Valla teed ja tänavad

12.01.17

Märjamaa valla kohalikud teed on teed, mille hooldust korraldab Märjamaa Vallavalitsus.

Maanteeameti kaarti, kuhu on peale riigimaanteede kantud ka kohalikud teed (kollane joon), erateed (roosa joon) ja metsateed (roheline joon) saab vaadata siit.

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa alevi tänavate kaart

12.02.14
Toimetaja: TIINA GILL

Austatud Sõtke küla Laane ja Ärne piirkonna elanik!

20.06.18

Seoses Märjamaa reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise projektiga algavad vee- ja kanalisatsiooni  ehitustööd Laane teel. Tööde alguskuupäev on 19.06.2018 ning tööd kestavad orienteeruvalt septembrini.

Seoses töödega palume olla ettevaatlikud ja kannatlikud ning jälgida ajutist liikluskorraldust.

 

Ehitustöödega seotud küsimustele vastavad:

tellija: AS Matsalu Veevärk – Kristo Kärmas, tel 55 613 243, e-mail kristo.karmas@infragate.ee;
peatöövõtja AS Viimsi Keevitus – Veera Petrova, tel 5912 4777, e-mail veera@viimsikeevitus.ee;
järelevalve: OÜ Watercom – Ivar Ruubel, tel 516 3546, e-mail: ivar.ruubel@watercom.eu.

Toimetaja: TIINA GILL

Lebenese sillal algas remont

20.02.18

Rapla maakonnas Valgu–Libatse maanteel Lebenese sillal (kohalikud nimetavad seda Nurtu sillaks, km 9,5-9,7) alustatati silla ja pealesõitude rekonstrueerimisega. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtestatud kiiruspiirang. Liiklus on reguleeritud eesõigusmärkidega.

Tööd kestavad 15. juulini.

Toimetaja: TIINA GILL

Lumetõrjetööde teostajad Märjamaa vallas 2017/2018

24.01.18
 1. Märjamaa alev – Timberston Ehitus OÜ, Mart Tilk tel 5661 1206, e-post mart@timberstonehitus.ee
 2. Märjamaa alevi ümbrus – Timberston Ehitus OÜ, Jaan Laube, tel 5694 4195, e-post jaan@timberston.ee
 3. Kasti piirkond  OÜ Orgita Põld, Sulev Mölder tel 564 3316, e-post: orgitapold@hot.ee
 4. Valgu piirkond  OÜ Metetra, Meelis Burmeister tel 5664 7425, e-post meelis.burmeister@gmail.com
 5. Loodna piirkond  Lustiagro OÜ, Jüri Niinemäe tel 5664 2686, e-post juri.niinemae@mail.ee
 6. Laukna-Soosalu piirkond  Kärneri-Jõe OÜ, Ago Kirsipuu tel 508 6570, e-post agokirsipuu@hot.ee
 7. Varbola piirkond  Šeiker Teed OÜ, Siim Rõõmus tel 5552 2565, e-post siim.sheikerteed@gmail.com
 8. Russalu-Vaimõisa piirkond  Šeiker Teed OÜ, Siim Rõõmus tel 5552 2565, e-post siim.sheikerteed@gmail.com
 9. Märjamaa alevi ja Orgita kõnniteed – Märjamaa vallavalitsus, Gert Laidsaar tel  5301 0162, e-post gert.laidsaar@marjamaa.ee

Tellija esindaja: Märjamaa vallavalisuse majandusosakonna keskkonnaspetsialist Mati Erik tel 5306 4515, e-post mati.erik@marjamaa.ee

 

 1. Vana-Vigala piirkond – OÜ Able Grupp
 2. Kivi-Vigala piirkond – FIE Erki Plamus 

Vigala teede hoolduse eest vastutav isik on Arvo Roosi, tel 5691 9868, e-post arvo@vigala.ee.

Toimetaja: TIINA GILL

Talihooldustööde teede kaardid piirkondade kaupa

Ilmastikuolud ei lase kruusakattega teid hooldada

6.11.17

Märjamaa valla kruusakattega teedel valitsevad rasked ilmastikuolud, mille tõttu ei ole võimalik tagada teede seisunditaseme nõuetele vastavust.

Märjamaa Vallavalitsus lubab korraldusega 1. november 2017 nr 870 "Kruusakattega teede seisundinõuetest kinnipidamine" töövõtjal Šeiker Teed OÜ kõrvale kalduda Märjamaa valla kruustakattega teede tasemenõuete täitmisest 2017. a sügisel, kuni püsivate külmade saabumiseni ja 2018. a kevadel, kuni teede olukorra stabiliseerumiseni. 

 

Toimetaja: TIINA GILL

Hiietse silla sulgemine liikluseks

5.07.17

Märjamaa Vallavalitsuse 21. juuni 2017 korraldusega nr 483 on alates 01. juulist 2017 liikluseks suletud Märjamaa vallas Hiietse külas Hiietse tee (nr 5040010) 1,4 kilomeetril paiknev Hiietse sild (nr 50403). Sild on amortiseerunud ja kujutab liiklejatele otsest ohtu. Sild on suletud kuni silla rekonstrueerimiseni.

Juurdepääs on tagatud Russalu - Katla tee (nr 5040029) kaudu, teekond pikeneb ca 6 km võrra.

Toimetaja: TIINA GILL

Teavitus kodanike vastuvõtu aja muutmisest

18.05.17

Sulev Puumeister, teehoolde järelevalve spetsialist, hakkab kodanikke vastu võtma Märjamaa vallavalitsuses toas nr 6. Esimene vastuvõtt on 22. mail kell 13.00 kuni 15.00. Edaspidi hakkavad vastuvõtud toimuma iga kuu teisel esmaspäeval. 

Vastuvõtul saavad Märjamaa valla kodanikud vastuseid teede ehitustehnilistele küsimustele.

Sulev Puumeister
SPK Ehitus- ja Õigusbüroo juhataja
Tel 509 9441

Toimetaja: TIINA GILL

Teede talvised seisunditasemed

12.01.17

Igale tasemele on kehtestatud Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92 §-iga 28 ka seisunditaseme kehtivusaeg. Tasemel nr 3, millele meie kergteed vastavad,  on selleks kõikidel päevadel kell 6-22. 

Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92
jõustumiskuupäev 18.07.2015
Tee seisundinõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015013

§ 28. Seisunditaseme kehtivusaeg

Tee omanik peab tagama nõutava seisunditaseme kehtivusaja järgmiselt:
1) kiirteel ja 4. seisunditasemega teel – kogu ööpäeva jooksul kõigil nädalapäevadel;
2) 3. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 6.00–22.00. Muul ajal on lubatav 2. seisunditase;
3) 2. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 7.00–21.00. Muul ajal on lubatav 1. seisunditase;
4) 1. seisunditasemega teede seisunditaseme kehtivusaja määrab tee omanik.

Toimetaja: TIINA GILL

Mnt 29 Märjamaa - Koluvere km 1,6 liiklusohtliku koha likvideerimise tee-ehitusprojekti asendiplaan

Teeäärsete alade hooldus ja teekraavidelt võsa likvideerimine

24.05.16

Teemaad  (teepervi ja kraave) on vaja puhastada nii tee hoolde kui liiklusohutuse pärast. Eratee avaliku kasutamise lepingu järgi peab teeomanik hoidma võsast puhtad teeääred ja teeäärsed kraavid. 

Märjamaa vallas teetööde järelevalvet tegev Sulev Puumeister tõi välja hooldustööde õiguslikud alused. Neid on kohane meenutada seoses vallas tehtava teemaa hoolduse hankega aastateks 2016–2019.

Kui eramaal kasvavad puud ulatuvad valla maale või teisele eramaale ja segavad seal tegevust, on maa omanik, kelle tegevust segatakse, õigustatud segavad oksad või puud eemaldama (kui omanik ei ole ise seda teinud). Nii sätestab asjaõigusseadus paragrahvides 149–151.

Metsaseaduse kohaselt ei ole teemaal tee ekspluatatsiooniks vajalike puude, metsa, võsa jne likvideerimine raie. Teede ja trasside äärest ja kraavidest võib maha võtta kuni 8-sentimeetrise rinnadiameetriga puid. Maaparandusseaduse § 49 kohaselt on maaparandussüsteemi hooldamine ka taimestiku ja voolutakistuste eemaldamine kraavi voolusängist. 

Tee kaitsevööndis ning tee ääres olevates kraavides võsa ja puidu eemaldamine kohaliku omavalitsuse tellimusel on õiguspärane tegevus. Sama kehtib ka eramaal olevate kraavide kohta, kuna kinnistu omanikud ei ole eemaldanud takistusi maaparandussüsteemist, tee ekspluatatsiooniks vajalikult maa-alalt ning tee koosseisus olevatest veesüsteemidest, mille tulemusena avalikult kasutatavad või avalikult kasutatavad erateed on kahjustatud ning tee ekspluatatsioon ei ole nõuetekohaselt võimalik.

Teemaa hooldustöödega on alustatud Varbola piirkonnas, edaspidi liigutakse Kasti-Haimre piirkonda.

Töid teostab OÜ Šeiker Teed, lepingused esindajad on Vello Tamm (tel 5347 5279) ja Sulev Rumm (tel 5400 5452). Alltöövõttu teeb Metsaharvenduse OÜ (reg kood: 11272032). Kontaktisik on Janno Kivirähk (tel 5457 7730).

Elanikkonnalt palutakse mõistvat suhtumist.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER