Toominga tn 1, Märjamaa alev

13.05.21

Märjamaa Vallavalitsusele laekus 14.04.2021 taotlus detailplaneeringu algatamiseks Märjamaa alevis Toominga tn 1 (katastritunnus 50401:001:1293) maaüksusele. Planeeringuala pindala on 18720 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine kolmeks elamukrundiks, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, tehnovõrkude ja – rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede asukoha määramine, ehitise ehituslike, arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine ning liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra põhimõtete seadmine. Keskkonnamõju strateegiline hindamise vajalikkuse kaalumine ei ole antud juhul kavandatava tegevuse iseloomust ja planeeringu liigist tulenevalt vajalik.

Koostatav detailplaneering on kooskõlas Märjamaa alevi üldplaneeringuga. Detailplaneeringu korraldaja ja kehtestaja on Märjamaa Vallavalitsus.

Detailplaneeringu koostamine algatati Märjamaa Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 209.


Menetlusdokumendid Algatamise korraldus 28.04.2021
Algatamise teade (Raplamaa Sõnumid) 05.05.2021
Algatamise teade (Märjamaa Nädalaleht) 05.05.2021
Algatamise teade AT 05.05.2021
Koostöödokumendid    

 

 

Toimetaja: TIINA GILL