Valla teed ja tänavad

12.01.17

Märjamaa valla kohalikud teed on teed, mille hooldust korraldab Märjamaa Vallavalitsus.

Maanteeameti kaarti, kuhu on peale riigimaanteede kantud ka kohalikud teed (kollane joon), erateed (roosa joon) ja metsateed (roheline joon) saab vaadata siit.

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa alevi tänavate kaart

12.02.14
Toimetaja: TIINA GILL

Põhimaantee nr 4 Konuvere - Jädivere lõigu ehitusprojekti avalikustamine Vigalas

3.12.18

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 77,7 – 88,7 Konuvere- Jädivere lõigu ehitusprojekti avalikustamine Vigala Külade Keskuses 12.12.2018 kell 18.00.

Projekti eesmärk on põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 77,7 – 88,7 liiklusohutuse ja elukeskkonna taseme tõstmine (sh põhitee vahetus naabruses olevate elamute juures sõidukitest tekkiva mürataseme vähendamine, ulukitega liiklusõnnetuste vähendamine) ja sõidumugavuse tõstmine. Projektiga nähakse ette põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringutega kavandatud trassi asukohas 2+1 lahendusega põhimaantee projekteerimist.

Selleks on Maanteeameti ja ühispakkujate Tuulekaru OÜ ning ProSystem OÜ vahel on sõlmitud leping nr 17-00120/345, 22 august 2017 mille esemeks on riigitee nr 4 (E67)  Tallinn -Pärnu-Ikla km 77,7 - 88,7 Konuvere-Jädivere lõigu projektide koostamine.

Rohkem infot https://www.dropbox.com/sh/fq7o2kqs3lub7m0/AAD-UwaxByIF032nIEv1p8mza?dl=0

 

Toimetaja: TIINA GILL

Lumetõrjetööde teostajad 2018-2019

26.11.18
 1. Märjamaa alev – OÜ Landhe Trade, Allan Ringo tel 516 3374, e-post allan@teeehitus.ee
 2. Märjamaa alevi ümbrus – Timberston Ehitus OÜ, Jaan Laube, tel 5694 4195, e-post jaan@timberston.ee
 3.  Kasti piirkond – OÜ Orgita Põld, Sulev Mölder tel 564 3316, e-post: orgitapold@hot.ee
 4. Valgu piirkond – OÜ Metetra, Meelis Burmeister tel 5664 7425, e-post meelis.burmeister@gmail.com
 5. Loodna piirkond – Lustiagro OÜ, Jüri Niinemäe tel 5664 2686, e-post juri.niinemae@mail.ee
 6. Laukna-Soosalu piirkond – Kärneri-Jõe OÜ, Ago Kirsipuu tel 508 6570, e-post agokirsipuu@hot.ee
 7. Varbola piirkond – Šeiker Teed OÜ, Sulev Rumm tel 5192 2110, e-post sheikerteed@gmail.com
 8. Russalu-Vaimõisa piirkond – Šeiker Teed OÜ, Sulev Rumm tel 5192 2110, e-post sheikerteed@gmail.com    
 9. Märjamaa alevi ja Orgita kõnniteed – Märjamaa vallavalitsus, Gert Laidsaar tel  5301 0162,
  e-post gert.laidsaar@marjamaa.ee
 10. Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku küla – Veereks OÜ, Ago Leht tel 513 4292, e-post 1agoleht@gmail.com

Tellija esindaja: Märjamaa vallavalisuse majandusosakonna teedespetsialist Mikk Vaarmann tel 5306 3415, e-post mikk.vaarmann@marjamaa.ee.  

VIGALA OSAVALD

 1. Vana-Vigala piirkond – OÜ Able Grupp, Mirgo Seisonen tel 521 8558, e-post mirgo@able.ee
 2. Kivi-Vigala piirkond – FIE Erki Plamus, Erki Plamus telefon 566 6698,  e-post erkiplamus@gmail.com

Vigala teede hoolduse eest vastutav isik on Arvo Roosi, tel 5691 9868, e-post arvo@vigala.ee.

Toimetaja: TIINA GILL

Teede talvised seisunditasemed

12.01.17

Igale tasemele on kehtestatud Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92 §-iga 28 ka seisunditaseme kehtivusaeg. Tasemel nr 3, millele meie kergteed vastavad,  on selleks kõikidel päevadel kell 6-22. 

Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92
jõustumiskuupäev 18.07.2015
Tee seisundinõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015013

§ 28. Seisunditaseme kehtivusaeg

Tee omanik peab tagama nõutava seisunditaseme kehtivusaja järgmiselt:
1) kiirteel ja 4. seisunditasemega teel – kogu ööpäeva jooksul kõigil nädalapäevadel;
2) 3. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 6.00–22.00. Muul ajal on lubatav 2. seisunditase;
3) 2. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 7.00–21.00. Muul ajal on lubatav 1. seisunditase;
4) 1. seisunditasemega teede seisunditaseme kehtivusaja määrab tee omanik.

Toimetaja: TIINA GILL

Uueks saab 14 kilomeetrit maanteed

22.08.18

Juuli lõpus algasid Märjamaa – Koluvere tee 14 kilomeetri pikkusel lõigul ulatuslikud teetööd, mille lõpp on 2019. a jaanuaris. Algus on Orgital bensiinijaama ristmikust 325 meetrit Märjamaa alevi poole, lõpp pärast Sipa küla. Töid teeb YIT Infra Eesti AS.

Tööde käigus tuuakse Orgita bussipeatus alevi poole, suurte kortermajade lähedusse. Viilumäe kalmistu juures ehitatakse maanteele ohutussaar. Koluvere maantee alguses asendatakse praegused ohutussaared suurema ringristmikuga. Seetõttu oli vaja maha võtta ka haljasalal kasvanud 5 puud sest ristmik laieneb haljasala poole. Alevi peatänava ääres ehitatakse ümber sajuvete kanalisatsioon – siia tulevad restkaevud. See on ka vastus küsimusele, miks on osaliselt kinni aetud eelmise teeremondi ajal siia ehitatud kraavid. Alevi piires tehakse side- ja elektritöid ning ehitatakse osaliselt uus tänavavalgustus. Kokku lisandub 21 uut valgustit. Sipa suunal rajatakse mitmel lõigul teelaiendusi. Vana asfalt freesitakse üles ja kogu 14 km pikkune teelõik saab uue kahekihilise asfaltkatte. Asfaldipurust saavad tolmuvaba katte Loodna-Teenuse teel umbes 1,5 kilomeetrit ja Sipa-Mõraste lõigul 1,2 km.

„Märjamaa alevi lõik on seotud väga mahukate töödega. Asulas muudab see liiklusolukorra pingeliseks, aga teeme omalt poolt kõik selleks, et töö kiiresti ära teha. Palume umbes poolteist kuud pikka meelt, siis on kõige keerulisem osa nii ehitajaile kui elanikele valmis. Pärast saab tee kindlasti parem," ütles objektijuht Mati Anspal.

Lähiaja kava on freesida Kalmistu teest algav lõik kuni Välja tänavani ja hakatakse ka ringristmiku tegemiseks pinnast välja kaevama ning uusi aluseid rajama. Tööd tehakse ühe sõidusuuna kaupa.

Objekti esimene osa kuni 7. kilomeetrini peaks kahe järgmise nädala jooksul esimese asfaldikihi peale saama.

Reet Saar

 

 


14. august 2018. Fotod: Tiina Gill

 

Toimetaja: TIINA GILL

Teeäärsete alade hooldus ja teekraavidelt võsa likvideerimine

24.05.16

Teemaad  (teepervi ja kraave) on vaja puhastada nii tee hoolde kui liiklusohutuse pärast. Eratee avaliku kasutamise lepingu järgi peab teeomanik hoidma võsast puhtad teeääred ja teeäärsed kraavid. 

Märjamaa vallas teetööde järelevalvet tegev Sulev Puumeister tõi välja hooldustööde õiguslikud alused. Neid on kohane meenutada seoses vallas tehtava teemaa hoolduse hankega aastateks 2016–2019.

Kui eramaal kasvavad puud ulatuvad valla maale või teisele eramaale ja segavad seal tegevust, on maa omanik, kelle tegevust segatakse, õigustatud segavad oksad või puud eemaldama (kui omanik ei ole ise seda teinud). Nii sätestab asjaõigusseadus paragrahvides 149–151.

Metsaseaduse kohaselt ei ole teemaal tee ekspluatatsiooniks vajalike puude, metsa, võsa jne likvideerimine raie. Teede ja trasside äärest ja kraavidest võib maha võtta kuni 8-sentimeetrise rinnadiameetriga puid. Maaparandusseaduse § 49 kohaselt on maaparandussüsteemi hooldamine ka taimestiku ja voolutakistuste eemaldamine kraavi voolusängist. 

Tee kaitsevööndis ning tee ääres olevates kraavides võsa ja puidu eemaldamine kohaliku omavalitsuse tellimusel on õiguspärane tegevus. Sama kehtib ka eramaal olevate kraavide kohta, kuna kinnistu omanikud ei ole eemaldanud takistusi maaparandussüsteemist, tee ekspluatatsiooniks vajalikult maa-alalt ning tee koosseisus olevatest veesüsteemidest, mille tulemusena avalikult kasutatavad või avalikult kasutatavad erateed on kahjustatud ning tee ekspluatatsioon ei ole nõuetekohaselt võimalik.

Teemaa hooldustöödega on alustatud Varbola piirkonnas, edaspidi liigutakse Kasti-Haimre piirkonda.

Töid teostab OÜ Šeiker Teed, lepingused esindajad on Vello Tamm (tel 5347 5279) ja Sulev Rumm (tel 5400 5452). Alltöövõttu teeb Metsaharvenduse OÜ (reg kood: 11272032). Kontaktisik on Janno Kivirähk (tel 5457 7730).

Elanikkonnalt palutakse mõistvat suhtumist.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER