Menetluses olevad eelnõud

13.03.18

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/77-EN Teiste omavalitsuste üldhariduskoolide tegevuskulude rahastamises osalemine Vallavalitsus Volikogu 20.03.2018 istungil punktina 2
1-2.1/67-EN Katastriüksuste sihtotstarvete määramine (Sooniste asendiplaan; Otsa asendiplaan) Vallavalitsus Volikogu 20.03.2018 istungil punktina 3 
1-2.1/75-EN Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Vallavalitsus Volikogu 20.03.2018 istungil punktina 4
1-2.1/68-EN

Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Läti küla Platsi kinnistu)

Vallavalitsus Volikogu 20.03.2018 istungil punktina 5
1-2.1/72-EN Valla vara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine (+Lisamaterjal) Vallavalitsus Volikogu 20.03.2018 istungil punktina 6
1-2.1/55-EN

Märjamaa valla 2018. aasta eelarve, II lugemine.
- määruse eelnõu ja vormikohane seletuskiri;
- eelarve;
- seletuskirja lisa 1 (koondandmed);
-seletuskirja lisa 2 (Märjamaa andmed);
-seletuskirja lisa 3 (Vigala andmed);
- seletuskiri.

Vallavalitsus  Volikogu 20.03.2018 istungil punktina 7
1-2.1/71-EN

Märjamaa vallavara eeskiri, I lugemine

Vallavalitsus

Volikogu 20.03.2018 istungil punktina 8

1-2.1/73-EN

Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused

Vallavalitsus Volikogu 20.03.2018 istungil punktina 9
1-2.1/70-EN Korruptsioonivastase seaduse rakendamine Vallavalitsus Volikogu 20.03.2018 istungil punktina 10
1-2.1/74-EN Riigihangete korraldamise kord Vallavalitsus Volikogu 20.03.2018 istungil punktina 11
1-2.1/60-EN Märjamaa valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord  (ajagraafik) Vallavalitsus Volikogu 20.03.2018 istungil punktina 12
1-2.1/69-EN Märjamaa valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine Vallavalitsus Volikogu 20.03.2018 istungil punktina 13
1-2.1/76-EN Volikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutmine Kultuurikomijsoni esimees Volikogu 20.03.2018 istungil punktina 14
1-2.1/55-EN

Valla 2018.a eelarve. eelarve eelnõu koos lisadega http://marjamaa.kovtp.ee/et/505

Muudatusettepanekud

Vallavalitsuse seisukohad

Vallavalitsus Volikogu 20.02.2018 istungil  toimus 1. lugemine. Ettepanekute osas toetati vallavalitsuse seisukohti.


 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER