Märjamaa vallavanem

21.12.18Vallavanem Merlin Suurna
Telefon 489 8851, 5855 9041
e-post: merlin.suurna@marjamaa.ee

Toimetaja: TIINA GILL

Vallavalitsuse koosseis

1.04.19

Nimi

Telefon

e-post

Ametinimetus

Merlin Suurna

5855 9041

merlin.suurna@marjamaa.ee

vallavanem

Triin Matsalu

5623 7269

triin.matsalu@marjamaa.ee

abivallavanem

Lea Laurits

5344 6824

lea.laurits@marjamaa.ee

rahandusosakonna juhataja

Marge Viska

5621 4609

marge.viska@marjamaa.ee

sotsiaalosakonna juhataja

Ülo Olm

504 1336

Ylo@argore.ee

vallavalitsuse liige

Priit Kärsna 516 7227 priit.karsna@vigala.ee

osavallavanem

 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa Vallavalitsuse liikmete tööjaotus

1.04.19

Vallavanem Merlin Suurna

 • vallavalitsuse juhtimine;
 • valla esindamine;
 • suhte-ja teabekorraldus;
 • personaliküsimused;
 • kultuuri valdkond;
 • hariduse valdkond;
 • noorsootöö;
 • ühistransport;
 • kriisireguleerimine;
 • IT valdkond.

Haldusala struktuuriüksused ja hallatavad asutused:

1.  Märjamaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik
2.  Märjamaa Vallavalitsuse kantselei
3.  Märjamaa valla haridus – ja kultuuriasutused

 

Vallavalitsuse liige Triin Matsalu

 • valla arenguperspektiividega seotud küsimused;
 • maakasutus ja planeeringud;
 • ehitusalased küsimused;
 • projektitöö;
 • teede küsimused;
 • keskkonnakaitse;
 • muinsuskaitse;
 • jäätmekäitlus;
 • avalik kord;
 • heakord;
 • ühisveevärk- ja kanalisatsioon;
 • tänavavalgustus;
 • valla vara haldamine.

Haldusala struktuuriüksused ja hallatavad asutused:

Märjamaa Vallavalitsuse majandusosakond
Märjamaa valla kalmistud;
Hobulaiu puhkebaas.

 

Vallavalitsuse liige Lea Laurits

 • valla eelarvestrateegia;
 • valla eelarve ja alaeelarved;
 • rahandusküsimused ja finantsanalüüs;
 • laenupoliitika;
 • investeeringute finantseerimine;
 • rahandusvaldkonna riigihanked;
 • koostöö pankadega.

Haldusala struktuuriüksused ja hallatavad asutused:

1.  Märjamaa Vallavalitsuse rahandusosakond

 

Vallavalitsuse liige  Marge Viska

 • sotsiaalhoolekanne;
 • tervishoid;
 • lastekaitse;
 • eestkoste tegevus;
 • sotsiaaleluruumide  küsimused;
 • tööhõive.

Haldusala struktuuriüksused ja hallatavad asutused:

1. Märjamaa Vallavalitsuse sotsiaalosakond
2. Märjamaa Sotsiaalkeskus

 

Vallavalitsuse liige Ülo Olm

 • ettevõtlus ja valla äriühingud;
 • külade areng, koostöö külavanematega;
 • koostöö erinevate poliitiliste huvigruppidega.

 

Vallavalitsuse liige Priit Kärsna

 • Vigala osavallavalitsuse (ametiasutusena) töö korraldamine;
 • Vigala osavallaga seotud küsimused 

Haldusala struktuuriüksused ja hallatavad asutused:

1. Vigala osavallavalitsus
2. Vigala osavallakogu

NB! 22.01.2019 kinnitatud vallavalitsuse uue koosseisu liikmete vastusvaldkonnad on veel jagamata. Artiklis on toodud eelmise koosseisu jaotus, vahetatud on vaid poliitilise liikme nimi (varem Margus Jehe, nüüd Ülo Olm). 

Toimetaja: TIINA GILL