Valla teed ja tänavad

12.01.17

Märjamaa valla kohalikud teed on teed, mille hooldust korraldab Märjamaa Vallavalitsus.

Maanteeameti kaarti, kuhu on peale riigimaanteede kantud ka kohalikud teed (kollane joon), erateed (roosa joon) ja metsateed (roheline joon) saab vaadata siit.

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa alevi tänavate kaart

12.02.14
Toimetaja: TIINA GILL

Uueks saab 14 kilomeetrit maanteed

22.08.18

Juuli lõpus algasid Märjamaa – Koluvere tee 14 kilomeetri pikkusel lõigul ulatuslikud teetööd, mille lõpp on 2019. a jaanuaris. Algus on Orgital bensiinijaama ristmikust 325 meetrit Märjamaa alevi poole, lõpp pärast Sipa küla. Töid teeb YIT Infra Eesti AS.

Tööde käigus tuuakse Orgita bussipeatus alevi poole, suurte kortermajade lähedusse. Viilumäe kalmistu juures ehitatakse maanteele ohutussaar. Koluvere maantee alguses asendatakse praegused ohutussaared suurema ringristmikuga. Seetõttu oli vaja maha võtta ka haljasalal kasvanud 5 puud sest ristmik laieneb haljasala poole. Alevi peatänava ääres ehitatakse ümber sajuvete kanalisatsioon – siia tulevad restkaevud. See on ka vastus küsimusele, miks on osaliselt kinni aetud eelmise teeremondi ajal siia ehitatud kraavid. Alevi piires tehakse side- ja elektritöid ning ehitatakse osaliselt uus tänavavalgustus. Kokku lisandub 21 uut valgustit. Sipa suunal rajatakse mitmel lõigul teelaiendusi. Vana asfalt freesitakse üles ja kogu 14 km pikkune teelõik saab uue kahekihilise asfaltkatte. Asfaldipurust saavad tolmuvaba katte Loodna-Teenuse teel umbes 1,5 kilomeetrit ja Sipa-Mõraste lõigul 1,2 km.

„Märjamaa alevi lõik on seotud väga mahukate töödega. Asulas muudab see liiklusolukorra pingeliseks, aga teeme omalt poolt kõik selleks, et töö kiiresti ära teha. Palume umbes poolteist kuud pikka meelt, siis on kõige keerulisem osa nii ehitajaile kui elanikele valmis. Pärast saab tee kindlasti parem," ütles objektijuht Mati Anspal.

Lähiaja kava on freesida Kalmistu teest algav lõik kuni Välja tänavani ja hakatakse ka ringristmiku tegemiseks pinnast välja kaevama ning uusi aluseid rajama. Tööd tehakse ühe sõidusuuna kaupa.

Objekti esimene osa kuni 7. kilomeetrini peaks kahe järgmise nädala jooksul esimese asfaldikihi peale saama.

Reet Saar

 

 


14. august 2018. Fotod: Tiina Gill

 

Toimetaja: TIINA GILL

Hiietse sild on liikluseks suletud

7.08.18

Alates 8. augustist on liikluseks suletud HIIETSE SILD.

Uue silla ehitustööd lõppevad novembris.

Toimetaja: TIINA GILL

Austatud Sõtke küla Laane ja Ärne piirkonna elanik!

20.06.18

Seoses Märjamaa reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise projektiga algavad vee- ja kanalisatsiooni  ehitustööd Laane teel. Tööde alguskuupäev on 19.06.2018 ning tööd kestavad orienteeruvalt septembrini.

Seoses töödega palume olla ettevaatlikud ja kannatlikud ning jälgida ajutist liikluskorraldust.

 

Ehitustöödega seotud küsimustele vastavad:

tellija: AS Matsalu Veevärk – Kristo Kärmas, tel 55 613 243, e-mail kristo.karmas@infragate.ee;
peatöövõtja AS Viimsi Keevitus – Veera Petrova, tel 5912 4777, e-mail veera@viimsikeevitus.ee;
järelevalve: OÜ Watercom – Ivar Ruubel, tel 516 3546, e-mail: ivar.ruubel@watercom.eu.

Toimetaja: TIINA GILL

Talihooldustööde teede kaardid piirkondade kaupa

Hiietse silla sulgemine liikluseks

5.07.17

Märjamaa Vallavalitsuse 21. juuni 2017 korraldusega nr 483 on alates 01. juulist 2017 liikluseks suletud Märjamaa vallas Hiietse külas Hiietse tee (nr 5040010) 1,4 kilomeetril paiknev Hiietse sild (nr 50403). Sild on amortiseerunud ja kujutab liiklejatele otsest ohtu. Sild on suletud kuni silla rekonstrueerimiseni.

Juurdepääs on tagatud Russalu - Katla tee (nr 5040029) kaudu, teekond pikeneb ca 6 km võrra.

Toimetaja: TIINA GILL

Teavitus kodanike vastuvõtu aja muutmisest

18.05.17

Sulev Puumeister, teehoolde järelevalve spetsialist, hakkab kodanikke vastu võtma Märjamaa vallavalitsuses toas nr 6. Esimene vastuvõtt on 22. mail kell 13.00 kuni 15.00. Edaspidi hakkavad vastuvõtud toimuma iga kuu teisel esmaspäeval. 

Vastuvõtul saavad Märjamaa valla kodanikud vastuseid teede ehitustehnilistele küsimustele.

Sulev Puumeister
SPK Ehitus- ja Õigusbüroo juhataja
Tel 509 9441

Toimetaja: TIINA GILL

Teede talvised seisunditasemed

12.01.17

Igale tasemele on kehtestatud Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92 §-iga 28 ka seisunditaseme kehtivusaeg. Tasemel nr 3, millele meie kergteed vastavad,  on selleks kõikidel päevadel kell 6-22. 

Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92
jõustumiskuupäev 18.07.2015
Tee seisundinõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015013

§ 28. Seisunditaseme kehtivusaeg

Tee omanik peab tagama nõutava seisunditaseme kehtivusaja järgmiselt:
1) kiirteel ja 4. seisunditasemega teel – kogu ööpäeva jooksul kõigil nädalapäevadel;
2) 3. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 6.00–22.00. Muul ajal on lubatav 2. seisunditase;
3) 2. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 7.00–21.00. Muul ajal on lubatav 1. seisunditase;
4) 1. seisunditasemega teede seisunditaseme kehtivusaja määrab tee omanik.

Toimetaja: TIINA GILL

Mnt 29 Märjamaa - Koluvere km 1,6 liiklusohtliku koha likvideerimise tee-ehitusprojekti asendiplaan

Teeäärsete alade hooldus ja teekraavidelt võsa likvideerimine

24.05.16

Teemaad  (teepervi ja kraave) on vaja puhastada nii tee hoolde kui liiklusohutuse pärast. Eratee avaliku kasutamise lepingu järgi peab teeomanik hoidma võsast puhtad teeääred ja teeäärsed kraavid. 

Märjamaa vallas teetööde järelevalvet tegev Sulev Puumeister tõi välja hooldustööde õiguslikud alused. Neid on kohane meenutada seoses vallas tehtava teemaa hoolduse hankega aastateks 2016–2019.

Kui eramaal kasvavad puud ulatuvad valla maale või teisele eramaale ja segavad seal tegevust, on maa omanik, kelle tegevust segatakse, õigustatud segavad oksad või puud eemaldama (kui omanik ei ole ise seda teinud). Nii sätestab asjaõigusseadus paragrahvides 149–151.

Metsaseaduse kohaselt ei ole teemaal tee ekspluatatsiooniks vajalike puude, metsa, võsa jne likvideerimine raie. Teede ja trasside äärest ja kraavidest võib maha võtta kuni 8-sentimeetrise rinnadiameetriga puid. Maaparandusseaduse § 49 kohaselt on maaparandussüsteemi hooldamine ka taimestiku ja voolutakistuste eemaldamine kraavi voolusängist. 

Tee kaitsevööndis ning tee ääres olevates kraavides võsa ja puidu eemaldamine kohaliku omavalitsuse tellimusel on õiguspärane tegevus. Sama kehtib ka eramaal olevate kraavide kohta, kuna kinnistu omanikud ei ole eemaldanud takistusi maaparandussüsteemist, tee ekspluatatsiooniks vajalikult maa-alalt ning tee koosseisus olevatest veesüsteemidest, mille tulemusena avalikult kasutatavad või avalikult kasutatavad erateed on kahjustatud ning tee ekspluatatsioon ei ole nõuetekohaselt võimalik.

Teemaa hooldustöödega on alustatud Varbola piirkonnas, edaspidi liigutakse Kasti-Haimre piirkonda.

Töid teostab OÜ Šeiker Teed, lepingused esindajad on Vello Tamm (tel 5347 5279) ja Sulev Rumm (tel 5400 5452). Alltöövõttu teeb Metsaharvenduse OÜ (reg kood: 11272032). Kontaktisik on Janno Kivirähk (tel 5457 7730).

Elanikkonnalt palutakse mõistvat suhtumist.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER