Menetluses olevad eelnõud

17.08.17

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/338-EN Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine Vallavalitsus Volikogu 22.08.2017 istungil punktina 1
1-2.1/339-EN Märjamaa Vallavolikogu 19.06.2013 määruse nr 116 „Märjamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" muutmine. Vallavalitsus Volikogu 22.08.2017 istungil punktina 2
1-2.1/340-EN Märjamaa valla 2017.a eelarve II lisaeelarve (vt lisaeelarve) Vallavalitsus Volikogu 22.08.2017 istungil punktina 3
1-2.1/341-EN

Rapla maakonna mavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmine alates 01.01.2018

ROL Volikogu 22.08.2017 istungil punktina 4
1-2.1/342-EN Märjamaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 muutmine. 1. lugemine.   (vt määruse lisa - muudatused) Vallavalitsus Volikogu 22.08.2017 istungil punktina 5
1-2.1/343-EN

Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Märjamaa tervisekeskus).

Vallavalitsus Volikogu 22.08.2017 istungil punktina 6
1-2.1/344-EN Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (lasteaia Pillerpall hoone rekonstrueerimine).  Vallavalitsus Volikogu 22.08.2017 istungil punktina 7
1-2.1/345-EN Vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine  (Sillaotsa talumuuseumi veovahendite kuuri ehitus).     Vallavalitsus Volikogu 22.08.2017 istungil punktina 8
1-2.1/346-EN Vallavalitsusele Teenuse mõisa remonditööde lisatööde tegemiseks nõusoleku andmine Vallavalitsus Volikogu 22.08.2017 istungil punktina 9
1-2.1/347-EN Vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Märjamaa gümnaasiumi trepp ja terrass).  Vallavalitsus Volikogu 22.08.2017 istungil punktina 10
1-2.1/348-EN Märjamaa valla arengukava 2010-2025  lisa „Märjamaa valla arengukava 2010-2025  Investeeringute kava 2017-2020" muutmine. 1. lugemine. (määrus+seletuskiri;  investeeringute kava) Vallavalitsus Volikogu 22.08.2017 istungil punktina 11
1-2.1/349-EN Arvamuse andmine  maavara kaevandamise loa  taotluse ja otsuse eelnõu kohta (Kuislemma turbatootmisala).  Vallavalitsus Volikogu 22.08.2017 istungil punktina 12
1-2.1/350-EN Arvamuse andmine kaevandamise loa pikendamise taotluse ja otsuse eelnõu kohta (Vanakubja liivakarjäär).  Vallavalitsus Volikogu 22.08.2017 istungil punktina 13
1-2.1/351-EN Katastriüksusele sihtotstarbe määramine Vallavalitsus Volikogu 22.08.2017 istungil punktina 14
1-2.1/352-EN Riigi omandis olevale maale isikliku kasutusõiguse seadmine (Pajaka pais)  Vt lisa; eelprojekt Vallavalitsus Volikogu 22.08.2017 istungil punktina 15
1-2.1/353-EN

Noorsootöö seaduses  sätestatud ülesannete delegeerimine

Vallavalitsus Volikogu 22.08.2017 istungil võimaliku lisapunktina (kui volikogu otsustab selle päevakorda lisada)


 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER