Menetluses olevad eelnõud

21.06.17

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/332-EN Varbola Lasteaia-Algkooli põhimäärus Vallavalitsus Volikogu 20.06.2017 istungil võetud vastu määrusena nr 77
1-2.1/333-EN Õppetasu Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis Vallavalitsus Volikogu 20.06.2017 eelnõu toetust ei saanud. 
1-2.1/334-EN Valla 2016.a majandusaasta aruande kinnitamine (vt ka aruanne; audiitori arvamus) Vallavalitsus Volikogu 20.06.2017 istungil võetud vastu otsusena nr 247
1-2.1/336-EN Märjamaa vallavalitsuse palgajuhendi muutmine Vallavalitsus Volikogu 20.06.2017 istungil võetud vastu määrusena nr 78
1-2.1/331-EN Lasteaiaõoetajate töötasu alammäära kinnitamine Vallavalitsus Volikogu 20.06.2017 istungil võetud vastu otsusena nr 248
1-2.1/335-EN

Märjamaa valla kaevetööde eeskiri. 1. lugemine

Vallavalitsus Volikogu 20.06.2017 istungil toimus 1. lugemine. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati 10.07.17.
1-2.1/330-EN Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine Vallavalitsus Volikogu 20.06.2017 istungil otsustati eelnõud mitte toetada. vallavalitsusele anti ülesanne ettevalmistada augusti istungiks uus, eraüldhariduskoole ka järgmisel õppeaastal toetav, eelnõu. 
1-2.1/337-EN Katsastriüksustele sihtotstarvete määramine Vallavalitsus Volikogu 20.06.2017 istungil võetud vastu otsusena nr 249..
- Informatsioon: OÜ Eesti Geoloogiakeskuse taotlus (keskkonnaameti kaaskiri;  korralduse eelnõu, loa eelnõu) Vallavalitsus Volikogu 20.06.2017 istungil teadmiseks võetud.


 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER