Vabariigi valimiskomisjoni logo

 

 

 

 

KOV valimised 2017

Riigikogu valimised 1. märtsil 2015

11.01.17

Hääletada saab eelhääletamise ajal 19.-25. veebruar e-hääletamise teel, 19.-22. veebruar maakonnakeskustes (hääletamine väljaspool elukohta) või 23., 24. ja 25. veebruar valla valimisjaoskondades.

Eelhääletamise ajal on võimalik hääletada nii oma elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta, kui isik ei viibi valimiste nädalal oma elukohas. Väljaspool elukohta hääletamiseks on Märjamaa vallas valimisjaoskond nr 1, mis asub Märjamaa rahvamajas aadressil Sauna tn 2.

Valimispäeval 1. märtsil saab hääletada üksnes selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja isik on kantud ja ainult valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis.

Valimispäeval valimisjaoskonnas hääletamine

Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks:

  • isikutunnistus (ID-kaart)
  • Eesti kodaniku pass
  • diplomaatiline pass
  • meremehe teenistusraamat
  • juhiluba
  • pensionitunnistus

Iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust ei saa kellelegi teisele loovutada ka volikirja alusel.

Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile valijate nimekirja alusel hääletamissedeli.
Hääletamissedeli saamise kohta annate Te allkirja valijate nimekirja allkirjalahtrisse.
Te täidate hääletamissedeli ise, tehes seda hääletamiskabiinis.

Kui Te ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda Teie palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte kandidaat.

Hääletamissedelile tuleb Teil selleks ettenähtud kohta kirjutada ühe kandidaadi, kelle poolt Te hääletate, registreerimisnumber. Rahvahääletusel märgistatakse ristiga või mõne muu arusaadava märkega Teie poolt eelistatud lahter "jah" või "ei".

Rikutud või defektiga hääletamissedel tuleb tagastada jaoskonnakomisjonile, kes annab teile uue sedeli. Kui Te olete hääletamissedelile juba märkinud oma valimisotsustuse, kriipsutage see enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav.

Valija ei või hääletamissedelit hääletamisruumist välja viia.

Pärast hääletamissedeli täitmist murdke sedel kokku ning andke see jaoskonnakomisjoni liikmele, kes lööb kokkumurtud hääletamissedeli välisküljele jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendi.

Hääletamissedel tuleb Teil lasta hääletamiskasti ise. Kui Te ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit hääletamiskasti laskma, võib seda Teie palvel teha mõni teine valija Teie juuresolekul.

Valimispäeval 1. märtsil ei saa enam e-hääletada, samuti ei saa siis enam valimisjaoskonnas muuta oma varem antud e-häält.

Valimispäeval toimub ka kodus hääletamine, mida on võimalik taotleda, kui isik ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis.  Kodus hääletamise taotlust saab esitada nii kirjaliku avalduse kui ka telefoni teel. Telefoni teel helistades elukohajärgse jaoskonna telefonile saab hääletamiskasti koju tellida ainult valimispäeval kella 9-st kuni kella 14-ni.

Jaoskondade piirid ja kontaktid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/valijale/

Valimiste korraldamise, hääletamise ja valimistulemuste kindlakstegemise  kohta saab valija lugeda täpsemalt Vabariigi Valimiskomisjoni  kodulehelt aadressil: http://www.vvk.ee/valijale/

Toimetaja: TIINA GILL