Menetluses olevad eelnõud

20.09.17

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/352-EN Riigi omandis olevale maale isikliku kasutusõiguse seadmine (Pajaka pais)  Vt lisa; eelprojekt Vallavalitsus Volikogu 19.09.2017 stungil võetud vastu otsusena nr 259
1-2.1/354-EN

Katastriüksustele sihtotstarvete määramine

Vallavalitsus Volikogu 19.09.2017 istungil võetud vastu otsusena nr 260
- Kinnisasja omandamise loa taotlusele arvamuse andmine Vallavalitsus Volikogu 19.09.2017 istungil loa andmist toetatud
1-2.1/355-EN Vallavara võõrandamine enampakkumisel Vallavalitsus Volikogu 19.09.2017 istungil võetud vastu otsusena nr 261 (majandus- ja eelarvekomisjoni seisukohta arvestades)
1-2.1/335-EN Märjamaa valla kaevetööde eeskiri Vallavalitsus Volikogu 19.09.2017 istungil võetud vastu määrusena nr 83
- Seisukoha võtmine Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingus sätestatud kompensatsioonide maksmise kohta Vallavalitsus Volikogu 19.09.2017 istungil  võetud vastu protokollilise otsusena
1-2.1/360-EN Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemisega kaasnevate õigusaktide kehtestamine Haldusreformi üldvalistemise komisjon Volikogu 19.09.2017 istungil võetud vastu määrusena nr 84 (istungil tehtud muudatsuega)
1-2.1/356-EN Arvamuse andmine Nurme uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta Vallavalitsus Volikogu 19.09.2017 istungil võetud vastu otsusena nr 262 (majandus- ja eelarvekomisjoni seisukohta arvestades)
1-2.1/357-EN Arvamuse andmine Tika uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta Vallavalitsus Volikogu 19.09.2017 istungil võetud vastu otsusena nr 263
1-2.1/348-EN Märjamaa valla arengukava 2010-2025 muutmine (vt ka investeeringute tabel) Vallavalitsus Volikogu 19.09.2017 istungil võetud vastu määrusena nr 85 (muudatustega)
1-2.1/358-EN Märjamaa valla 2017. aasta eelarve III lisaeelarve (määruse LISA) Vallavalitsus Volikogu 19.09.2017 istungil võetud vastu määrusena nr 86 (muudatustega)
1-2.1/342-EN Märjamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamsie kava 2015-2027 muutmine Vallavalitsus Volikogu 19.09.2017 istungil võetud vastu määrusena nr 87
1-2.1/359-EN Märjamaa Vallavolikogu 20.06.2017 otsuse nr 248 "Lasteaiaõpetajate töötaus alammäära kinnitamine" muutmine Vallavalitsus Volikogu 19.09.2017 istungil võetud vastu otsusena nr 264


 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER