Milline ametnik minu küsimusega tegeleb?

4.07.17

Ülsinfo, elukoha- ja perekonnatoimingud, kantselei ja arhiiv, juriidilised toimingud

Sekretär Marje Laube
tuba 21, tel 489 8851, 5661 4893, marjamaa@marjamaa.ee

 • info vahendamine (teab, kus mingi töötaja parasjagu viibib, annab kontaktandmeid jne)
 • avalduste, kirjade, postisaadetiste vastuvõtt ja registreerimine
 • kopeerimis-, paljundus-, printimis- ja skaneerimisteenus
 •  tänaval kauplemise lubade väljastamine


Registrisekretär Mirjam Aasma,
tuba 21, tel 5860 2209mirjam.aasma@marjamaa.ee

 • elukoha registreerimine (sissekirjutus)
 • elukohatõendite/rahvastikuregistri väljavõtete väljastamine
 • ruumi omanike avalduste lahendamine isikute suhtes, kelle elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum, kuid kellel ei ole õigust kasutada ja kes ei kasuta omanikule kuuluvat ruumi oma elukohana
 • elukoha aadresside täpsustamine ja parandamine
 • perekonnaseisutoimingute teostamine (sünni ja surma registreerimine, esmaste sünni- ja surmatõendite väljastamine), sünni- ja matusetoetuste avalduste vastuvõtt


Vallasekretär Maigi Linna
tuba 22, tel 5349 7599, maigi.linna@marjamaa.ee

 • dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine
 • pensioni, elatisraha ja toetuse vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuse teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamine
 • majandustegevusregistri pidamine
 • perekonnaseisutoimingute teostamine (sünni ja surma registreerimine, esmaste sünni– ja surmatõendite väljastamine), sünni- ja matusetoetuste avalduste vastuvõtt, juhul kui registrisekretäri ei ole tööl


Dokumendihaldus- ja personalispetsialist Merle Mets
tuba 5, tel 5855 8513merle.mets@marjamaa.ee

 • perekonnaseisutoimingute teostamine (sünni ja surma registreerimine, esmaste sünni– ja surmatõendite väljastamine), sünni- ja matusetoetuste avalduste vastuvõtt, juhul kui registrisekretäri ja vallasekretäri ei ole tööl
 • riigiportaali www.eesti.ee  teenuste sisu puudutavates küsimustes;
 • asutuste juhtide dokumendihalduse alane nõustamine, koolitamine
 • vallaelanike ja asutuste juhtide personalitöö alane nõustamine oma pädevuse piires
 • isikuandmete kaitse


Õigusnõunik Evi Rooda
tuba 8, tel 5305 6895, evi.rooda@marjamaa.ee

 • vallaelanike juriidiline nõustamine, eelkõige valla õigusaktide rakendamisel selgituste andmine ja esmane juriidiline nõuanne
 • väärteomenetluse korraldamine, sealhulgas väärteoasjade registreerimine, väärteoasjades tehtud otsuste kätteandmine
 • Märjamaa vallaga (sh valla asutustega) sõlmitavad lepingud

 

Valitsus, volikogu
Vallavanem Villu Karu
tuba 21, tel tel 5620 5403, villu.karu@marjamaa.ee

 • kõik Märjamaa vallasse puutuv

Volikogu esimees Urmas Kristal, tuba 22, tel 5349 7987, urmas.kristal@marjamaa.ee

 • kõik volikogusse puutuv

Volikogu sekretär Janika Liländer, tuba 22, tel 5860 3272janika@marjamaa.ee

 • kõik volikogu töösse puutuv


Haridus, kultuur, avalikud üritused
Haridus- ja kultuurinõunik Tõnu Mesila
tuba 12, 5305 7735, tonu.mesila@marjamaa.ee

 • mitmekümne vallaasutuse tegevuse kooskõlastamine, koordineerimine, infovahetus ja järelevalve teostamine (lasteaiad, koolid, rahvamajad, raamatukogu jne)
 • haridusarvlemine teiste omavalitsustega
 • õpilastransport: sõidupiletite vastuvõtt, sõidukaartidega tegelemine, valla õpilasliinide korraldamine
 •  täiskasvanute õppimise ja huvihariduse üritused ja küsimused
 • avalike ürituste loataotluste vastuvõtt ja menetlemine
 • tunatoimkond ja koduloouurimine,kogutud materjali säilitamine ja avalikustamine
 • ülevallaliste ürituste ja suurprojektide koordineerimine (kodulookonverents jt)
 • koostöö kolmanda sektoriga (SA Loodna Vabaajakeskus, MTÜ Märjamaa Spordiklubi ja MTÜ Märjamaa Külavanemate Ühendus, MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts, erinevad seltsingud)
 • elanike nõustamine hariduse, kultuuri, huvitegevuse, noorsootöö, vaba aja sisustamise teemadel (sh vaidluste ja kaebuste lahendamine)


Majandus, ehitus, planeeringud
Abivallavanem Triin Matsalu
tuba 11, tel 5623 7269, triin.matsalu@marjamaa.ee

 • planeerimisalase tegevuse koordineerimine:üldplaneeringuga seotud küsimused detailplaneeringute ja teemaplaneeringute menetlustoimingud
 • valla arengukava koostamine, muutmine ja jälgimine
 • projektid:koostamine, kirjutamine, juhtimine, aruandlus
 • LEADER meetmetesse puutuv nõustamine

 

Majandusosakonna juhataja Margus Vaher
tuba 15, tel 5622 0009, margus.vaher@marjamaa.ee

 • koostöö politseiga, maanteeametiga, Eesti Energiaga, päästeametiga, Laukna, Valgu ja Varbola päästekomandodega, turvateenuse pakkujaga ning kaugkütte ettevõtetega
 • teede ja tänavate ehitamise, liikluskorralduse, valla teedel kulgeva ühistranspordi küsimused
 • Märjamaa sauna, Valgu kontori, Teenuse mõisa, Märjamaa valla haljastuse, Märjamaa Jäätmejaama, Hobulaiu puhkebaasi majandamine
 • Märjamaa kalmistu, EELK kalmistu, EAÕK kalmistu ja Velise kalmistu töö korraldamine
 • tänavavalgustuse korraldamine
 • hulkuvad ja peremeheta loomad
 • soojusenergia-, elektrienergia-, nõrkvooluvõrgu projekteerimise ja ehitamise küsimused
 • munitsipaal- ja sotsiaalkorterite remondi korraldamine
 • Märjamaa valla poolt ehitatavate hoonetega seonduvad küsimused


Ehitusspetsialist Helgi Tammaru
tuba 19, tel 5305 2423, helgi.tammaru@marjamaa.ee

 • ehitus- ja kasutuslubade, kirjalike nõusolekute ja projekteerimistingimuste avaldused
 • mitmesugused toimingud Riiklikus ehitisregistris (sh tõestatud registriväljavõtted)
 • projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine
 • ehitusprojektide kooskõlastamine
 • värvipasside vormistamine
 • kaevamislubade väljastamine
 • elanike nõustamine


Sotsiaaltöö
Sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska
tuba 13, tel 5621 4609, marge.viska@marjamaa.ee - sotsiaalhoolekandealase töö juhtimine ja korraldamine

 • sotsiaalabiteenuste osutamise, eestkoste, sotsiaalkorteritesse paigutamise, ravikindlustuseta isikutele arstiabi osutamise küsimused
 • järelevalve sotsiaalabiteenuste osutamise üle
 • Märjamaa Sotsiaalabikeskuse tegevuse koordineerimine
 • sotsiaalhoolekande klientide nõustamine


Sotsiaaltööspetsialist Katrin Aasamaa
tuba 16, tel 5326 8175, katrin.aasamaa@marjamaa.ee - eakate ja puuetega inimestele sotsiaalabiteenuste osutamine

 • hooldusvajaduse hindamine, samuti tugiisiku sobivuse hindamine
 • sotsiaalteenuste osutamine, koduteenuse määramine, hooldekodudesse vm paigutamine
 • eestkoste seadmine
 • sotsiaalhooldustöötajate tegevuse koordineerimine
 • järelevalve määratud teenuste üle
 • eakate ja puuetega inimeste nõustamine


Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu (Lea Tiigisoone asendaja)
tuba 16, tel 5199 5657egela.eensalu@marjamaa.ee

 • sotsiaaltoetuste määramine
 • toimetuleku hindamine ja toimetulekutoetuste ja muude toetuste avalduste vastuvõtt
 • õiendite jm dokumentide õigsuse kontroll
 • hooldaja ja hooldajatoetuse määramise korraldamine
 • toimetulekuraskustega isikute nõustamine


Lastekaitsespetsialist Sirje Praks
tuba 13, tel 5305 1085, sirje.praks@marjamaa.ee

 • vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, laste asendus- ja turvakodusse ning tugiperedesse paigutamine
 • eestkoste seadmise korraldamine, hooldusküsimuste lahendamine ja teiste lapse huve puudutavate olukordade lahendamine kohtu kaudu
 • erivajadustega laste ja peredega tehtava töö korraldamine
 • koolikohustuse mittetäitjatega ja alaealiste õigusrikkujatega tehtava töö korraldamine
 • taotluste esitamine peretoetuse ümbermääramiseks
 • lapse nime muutmise korraldamine
 • arvamuse andmine laste kasvatamist puudutavais vaidlusküsimustes
 • nõustamine (sotsiaalsed õigused, seaduslike huvide kaitse jm)


Keskkond, maa, teed, vesi, prügi, külad
Keskkonnaspetsialist Mati Erik
tuba 20, tel 5306 3415, mati.erik@marjamaa.ee

 • keskkonnakaitsealased küsimused: jäätmed, vesi, maavarad, karjäärid, loodus- ja muinsuskaitseobjektid, puude raie tiheasustusalal, mittemetsamaal jne
 • jäätmeveo ja teederegistri küsimused
 • teede ja tänavate korrashoid, sh lumetõrje
 • nõustamine vastuvõtuaegadel

Geoinfospetsialist Kirsti Mau
tuba 14, tel 5302 1768, kirsti.mau@marjamaa.ee

 • maamaksu küsimused
 • hajaasustuse veeprogrammiga (kaevuprogrammiga) seonduv
 • Hobulaiu broneeringud
 • külavanemate ühenduse kontaktisik


Vanem-maakorraldaja Paul Helliste
tuba 15, tel 514 7664, helliste@marjamaa.ee

 • maakorraldustoimingud 


Rahandus, kassa
Rahandusosakonna juhataja Lea Laurits
tuba 24, tel 5344 6824lea.laurits@marjamaa.ee

 • valla eelarve koostamine, täitmise analüüs, aruandlus
 • ettepanekute tegemine eelarve muutmiseks ja lisaeelarve koostamiseks
 • reservfondist vahendite eraldamise korraldamine
 • allasutuste juhtide nõustamine


Pearaamatupidaja Enna Ots
tuba 24, tel 5331 3568enna.ots@marjamaa.ee

 • on kohal igal tööpäeval, samal ajal on kabinet avatud vallaelanikele. Küsimustele vastamise võimalus ka telefonitsi ja e-kirjaga


Pearaamatupidaja asetäitja Reet Averin
tuba 24, tel 5855 0764reet.averin@marjamaa.ee

Finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu
tuba 24, tel 5918 2644lembe.lindsalu@marjamaa.ee

 • valla poolt osutatud teenuste eest arvete koostamine eraisikutele ja asutustele

Raamatupidaja-kassapidaja Kaja Kirs
tuba 7, tel 5384 6554kaja.kirs@marjamaa.ee

 • sularaha sisse- ja väljamaksed, sh toetuste maksmine


Meedia, teavitus
Märjamaa Nädalalehe toimetaja Reet Saar
tuba 10, tel 5306 5805, reet.saar@marjamaa.ee

 • Märjamaa Nädalalehe toimetamine ja väljaandmine
 • tellimuste vormistamine
 • kuulutuste vastuvõtt


Avalike suhete spetsialist Tiina Gill
tuba 23, tel 5621 4608, tiina.gill@marjamaa.ee

 • valla kodulehe toimetamine
 • meediaga suhtlemine  
 • välissuhted
 • visiidid − korraldamine, tõlkimine jne
 • vallavalitsuse esindusürituste (vastuvõtud, esitlused, konverentsid jm) korraldamine
 • Märjamaa kalendri toimetamine ja väljaandmine
Toimetaja: TIINA GILL