Valla teed ja tänavad

12.01.17

Märjamaa valla kohalikud teed on teed, mille hooldust korraldab Märjamaa Vallavalitsus.

Maanteeameti kaarti, kuhu on peale riigimaanteede kantud ka kohalikud teed (kollane joon), erateed (roosa joon) ja metsateed (roheline joon) saab vaadata siit.

Toimetaja: TIINA GILL

Liikluspiirang valla teedel

6.03.17

Märjamaa Vallavalitsus kehtestas 01. märts 2017 korraldusega nr 157 valla kruusakattega teedel seoses kevadise teede lagunemisega üle 7 tonnise tegeliku massiga sõidukitele (autorongidele) massipiirangu alates 02. märts 2017. Piirang ei kehti prügiveo- ja piimaveoautodele ning vallavalitsuse luba omavatele sõidukitele.

Piirang kehtib kuni teeolude paranemiseni. Piirangu tühistamisest teatatakse täiendavalt.

Toimetaja: TIINA GILL

Talihooldustööde teostajad Märjamaa vallas 2016/2017

12.01.17

1. Märjamaa alev - Timberston Ehitus OÜ. Mart Tilk tel 5661 1206; mart@timberstonehitus.ee 
2. Märjamaa alevi ümbrus - Timberston Ehitus OÜ. Jaan Laube tel 5694 4195; jaan@timberston.ee
3. Kasti piirkond - OÜ Orgita Põld. Sulev Mölder tel 564 3316; orgitapold@hot.ee 
4. Valgu piirkond - OÜ Metetra. Meelis Burmeister tel 5664 7425; meelis.burmeister@gmail.com 
5. Loodna piirkond - Lustiagro OÜ. Jüri Niinemäe tel 5664 2686; juri.niinemae@mail.ee
6. Laukna-Soosalu piirkond - Kärneri-Jõe OÜ. Ago Kirsipuu tel 508 6570; agokirsipuu@hot.ee 
7. Varbola piirkond - Šeiker Teed OÜ. Hooldusjuht Sulev Rumm tel 5400 5452; sheikerteed@gmail.com
8. Russalu-Vaimõisa piirkond - Šeiker Teed OÜ. Hooldusjuht Sulev Rumm tel 5400 5452sheikerteed@gmail.com

    Pärnu maanteelt ida pool (Märjamaalt Tallinna poole) on tööde teostaja Mehis tel 5624 7233 ning läänepool Jaan tel 5556 3694.

9. Märjamaa alevi kõnniteede ja Varbola kergliiklustee talihooldus - Eriosa OÜ. Andres Jõessar tel 522 4925; info@eriosa.ee

 

Tellija esindaja: Märjamaa Vallavalitsuse majandusosakonna keskkonnaspetsialist Mati Erik tel 489 8843, 5306 3415; mati.erik@marjamaa.ee

Toimetaja: TIINA GILL

Talihooldustööde teede kaardid piirkondade kaupa

Teede talvised seisunditasemed

12.01.17

Igale tasemele on kehtestatud Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92 §-iga 28 ka seisunditaseme kehtivusaeg. Tasemel nr 3, millele meie kergteed vastavad,  on selleks kõikidel päevadel kell 6-22. 

Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92
jõustumiskuupäev 18.07.2015
Tee seisundinõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015013

§ 28. Seisunditaseme kehtivusaeg

Tee omanik peab tagama nõutava seisunditaseme kehtivusaja järgmiselt:
1) kiirteel ja 4. seisunditasemega teel – kogu ööpäeva jooksul kõigil nädalapäevadel;
2) 3. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 6.00–22.00. Muul ajal on lubatav 2. seisunditase;
3) 2. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 7.00–21.00. Muul ajal on lubatav 1. seisunditase;
4) 1. seisunditasemega teede seisunditaseme kehtivusaja määrab tee omanik.

Toimetaja: TIINA GILL

Palun tehke lumelükkajatele teeääred vabaks

21.10.16

Märjamaa Vallavalitsus palub, et kinnistute omanikud vaataksid enne lume tulekut üle kinnistule sissesõidu teed ja teeääred ning võtaksid maha võsa ja puud, et lumetõrjetehnikal oleks võimalik normaalselt sisse sõita. Teed peaksid vastama järgmistele tingimustele:

  • Tee on vabastatud lumetõrjet segavatest objektidest (puuoksad, kivid vm objektid). Vajalik minimaalne vaba ruum tee ääres peaks olema 2 meetrit (eranditena käsitletakse hooneid ja rajatisi), et oleks kuhu lund lükata.
  • Juurdepääsutee peab olema vähemalt 4 meetri laiuselt ja 4 meetri kõrguselt vaba, arvestusega sellega, et  lume raskuse all vajuvad oksad  alla poole.
  • Tee servad on puhastatud takistustest ja tee servades olevad takistused ja ohtlikud või kaitset vajavad objektid (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid vm objektid) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Märgistuseks on soovituslik kasutada vähemalt 1,5 meetri kõrguseid helkur- või muude üheselt arusaadavate märkidega tähistatud poste.

Lumetõrjet teostavatel mehhanismidel, samas ka prügiveoautodel, on tihti suures ohus peeglid, tuled ja vilkurid.

Vallavalitsus loodab kinnistuomanike mõistvale suhtumisele ja koostööle – kui lumetõrjetehnikale teel läbipääsu ei tagata, jääb lumi lükkamata.

Aasaringselt peab olema juurdepääs tagatud prügiautodele.

Toimetaja: TIINA GILL

Mnt 29 Märjamaa - Koluvere km 1,6 liiklusohtliku koha likvideerimise tee-ehitusprojekti asendiplaan

Sauna tänava osaline sulgemine

29.08.16

Seoses puurimise stardikaeviku kaevetöödega on Sauna tänavat alates 08.08.2016 osaliselt suletud.

Sulgemine hõlmab ühe sõiduraja ja kehtib ainult tööde teostamise tundidel, kuna on vajalik ainult auto peale pinnase ladustamise ajaks.

Ajutise liikluskorralduse skeem 

Toimetaja: TIINA GILL

Veski tänav suletakse osaliselt

20.07.16

Seoses kaugküttetrassi ehitamisega on vajalik osaliselt sulgeda Veski tänav alates 21.07.2016. Sulgemine hõlmab väikest ala ja selle asukoht on suure platsi vastas, kus on ruumi autoliiklusele.

 
                   Veski tänava ajutise liikluskorralduse skeem

 

Toimetaja: TIINA GILL

Teeäärsete alade hooldus ja teekraavidelt võsa likvideerimine

24.05.16

Teemaad  (teepervi ja kraave) on vaja puhastada nii tee hoolde kui liiklusohutuse pärast. Eratee avaliku kasutamise lepingu järgi peab teeomanik hoidma võsast puhtad teeääred ja teeäärsed kraavid. 

Märjamaa vallas teetööde järelevalvet tegev Sulev Puumeister tõi välja hooldustööde õiguslikud alused. Neid on kohane meenutada seoses vallas tehtava teemaa hoolduse hankega aastateks 2016–2019.

Kui eramaal kasvavad puud ulatuvad valla maale või teisele eramaale ja segavad seal tegevust, on maa omanik, kelle tegevust segatakse, õigustatud segavad oksad või puud eemaldama (kui omanik ei ole ise seda teinud). Nii sätestab asjaõigusseadus paragrahvides 149–151.

Metsaseaduse kohaselt ei ole teemaal tee ekspluatatsiooniks vajalike puude, metsa, võsa jne likvideerimine raie. Teede ja trasside äärest ja kraavidest võib maha võtta kuni 8-sentimeetrise rinnadiameetriga puid. Maaparandusseaduse § 49 kohaselt on maaparandussüsteemi hooldamine ka taimestiku ja voolutakistuste eemaldamine kraavi voolusängist. 

Tee kaitsevööndis ning tee ääres olevates kraavides võsa ja puidu eemaldamine kohaliku omavalitsuse tellimusel on õiguspärane tegevus. Sama kehtib ka eramaal olevate kraavide kohta, kuna kinnistu omanikud ei ole eemaldanud takistusi maaparandussüsteemist, tee ekspluatatsiooniks vajalikult maa-alalt ning tee koosseisus olevatest veesüsteemidest, mille tulemusena avalikult kasutatavad või avalikult kasutatavad erateed on kahjustatud ning tee ekspluatatsioon ei ole nõuetekohaselt võimalik.

Teemaa hooldustöödega on alustatud Varbola piirkonnas, edaspidi liigutakse Kasti-Haimre piirkonda.

Töid teostab OÜ Šeiker Teed, lepingused esindajad on Vello Tamm (tel 5347 5279) ja Sulev Rumm (tel 5400 5452). Alltöövõttu teeb Metsaharvenduse OÜ (reg kood: 11272032). Kontaktisik on Janno Kivirähk (tel 5457 7730).

Elanikkonnalt palutakse mõistvat suhtumist.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa alevi tänavate kaart

12.02.14
Toimetaja: TIINA GILL