.

Jäätmevaldajad, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse alates 21. jaanuarist 2018 korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks.

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata esitab kinnistu omanik/jäätmevaldaja kohalikule omavalitsusele vastava taotluse. Taotluses palun ära märkida mitteliitumise periood ja põhjendus. Elamu kasutamisel suvekoduna (suvilana) tuleb taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist perioodile, millal seda ei kasutata (näidata ära kuud).

Mitteliitunuks lugemise taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja (kinnistu omanik) erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid juhul kui kohalik omavalitsus on eelnevalt veendunud, et vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

Kinnitus palun saata aadressil: Tehnika tn 11, Märjamaa alev, 78304 Raplamaa või e-posti aadressil: marjamaa@marjamaa.eemati.erik@marjamaa.ee

Lisainfo:
Mati Erik
tel 5306 3415

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Toimetaja: TIINA GILL

Jäätmete põletamine lõkkes mürgitab tervist ja keskkonda

21.06.17

Keskkonnaamet tuletab meelde, et jaanilõkkesse sobivad kuiv puit, oksad, immutamata puit, kiletamata papp ja paber ning muu töötlemata looduslik materjal.

„Kahjuks kiputakse sageli lõkkes põletama ka jäätmeid. Mööblit, immutatud või värvitud puitu, vanarehve, plasti või riideid ei tohi lõkkesse visata, kuna nende põletamise korral on tegemist otsese looduse ja inimeste mürgitamisega. Jäätmete põletamisel eraldub õhku hulk kahjulikke saasteaineid, kuna põlemistemperatuur ei tõuse piisavalt kõrgele, et toksilised ühendid ära põleksid," selgitas Keskkonnaameti jäätme peaspetsialist Annika Pertman.

Välisõhku paiskunud mürgised saasteained, näiteks dioksiinid, on silmale nähtamatud ja nende tervisemõju ei avaldu kohe. Suitsu sissehingamisel liiguvad need ained edasi inimese organismi ning võivad põhjustada vähktõbe, väärarenguid ja arengupeetust. Lühiajaline suitsu sees viibimine võib esile kutsuda peavalu, iiveldust ja löövet. Tekkinud suits ja selles olevad saasteained ei mõjuta mitte ainult prügipõletajat, vaid ka tema lähedasi ning kõiki inimesi ja muud elusloodust, kes võivad saasteainetega kokku puutuda nii lõkke lähiümbruses kui ka saastunud aiasaaduseid tarbides.

Lisaks sadestuvad põletamisel tekkinud toksilised ained maapinnale, kandudes edasi põhjavette ja toidulauale ohustades seeläbi kõiki elusolendeid. Kuna paljud saasteainetest on püsivad ja kuhjuvad organismis, kasvavad ohtlike ainete kontsentratsioonid toiduahelas sadu kordi ja võivad toiduahela tipus olevates organismides jõuda mürgiste kontsentratsioonideni.

„Jäätmete lõkkes põletamine toimub ebastabiilselt ja madalamatel temperatuuridel, mistõttu mürgised ühendid ei põle täielikult ära ja temperatuuri kõikumine soodustab gaasiliste saasteainete teket. Jäätmete  põletamisel on ülipeente osakeste kontsentratsioonid võrreldes puhta puidu põletamisega palju kõrgemad, mistõttu prügi põletamist lõketes tuleb vältida," selgitas Keskkonnaameti välisõhu peaspetsialist Arthur Kivi.

Seega on nii inimeste tervise kui ka looduse huvides kõige sobivam moodus jäätmetest vabanemiseks nende liigiti kogumine ning vastavate konteinerite ja jäätmejaamade kasutamine, sest ainult nii saab kindel olla, et jäätmed ei tekita meile ja keskkonnale kahju.

Turvalise jaanitule ja hea elukeskkonna tagamiseks tuleb lisaks keskkonnanõuetele jälgida ka tuleohutusnõudeid, mille kohta saab pikemalt lugeda Päästeameti kodulehel.

Lisainfo:
Annika Pertman
Keskkonnaameti jäätme peaspetsialist
e-post: annika.pertman@keskkonnaamet.ee 
telefon: 5698 8184

Toimetaja: TIINA GILL

Jäätmeveoteenuse hind tõuseb

25.04.17

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele Märjamaa ja Raikküla Vallavalitsuste esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on AS-le Eesti Keskkonnateenused omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks vahemikul 01.04.2016 – 30.04.2019.

Vastavalt hankelepingule ja omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjadele on jäätmevedajal õigus esitada põhjendatud taotlus teenustasude muutmiseks. Võrreldes pakkumuse esitamise ajaga on esinenud objektiivsed asjaolud, mille tagajärjel jäätmeveo teenustasud ei ole täna enam piisavad katmaks seadusega nõutud jäätmete kogumise, vedamise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud kulusid. Nimetatud põhjusel AS Eesti Keskkonnateenused esitas Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ-le 31.01.2017 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 13.04.2017 otsusega nr 2/17-1.

Uued teenustasud rakenduvad Märjamaa ja Raikküla veopiirkonnas alates 01.07.2017 järgnevalt.

Konteineri maht   (m3)

Regulaarne tühjendus (hind ilma käibemaksuta)

Regulaarne tühjendus (hind koos  käibemaksuga 20%)

Jäätmekott kuni 0,10

1,48

1,78

kuni 0,08

1,19

1,43

kuni 0,14

2,08

2,50

kuni 0,24

2,72

3,26

kuni 0,37

3,55

4,26

kuni 0,66

4,60

5,52

kuni 0,80

5,58

6,70

Kuni 1,10

6,71

8,05

kuni 1,50

9,16

10,99

kuni 2,50

13,08

15,70

kuni 4,50

23,54

28,25

Konteinerite rendi ja teiste lisateenuste hinnad ei muutu.

Täiendavate küsimuste korral palun võtke ühendust tel. 640 08 00 või e-posti aadressil: tallinn@keskkonnateenused.ee

AS Eesti Keskkonnateenused

Toimetaja: TIINA GILL

Jäätmete äraandmisekohad Märjamaa vallas

12.01.17

MÄRJAMAA JÄÄTMEJAAM

Paberi- ja kartongikonteinerisse  (sinist värvi  2,5 m3) võib panna:

 • ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjal;
 • vanad raamatud, töövihikud, igasugune muu trüki- ja paljunduspaber;
 • joonistus- ja kirjutuspaber;
 • pappkastid ja –karbid, lainepapp, jõupaber, paberkotid jm puhtad paberpakendid.

NB!     Paberi- ja papikonteinerisse ei sobi määrdunud, vettinud ega märg paber ja papp,
kopeerimispaber, kleepsildid, teibid, kleepsud, kommipaberid ning muud toiduainete pakendid.

 

Pakendijäätmete konteinerisse (kollast värvi  2,5 m3) võib panna:

 • plastpakendid nagu kile, plastnõud ja –karbid, suhteliselt puhtad jogurti- ja võitopsid, õli- ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ning hooldustoodete pakendid ja muud puhtad plastpakendid;
 • kaaspakendid nagu valgest ja värvilisest klaasist pudelid ning purgid ja muud puhtad klaaspakendid;
 • metall- ja alumiiniumpakendid, toidu- ja joogipakendi kaaned ja korgid, konservipakendid;
 • joogikartong nagu kartongist piima-, mahla- ja veinipakendid ja muud puhtad kartongpakendid.

NB!  Pakendikonteinerisse paigaldamisel peavad pakendijäätmed olema tühjad ja puhtad

Pakendikonteinerisse ei sobi lehtklaas, elektripirnid, kummist tooted ega mänguasjad, samuti olmejäätmed, ohtlikud jäätmed ega muud sinna sobimatud jäätmed, toidu- ja muud biojäätmed, vanad riided ja jalanõud, tühjendamata ja määrdunud pakendid, tootega täidetud aerosoolpudelid ja kemikaalide pakendid.

Muud konteinerid:

30 m3 multiliftkonteiner   -   sõiduautorehvid
30 m3 multiliftkonteiner   -   vanametall ja metallijäätmed
30 m3 multiliftkonteiner   -   suuregabariidilised jäätmed (mööbel)
konteiner                         -   lehtklaasi kogumiseks
konteiner                         -   plastikjäätmete kogumiseks

Jäätmejaama hoones

 • vahtpolüstürooli  kogumine

Ohtlike jäätmete konteiner

 • pliiakud, FeCd- akud, NiCd- akud, akude elektrolüüdid, patareid;
 • ohtlike ainetega saastunud filtrimaterjal, puhastuskaltsud;
 • ohtlikke aineid sisaldav (reostunud) pakend;
 • mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid;
 • kemikaalid, pestitsiidid;
 • päevavalguslambid, elavhõbeda jäätmed;
 • värvid, trükivärvid, liimid, vaigud;
 • vanad ravimid

Elektroonika jäätmete kogumiskonteiner

 • kodumajapidamises tekkinud EES- jäätmed

Märjamaa Jäätmejaama asukoht:  Märjamaa alev, Jaama  tn 5
Lahtioleku ajad: N, R  14.00 – 19.00, L 10.00 – 16.00
Märjamaa Jäätmejaama operaatoriks on AS Eesti  Keskkonnateenused
Kontaktandmed: tel 5080580, 53454938; e-post gert.neiland@ekkt.ee

 

JÄÄTMETE KOGUMISPUNKTID

 

konteineri nimetus

asukoht

Valgu                

pakendijäätmete konteiner            

rahvamaja vastas parkimisplatsil

 

paberi- ja kartongi konteiner

rahvamaja vastas parkimisplatsil

 

pakendijäätmete konteiner

Valgu keskuse 8 parklas

Kasti                   

pakendijäätmete konteiner

Kasti asulatee ääres Kasti keskuse 9 vastas

 

paberi- ja kartongi konteiner        

Kasti asulatee ääres Kasti 9 keskuse vastas

 

patareide kogumiskast

OÜ Orgita Põld kontori seinal

Orgita

pakendijäätmete konteiner

3-korruseliste elamute  parklas

 

paberi- ja kartongi konteiner

Midrimaa lasteaed tee ääres

 

pakendijäätmete konteiner

Midrimaa lasteaia tee ääres

 

paberi- ja kartongi konteiner

3- korruseliste elamute parklas

 

pakendijäätmete konteiner

Orgita–Päädeva tee ääres enne katlamaja

Varbola

pakendijäätmete konteiner

uute elamute taga tee ääres

 

pakendijäätmete konteiner

Varbola elamu nr 86 juures

 

paberi- ja kartongi konteiner

uute elamute taga tee ääres

 

patareide kogumise kast

Rita poes

 

paberi- ja kartongi konteiner

Varbola võimla taga katlamaja juures

 

patareide kogumise kast

Endise TÜ kaupluse juures elektriposti küljes

Sipa

pakendijäätmete konteiner

3-korruselise elamu nr 21  juures

 

paberi- ja kartongi konteiner

3-korruselise elamu nr 21 juures

 

Paberi- ja kartongi konteiner

Sipa parklas

 

pakendijäätmete konteiner

Sipa parklas

Laukna

pakendijäätmete konteiner

elamu nr 9 parklas

 

paberi- ja kartongi konteiner

elamu nr 9 parklas

 

patareide kogumise kast

Laukna bensiinijaamas

 

EES- jäätmete kogumiskonteiner

Laukna bensiinijaama territooriumil

Teenuse             

pakendijäätmete konteiner

Teenuse mõisa ait-kuivati juures

 

patareide kogumise kast

Teenuse kaupluses

 

paberi- ja kartongi konteiner

Teenuse mõisa juures

Märjamaa

pakendijäätmete konteiner

Harda pood (Pärnu mnt 74) parklas 

 

pakendijäätmete konteiner

Pärnu mnt 67a

 

paberi- ja pakendi konteiner

Pärnu mnt 67a

 

pakendijäätmete konteiner            

Märjamaa Vallavalitsuse parklas

 

paberi- ja kartongi konteiner 

Harda pood (Pärnu mnt 74) parklas

 

paberi- ja kartongi konteiner        

Märjamaa Vallavalitsuse parklas

 

paberi- ja kordongi konteiner

Niidupargi tänav

 

pakendijäätmete konteiner

Niidupargi tänav

 

pakendijäätmete konteiner

Sireli ja Vahtra tänava ristmik

 

paberi- ja kartongi konteiner

Sireli ja Vahtra tänava ristmik

 

pakendijäätmete konteiner

Lemmiku bussipeatuse juures

 

pakendijäätmete konteiner

Meierei tänaval ülepumpla juures

 

pakendijäätmete konteiner

Välja tänav

  pakendijäätmete konteiner Ristiku tänav

 

patareide kogumise kastid               

Märjamaa Vallavalitsuses

 

 

Kati poe seinal

 

 

Siki poes

 

 

Edu poes

 

 

Manni äri kinga poes

Ojaäärse küla

pakendijäätmete konteiner

Nurtu bussipeatuse ootepaviljoni juures

Velisemõisa

pakendikonteiner

esimese 2 korruselise elamu juures

Ohukotsu

pakendijäätmete konteiner

2 korruselise elamu juures tee ääres

Põlli küla

pakendijäätmete konteiner

Põlli külas

Maidla küla

pakendijäätmete konteiner

Maidla mõisa läheduses tee ääres

Vaimõisa

pakendijäätmete konteiner

Mõisa läheduses tee ääres

Loodna

pakendijäätmete konteiner

Bussipeatuse ootepaviljoni juures

Mõisamaa

pakendijäätmete konteiner

Mõisamaa mõisa läheduses juures tee ääres

Vana-Nurtu

pakendijäätmete konteiner

Bussipeatuse ootepaviljoni juures

Velise

pakendijäätmete konteiner

Seltsimaja parklas

 

paberi- ja kartongi konteiner

Seltsimaja parkla

Russalu

pakendijäätmete konteiner

Russalu seltsimaja kõrval tee ääres

Haimre

pakendijäätmete konteiner

Töökoja platsil

 

paberi- ja kordongi konteiner

Töökoja platsil

Moka

pakendijäätmete konteiner

Rahvamaja juures

Konuvere

pakendijäätmete konteiner

2 korruselise elamu juures

Vaimõisa pakendijäätmete konteiner Vaimõisa–Kõrvetaguse tee ääres

 

 

Toimetaja: TIINA GILL
12.01.17

SETTEGA HEITVEE JA FEKAALIDE VASTUVÕTT
Märjamaa puhastusseadmed

VANAMETALLI VASTUVÕTT
Taebla auto   OÜ Servik    Märjamaa alev, Uus tänav 8
Lahtioleku ajad: E-R 9.00 –  17.00
Info tel 568444145
Koduleht: www.taeblaauto.ee        

TAARAAUTOMAAT          
Maximarket
Lahtioleku aeg: E-P  9.00 – 20.00

Säästumarket
Lahtioleku aeg:  E–P 8.00 – 22.00

Lemmiku   pood
Lahtioleku aeg: E–L 9.00 – 20.00, P 9.00 – 18.00

Varbola pood
Lahtioleku aeg: E-L 10.00 - 19.00, P 10.00 - 18.00

Toimetaja: TIINA GILL

Miks jäätmevedaja ei tühjendanud minu prügikonteinerit?

12.01.17

Jäätmevedaja poolt võidakse jätta teenus osutamata ja rakendada tühisõidutasu järgmistel juhtudel:

 • Kui jäätmekonteineri ja selle käitlemiseks vajalikud tehnilised nõuded ei ole täidetud.

Konteiner peab asuma seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paikneva kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusel, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt. Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavat kaanega varustatud jäätmekonteinerit (kompaktne, terve, puhas, korralikult suletav), mida on võimalik tühjendada tõstemehhanismi abil jäätmeid kokku pressivasse jäätmeveokisse. Standardsete jäätmekonteinerite nõue tuleneb tühjendamisel kasutatavast vabapuistemeetodist, mille käigus haagitakse konteiner jäätmeveoki tõstemehhanismi külge. Eelmainitud meetodil tühjendades ei kuku nõu masina pressi ega purune konteineri koputamisel telje vastu.

Jäätmete kogumiseks ei sobi: 750-liitrised ratasteta metallkonteinerid (vana, e. eelmine standard); ümmargused konteinerid; konteinerid, millel puudub tühjendamiseks vajalik ääris konteineri ülemises servas, kuna neid ei saa tühjendada tänapäeval kasutatavate jäätmeveokitega.

 • Kui veopäeval, millest jäätmevaldajat oli varem teavitatud, ei olnud jäätmekonteinerit määratud kohal.

Vedaja tühjendab konteineri veograafikus ettenähtud veopäeval kl 6:00-22.00. Konteiner või jäätmekott peavad olema veopäeval kella 6:00-ks pandud välja nähtavale kohale. Kui prügivedaja konteinerit ei näe, siis ei saa ta seda ka tühjendada.

        Kui jäätmevedaja juurdepääs jäätmekonteinerile on takistatud (näiteks ilmastikust tingitud probleemid, läbimatu tee, lahtiselt ringi jooksvad kurjad koerad või muud liikumist segavad takistused).

Juurdesõidutee konteinerile peab olema piisava kandevõimega, tasane ning talvisel ajal lumest puhastatud nii, et prügiauto vabalt läbi pääseks. Konteineri juures peab olema

piisavalt ruumi jäätmete laadimiseks ning juurdepääs konteinerile olema jäätmevedajale ohutu. Kui konteiner ei ole toodud jäätmeveoki lähima võimaliku peatumiskoha juurde, peab konteineri ka käsitsi teisaldamise tee olema kõva pinnaga ja talvel lumest puhastatud. Prügikasti kaanele kogunenud lumemüts tuleb maha lükata. Tõrgete olemasolu korral tuleb vedajat ette teavitada vähemalt üks tööpäev.

 • Kui jäätmekonteineris pole veopäeval üleandmiseks ettenähtud jäätmeid.
 • Kui olmejäätmete konteineris on sobimatud jäätmed, jäätmed, mis ei vasta selle konteineriga kogutavale jäätmeliigile või sisaldavad tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid, sealhulgas kuuma (temperatuuriga üle 40ºC) tuhka, vedelaid ja mudalaadseid jäätmeid; erikäitlust vajavaid jäätmeid; aineid ja esemeid, mis kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokku pressimist.

Siis on jäätmevedajal õigus jätta konteiner tühjendamata ja rakendada tasu tühisõidu eest, mis on võrdsustatav jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega kogumiskonteineri tühjendamise teenustasuga.

 

         Kui vedajal tuleb:

 • ratastel teisaldatavat konteinerit transportida jäätmeveokini käsitsi kaugemalt kui 10 meetrit;
 • jäätmeveokiga tagurdada üle 100 meetri, kui jäätmevaldaja juures ümberpööramise võimalus puudub;
 • kui lukustamata konteiner, värav või tõkkepuu tuleb avada käsitsi;
 • kui konteiner on üle-täitunud;
 • kui vedajal tuleb ära vedada kilekotist jäätmemahuti, mis on kahjustatud tema teisaldamist takistaval määral lindude ja/või loomade poolt;
 • kui vedajal tuleb teostada konteineri ümber paiknevate jäätmete ära-vedu, mida ei saa klassifitseerida konteineriväliste juhuslike jäätmete alla.

NB! Need on nö mugavusteenused ehk jäätmeveo teenusega seotud lisateenused mida vedaja osutab jäätmevaldajale ainult temaga eelnevalt sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale.

Jäätmealast infot, kuidas valla elanik peaks enda tekitatud jäätmete eest hoolt kandma, leiate nii kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast kui ka teile jäätmevedaja poolt saadetud kliendilepingust ja jäätmevedaja veebilehelt.

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Toimetaja: TIINA GILL