Valla teed ja tänavad

12.01.17

Märjamaa valla kohalikud teed on teed, mille hooldust korraldab Märjamaa Vallavalitsus.

Maanteeameti kaarti, kuhu on peale riigimaanteede kantud ka kohalikud teed (kollane joon), erateed (roosa joon) ja metsateed (roheline joon) saab vaadata siit.

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa alevi tänavate kaart

12.02.14
Toimetaja: TIINA GILL

Teavitus kodanike vastuvõtu aja muutmisest

18.05.17

Sulev Puumeister, teehoolde järelevalve spetsialist, hakkab kodanikke vastu võtma Märjamaa vallavalitsuses toas nr 6. Esimene vastuvõtt on 22. mail kell 13.00 kuni 15.00. Edaspidi hakkavad vastuvõtud toimuma iga kuu teisel esmaspäeval. 

Vastuvõtul saavad Märjamaa valla kodanikud vastuseid teede ehitustehnilistele küsimustele.

Sulev Puumeister
SPK Ehitus- ja Õigusbüroo juhataja
Tel 509 9441

Toimetaja: TIINA GILL

Liikluspiirang lõpeb 10. maist

17.05.17
Märjamaa Vallavalitsus kehtestas 01. märts 2017 korraldusega nr 157 valla kruusakattega teedel seoses kevadise teede lagunemisega üle 7 tonnise tegeliku massiga sõidukitele (autorongidelemassipiirangu alates 02. märts 2017. Seoses teeolude paranemisega lõpetab Märjamaa Vallavalitsus selle liikluspiirangu alates 10. maist 2017. a korraldusega 10. mai 2017 nr 350.
Toimetaja: TIINA GILL

Mõisamaa ojal algavad hooldustööd

10.05.17

Mõisamaa ojal (Orgita pkr) Raplamaal Raikküla valla ja Märjamaa valla territooriumil algavad 10.05.17 (seotud kinnistu: Madise 50403:001:0112) hooldustöödest, mille käigus niidetakse ja freesitakse nõlvadelt ja muldelt võsa. Töid teostab Timberston Ehitus OÜ Põllumajandusameti tellimusel. Küsimuste ja ettepanekute korral võtta ühendust telefonil 5661 1207

Toimetaja: TIINA GILL

Vaimõisa-Nurme maantee ajutine sulgemine

3.05.17

Teetruupide ümberehitamiseks sulgeb Warren Safety OÜ liikluseks Vaimõisa-Nurme maantee truupide asukohtades järgnevalt:

  • 9,13. kilomeetril 11. mail kell 8-15;
  • 11,66. kilomeetril 12. mail  kell 8-15

Sulgemise ajal suunatakse liiklus ümbersõidule Varbola-Paekna-Nurme kaudu.

Kontakt ehituse ajal tel. 53 31 7999
Toimetaja: TIINA GILL

Liikluspiirang valla teedel

6.03.17

Märjamaa Vallavalitsus kehtestas 01. märts 2017 korraldusega nr 157 valla kruusakattega teedel seoses kevadise teede lagunemisega üle 7 tonnise tegeliku massiga sõidukitele (autorongidele) massipiirangu alates 02. märts 2017. Piirang ei kehti prügiveo- ja piimaveoautodele ning vallavalitsuse luba omavatele sõidukitele.

Piirang kehtib kuni teeolude paranemiseni. Piirangu tühistamisest teatatakse täiendavalt.

Toimetaja: TIINA GILL

Talihooldustööde teede kaardid piirkondade kaupa

Teede talvised seisunditasemed

12.01.17

Igale tasemele on kehtestatud Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92 §-iga 28 ka seisunditaseme kehtivusaeg. Tasemel nr 3, millele meie kergteed vastavad,  on selleks kõikidel päevadel kell 6-22. 

Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92
jõustumiskuupäev 18.07.2015
Tee seisundinõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015013

§ 28. Seisunditaseme kehtivusaeg

Tee omanik peab tagama nõutava seisunditaseme kehtivusaja järgmiselt:
1) kiirteel ja 4. seisunditasemega teel – kogu ööpäeva jooksul kõigil nädalapäevadel;
2) 3. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 6.00–22.00. Muul ajal on lubatav 2. seisunditase;
3) 2. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 7.00–21.00. Muul ajal on lubatav 1. seisunditase;
4) 1. seisunditasemega teede seisunditaseme kehtivusaja määrab tee omanik.

Toimetaja: TIINA GILL

Mnt 29 Märjamaa - Koluvere km 1,6 liiklusohtliku koha likvideerimise tee-ehitusprojekti asendiplaan

Teeäärsete alade hooldus ja teekraavidelt võsa likvideerimine

24.05.16

Teemaad  (teepervi ja kraave) on vaja puhastada nii tee hoolde kui liiklusohutuse pärast. Eratee avaliku kasutamise lepingu järgi peab teeomanik hoidma võsast puhtad teeääred ja teeäärsed kraavid. 

Märjamaa vallas teetööde järelevalvet tegev Sulev Puumeister tõi välja hooldustööde õiguslikud alused. Neid on kohane meenutada seoses vallas tehtava teemaa hoolduse hankega aastateks 2016–2019.

Kui eramaal kasvavad puud ulatuvad valla maale või teisele eramaale ja segavad seal tegevust, on maa omanik, kelle tegevust segatakse, õigustatud segavad oksad või puud eemaldama (kui omanik ei ole ise seda teinud). Nii sätestab asjaõigusseadus paragrahvides 149–151.

Metsaseaduse kohaselt ei ole teemaal tee ekspluatatsiooniks vajalike puude, metsa, võsa jne likvideerimine raie. Teede ja trasside äärest ja kraavidest võib maha võtta kuni 8-sentimeetrise rinnadiameetriga puid. Maaparandusseaduse § 49 kohaselt on maaparandussüsteemi hooldamine ka taimestiku ja voolutakistuste eemaldamine kraavi voolusängist. 

Tee kaitsevööndis ning tee ääres olevates kraavides võsa ja puidu eemaldamine kohaliku omavalitsuse tellimusel on õiguspärane tegevus. Sama kehtib ka eramaal olevate kraavide kohta, kuna kinnistu omanikud ei ole eemaldanud takistusi maaparandussüsteemist, tee ekspluatatsiooniks vajalikult maa-alalt ning tee koosseisus olevatest veesüsteemidest, mille tulemusena avalikult kasutatavad või avalikult kasutatavad erateed on kahjustatud ning tee ekspluatatsioon ei ole nõuetekohaselt võimalik.

Teemaa hooldustöödega on alustatud Varbola piirkonnas, edaspidi liigutakse Kasti-Haimre piirkonda.

Töid teostab OÜ Šeiker Teed, lepingused esindajad on Vello Tamm (tel 5347 5279) ja Sulev Rumm (tel 5400 5452). Alltöövõttu teeb Metsaharvenduse OÜ (reg kood: 11272032). Kontaktisik on Janno Kivirähk (tel 5457 7730).

Elanikkonnalt palutakse mõistvat suhtumist.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER