Toetuste taotlemine

6.08.18

Alates 01.07.2018 kehtib Märjamaa vallas üldine sotsiaalhoolekandeabi andmise kord, mille järgi makstakse Märjamaa vallas alljärgnevaid sotsiaaltoetusi:

1. Märjamaa vallas makstavad abivajadusest sõltumatud sotsiaaltoetused on:

 • sünnitoetus;
 • ranitsatoetus;
 • eaka sünnipäevatoetus;
 • matusetoetus.

2. Märjamaa vallas makstavad abivajadusest sõltuvad mitteperioodilised sotsiaaltoetused on:

 • tervisetoetus;
 • puudega isikule eluruumi kohandamise toetus;
 • vajaduspõhiste ja toetavate teenuste toetus;
 • toetus laste toimetuleku tagamiseks;
 • toetus raske majandusliku olukorra puhul;
 • erakorraline toetus;
 • vältimatu sotsiaalabi toetus.

3. Märjamaa vallas makstavad abivajadusest sõltuvad perioodilised sotsiaaltoetused on:

 • toetus koolieelses lasteasutuses laste toitlustamiseks, koha- ja õppetasu hüvitamiseks;
 • toetus õpilaskodu üüri ja kommunaalkulude tasumiseks;
 • hooldajatoetus.

4. Eelpool nimetatud sotsiaaltoetuste piirmäärad kehtestatakse vallavolikogu määrusega.

 

Sissetulekust sõltuva toetuse saamise õigus on perel, kelle sissetulek jääb alla kahekordset toimetulekupiiri.  Toimetulekupiir ühe täiskasvanu puhul on 140 eurot. Iga järgnev täiskasvanu on 112 eurot ning iga alaealine laps on 168 eurot. Taotlemiseks tuleb esitada Märjamaa vallavalitsusele avaldus ning sissetulekut tõendavad dokumendid (palgatõend, pangakonto väljavõte vms). Avalduses tuleb märkida lisaks enda andmetele ka kõigi ühiselt koos elavate pereliikmete andmed.

Pere sissetulekute hulka arvestatakse üksikisiku tulumaksu seaduse alusel täidetava tuludeklaratsiooni järgi maksustatavad tulud, riiklike peretoetuste seadusega makstavad toetused, elatisraha ja muu tulu. 

Sotsiaalteenustest osutatakse:

 • koduhooldusteenust eakatele ja puuetega inimestele;
 • tugiisikuteenust erivajadusega lastele.

Raskustesse sattunud inimesele või perele vajaliku abi osutamiseks või toetuse määramiseks tuleb pöörduda sotsiaaltöötaja vastuvõtule, kelle nõustamisel leitakse ühiselt lahendus olukorrale.

Toimetaja: TIINA GILL
11.01.17
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Ranitsatoetus

4.07.18

Alates 1. augustist kuni 30. septembrini 2018 on esmakordselt üldhariduskooli 1. klassi mineva lapse vanemal, eestkostjal või lapse hooldajal võimalik esitada vormikohane taotlus Märjamaa valla eelarvest makstava  ranitsatoetuse saamiseks. Toetuse suurus on 200 eurot.

Toetuse saamise tingimuseks on, et kooli minev laps ja vähemalt üks tema vanematest on rahvastikuregistri andmetel 1. augusti seisuga registreeritud Märjamaa valla elanikuks.

Vormikohane taotlus on kättesaadav Märjamaa valla kodulehel. Taotluse võib digitaalselt allkirjastatult saata e-postile marjamaa@marjamaa.ee, täita vallavalitsuse sotsiaalosakonnas vastuvõtuajal kohapeal või saata postiga Märjamaa vallavalitsuse aadressile Tehnika 11 Märjamaa 78304 Rapla maakond.

Ranitsatoetuse taotlus
Ranitsatoetuse taotluse e-vorm

Toimetaja: TIINA GILL