Keskkonna ja metsandusega tegelevad ametnikud

13.06.18

Keskkond, prügi, vesi, jäätmed jne

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Keskkonnaspetsialist Greta Neidre 16 5668 8591 greta.neidre@marjamaa.ee

 

Märjamaa valda teenindav Keskkonnaameti metsanduse spetsialist

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Metsanduse
spetsialisti
vastuvõtt: K 9-12

Peeter Paunmaa

20

5344 8701

peeter.paunmaa@keskkonnaamet.ee

 

 

Teede hoolduse eest Vigala osavallas vastutab Arvo Roosi, tel 5691 9868, e-post arvo@vigala.ee.

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla energiamajanduse arengukava 2014-2024

25.11.15
Märjamaa Vallavolikogu kehtestas 17.11.2015 määrusega nr 44 Märjamaa valla energiamajanduse arengukava aastateks 2014-2024.
enlightened Märjamaa valla energiamajanduse arengukava aastateks 2014-2024
        K.Plamus ettekande materjalid volikogu 17.11.2015 istungil
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Rapla maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamise menetluse algatamine

23.08.19
Keskkonnaamet annab teada, et keskkonnaministri 13. juuni 2019 a käskkirjaga nr 1-2/19/431 on  algatatud  määruse  „Rapla  maakonna  kaitstavate  looduse  üksikobjektide  kaitse  altväljaarvamine"  menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.  Menetluse käigus kavatsetakse kaitse alt välja arvata 13  hävinud või väärtuse kaotanud loodusobjekti.  Need on: Angerja põlispuud, Juuru saar, Nurtu pärn, Peetri mägimännid, Pipra põlispuud, Ranga kadakas, Siimu-Miku pärn, Tuberiku vaher,  Mardi rändrahnud,  Lõhkisekivi mäe kivikülv,  Rapla orjakivi,  Pühajõe allikas ja  Vetla  Pühaallikas.  Nimetatutest asuvad Märjamaa valla territooriumil Nurtu pärn, Pipra põlispuud,Pühajõe allikas ja Vetla Pühallikas. Imsi  järv  asub  Kõnnumaa  hoiualal  ja  arvatakse  kaitstava  looduse üksikobjektina kaitse alt välja kaitstavate loodusobjektide kattumise vältimiseks.
 
Määruses käsitletud loodusobjektid on kaitse alla võetud nii Eesti Vabariigi algusaastatel kui ka  enne  taasiseseisvumist  asjaomase  ametiasutuse  otsuse  või  käskkirjaga.  Vastavalt looduskaitseseaduse  § 10  lõikele  6  võtab  käesoleval  ajal  looduse  üksikobjektid  kaitse  alla keskkonnaminister  oma  määrusega.  Praeguseks  on  määruses  nimetatud  puud  kas  täielikulthävinud ja mõningatel juhtudel ei ole puu kasvukoht looduses ka enam tuvastatav, allikad on veeta, sest need on rikutud maaparanduse käigus ja neil puudub ka esteetiline välimus ning rahnudel  puudub  nende  väikeste  mõõtmete  või  looduslikust  asukohast  teisaldamise  tõttu teaduslik  väärtus.  Eelnimetatud  põhjustel  ei  ole  nimetatud  objektide  edasine  kaitse  riiklikul 
asandil vajalik ega otstarbekas.  

Kui objekt hävib või selle looduskaitseline väärtus kaob, arvatakse objekt kaitse alt välja samuti keskkonnaministri  määrusega  ja  objekt  kustutatakse  keskkonnaregistrist.  Loodusobjektide kaitse  alt  väljaarvamisele  ja  vastavate  kaitse  alla  võtmise  otsuste  kehtetuks  tunnistamisele kohaldatakse looduskaitseseaduse § 13 lõike 1 kohast menetlust. Kui objektid arvatakse kaitse alt välja, siis muutub senine kaitsekord (piirangud) kehtetuks ja lõpeb maamaksu soodustus.

Määruse eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda Seotud failide all. Määruse eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal  ka  Keskkonnaameti Rapla  kontoris (Tallinna  mnt 14, Rapla) ja Tartu kontoris (Aleksandri 14, Tartu) ning  Kehtna, Kohila, Märjamaa ja Rapla  Vallavalitsuses ajavahemikus 26.08.–09.09.2019. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel ja nimetatud valdade kodulehel.

Põhjendatud  parandusettepanekud  ja  vastuväited  Raplamaa  loodusobjektide  kaitse  alt väljaarvamise määruse eelnõu kohta palume Keskkonnaametile esitada kirjalikult  e-aadressil info@keskkonnaamet.ee  või Aleksandri 14, Tartu 51004 hiljemalt 09.09.2019.  Kui nimetatud tähtajaks  ei  ole  määruse  eelnõu  kohta  parandusettepanekuid  või  vastuväiteid  esitatud, arvestame,  et  Teil  vastuväited  puuduvad.  Täiendavat  infot  saate  küsida  e-kirjaga maris.paju@keskkonnaamet.ee või telefonil 5336 5805.

Keskkonnaamet  teeb  looduskaitseseaduse  § 9  lõike 4  punkt 3  alusel  ettepaneku  arutada asja ilma avaliku aruteluta, st koosolekut.  Kui ettepanekute  ja vastuväidete esitamise tähtajaks ei ole esitatud vastuväidet menetluse läbiviija ettepanekule mitte korraldada kaitse alt väljaarvamisel
avalikku arutelu, avalikku arutelu ei korraldata.

Pärast  avalikustamist  esitatakse  eelnõu  orienteeruvalt  mais  2020.  aastal ministeeriumitevahelisele  kooskõlastamisele.  Määrus  jõustub  eeldatavasti  2020.  aasta  teisel poolel.


Nurtu ehk Lebinase pärn. Pildistatud 19. oktoobril 2017. Foto: Tiina Gill
 
Toimetaja: TIINA GILL

Teade Kärneri-Jõe osaühingu muudetud kompleksloa eelnõu valmimise kohta

13.06.19

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34 lg 3, et Kärneri-Jõe osaühing, registrikood 10202696, käitise asukohaga Laukna küla, Märjamaa vald, Rapla maakond, esitas 30.01.2019 vastavalt tööstusheite seadusele kompleksloa muutmise taotluse. 17.05.2019 esitas käitaja senise taotluse muutmise taotluse, millega soovitakse käitise hulka lisada OÜ Makolec, registrikood 11702633, noorloomakasvatus. Loa andjal on valminud kompleksloa andmise otsuse ja kompleksloa eelnõud.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna Kärneri-Jõe osaühing soovib täpsustada peetavate loomade arvu tegelikule võimalikult mahule ( maksimaalne tootmisvõimsus 400 kohta lüpsilehmadele ja 100 kohta vasikatele) ning soovib kompleksloaga lubatud saasteainete heitkoguste arvutusmetoodika viia vastavusse kehtiva arvutusmetoodikaga. Samuti soovitakse lisada kompleksloa koosseisu OÜ Makolec noorloomakasvatus (tootmisvõimsus 400 kohta noorloomadele), kuna koos moodustatakse ühise käitise.

Kompleksloa taotluse ja koostatud eelnõudega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Rapla kontoris, aadressil Tallinna mnt 14, Rapla linn, Rapla vald või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse ja eelnõude kohta saab esitada Keskkonnaametile 21 päeva vältel teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 5346 8050 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Loa andja teeb ettepaneku arutada ettepanekuid ja vastuväiteid ilma avaliku aruteluta.

Toimetaja: TIINA GILL

Terved linnu- ja loomapojad ei vaja inimese abi

10.05.19

Looma- ja linnupoegade ellu sekkumine, nende ümber paigutamine ja häirimine on keelatud. Vigastatud või hätta sattunud metslooma või -linnu märkamisel tuleb leiust teatada keskkonnainfo telefonile 1313 ning järgida sealt saadud juhiseid.

 

„Kevadel on looduses paljude liikide jaoks paljunemise aeg, mil võib kohata tavapärasemast enam looma- ja linnupoegi. Näiliselt abitud väikesed armsad isendid tekitavad inimestes soovi neid aidata,  näiteks inimese arvates turvalisemasse kohta viia. Seda ei tohi aga mitte mingil juhul teha. Kõige õigem teguviis looma- või linnupoegade leidmisel on nendest kohene taandumine," ütles Keskkonnaameti peaspetsialist Jan Siimson.

Näiliselt abitu ja üksi jäänud linnu- või loomapoeg ootab sageli oma vanemat, kes on toitu hankimas ja käib poegi vaid aeg-ajalt söötmas. Nii on see näiteks hüljeste, metskitsede ja jäneste puhul, kelle esmapilgul hüljatuna leitud poegi kohtame üsna sageli. Reeglina inimest pelgavana ei saa aga vanem oma poega sööta, kui läheduses viibib inimene, kes halvemal juhul viib loomapoja oma kodust eemale. Seetõttu võib soovimatu abikäe ulatav inimene teha loomapojale kasu asemel hoopis karuteene.

Ka linnakeskkond ja inimasulad on väga paljudele liikidele täiesti tavapärane elukeskkond. Maikuus võib enim kohata näiteks partide pesakondi ja rästaid, pisut hiljem tekib arvukalt noori vareslasi ja kajakaid ning suve keskpaigas toonekurgi. Vaatamata näilisele abitusele ja puudulikule lennuvõimele linnupojad inimese abi ei vaja.

Küll aga tuleb kevadel liikluses arvestada tavalisest sagedamini teedele sattuvate maailma avastavate loomapoegadega, mistõttu eriti tähelepanelikud peaksid olema kõik teedel liiklejad. Märgates tee ääres metslooma, tuleks alandada sõidukiirust ja kontrollida, et ühe isendi järel veel teisedki põõsaste varjust teele ei ilmuks.

Selgelt vigastatud või hätta sattunud metslooma või -linnu märkamisel tuleb leiust teatada keskkonnainfo telefonile 1313. Seejärel otsustavad selleks ettevalmistatud isikud, kuidas on kõige mõistlikum edasi tegutseda.

Linde ja loomi tohivad nende abistamise eesmärgil loodusest eemaldada üksnes Keskkonnaameti ja Päästeameti töötajad või Keskkonnaametilt vastava volituse saanud isikud.

 

Lisainfo
Jan Siimson
Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo peaspetsialist
e-post: jan.siimson@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: TIINA GILL

Kivivallide vette ladumine on keelatud

5.11.18

Keskkonnaameti pressiteade
2. oktoober 2018

Kivivallide vette ladumine on keelatud

Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et omavoliline veevoolu takistamine ja veetaseme tõstmine veekogudes on keelatud.

„Väga sooja ja kuiva suve tõttu on jõgede veetase madal, mistõttu on mitmel pool näha vette laotud kivivalle. Ilmselt on olnud kivivallide eesmärgiks veetaseme tõstmine veidi sügavama veesilma tekitamiseks nt kastmisvee võtmiseks, saunast vette hüppamiseks või lastele suplemiseks. Näiteks on Liivi, Jõelähtme, Sõmeru ja Kuusalu jõgedes, mille ääres on rohkem hoonestatud kinnistuid, ka palju omavoliliselt rajatud kivivalle. Tuletame meelde, et selliseid valle ei tohi rajada ja seal, kus need on juba rajatud, tuleb need kivihaaval likvideerida," lausus Elina Leiner, Keskkonnaameti vee peaspetsialist.

Leineri sõnul takistab kivivallide tekitamine looduslikku veevoolu ja võib häirida vee-elustiku rännet. Paljudes jõgedes on liikide säilimise seisukohast äärmiselt oluline, et liik saaks piki jõge üles ja alla vabalt liikuda. Kui kala ei saa enam kivivallist üle ja selline olukord jääb kestma aastateks, siis ülalpool kivivalli võib kalastiku liigiline koosseis ja arvukus väheneda. See võib aga omakorda põhjustada liigi kadumist veekogust.

Kivivall peab kinni ka veekogus liikuva risu ja setted. Kui kivivall hooletult likvideerida, siis pääsevad setted allavoolu ja võivad enda alla matta vee-elustikule vajalikud kudealad või ka koetud marja. Kui mari jääb setete all hapniku puudusesse, siis mari hukkub. Tõsi, sama mõju võib olla vettelangenud puudel, kuid inimene ei tohiks selliseid ebasoodsaid tingimusi ise elustikule tekitada.

„Ka looduslikult esineb äärmuslikke veeolusid, kuid siiski pigem harva – veevaesed perioodid vahelduvad veerikkamatega, sademeteta päevad rohkete sadudega. Loodus tuleb selliste olukordadega toime ja olukord alati tasakaalustub. Kivivallide rajamine aga võimendab ja mitmekordistab selliseid olukordi mõjutades negatiivselt veekogu seisundit," selgitas Leiner.

Kui on soov veekogu paisutada, tuleb selleks esitada vee erikasutusloa taotlus, mille kohta leiab infot Keskkonnaameti kodulehelt. Pais on ehitis ja ehitamisele kehtivad omad nõuded. Kui on vajalik rajada veevõtukoht, siis ka selleks on võimalik leida sobivaid lahendusi. Kivide vette ladumine on aga veekogu risustamine, mis on seaduse järgi keelatud ja karistatav. Keskkonnaalast järelevalvet teostab Keskkonnainspektsioon.

Lisainfo:

Elina Leiner
Keskkonnaameti vee peaspetsialist
e-post: elina.leiner@keskkonnaamet.ee
telefon: 5689 8533

Toimetaja: TIINA GILL

Nõuandeid ohutuks lõkketegemiseks

5.11.18

Nädalavahetusel on paljudel inimestel kindlasti plaanis teha kodaias või maakodus koristustöid, põletada oksi ja panna püsti esimene grill. Et mõnus kevadine nädalavahetus ei lõppeks halvasti, tuleks tähele panna ja jälgida mõningaid nõudeid.

Enne lõkke tegemist tuleb uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib. Lõkkeaseme ümbrus tuleb hoida vähemalt poole meetri ulatuses puhas süttivast materjalist, et lahtine leek, kõrge temperatuur või sädemed seda ei süütaks. Näiteks võiks enne tule tegemist kasta lõkke ümbrus veega märjaks. Kindlasti tuleb lähedusse võtta kustutusvahendid.

Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega. Tuleks jälgida ka tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või lõkke tegemisega kaasnev suits ei häiriks kaasinimesi.

Lõkkekoha ohutusvahemaad hoonetest ja metsast sõltuvad eelkõige lõkke suurusest. Alla ühemeetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 10 meetri kaugusel hoonetest ja metsast. Üle ühemeetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel hoonetest ja 20 meetri kaugusel metsast.

Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Viimasel nädalal toimus juba kümneid kulupõlenguid. Igasugune kulupõletamine on ohtlik ja kõikjal Eestis keelatud.

Kui lõke on siiski kontrolli alt väljunud, siis tuleb kiiresti eemale minna ja helistada Häirekeskuse telefonile 112.

Kindlasti tasuks külastada ka oma üksi elavaid vanemaid sugulasi ja aidata neid kevadtöödel, hoida silm peal lõkkel, parandada kaevukaas või tiigi purre. Viimastel aastatel on just vanemad inimesed oma kodus kõige sagedamini õnnetustesse sattunud.

 

 

Lauri Kool
Päästeamet, kommunikatsiooninõunik
e-post: lauri.kool@rescue.ee
tel 53834154
www.paasteamet.ee 
www.facebook.com/paasteamet

Toimetaja: TIINA GILL

Lindude gripi info

5.11.18

2018 aastal on registreeritud Euroopas kõrge patogeensusega lindude grippi kodulindudel Rootsis, Itaalias, Hollandis, Saksamaal ja Bulgaarias. Metslindudel Taanis, Saksamaal, Hollandis, Rootsis, Soomes, Slovakkias, Suurbritannias ja Iirimaal.

Erinevalt eelmisest aastast ei ole praeguse ohuprognoosi järgi plaanis rakendada kodulindude väljaspidamisele piiranguid.

Toimetaja: TIINA GILL

Kiskjakahjusid aitab vältida ennetav tegutsemine

5.11.18

Suurkiskjate tekitatud kahjustusi mesinikele ja karjakasvatajatele aitab oluliselt vähendada ja ära hoida mõistlik ennetustegevus. Kestval meekorje ja karjatushooajal tuleb kahjustusi ennetavatele meetmetele pöörata pidevalt tähelepanu. 

Kevadest sügiseni kestev meekorje ja kariloomade karjatushooaeg langeb kokku meie suurkiskjate järelkasvu kasvatamise aja ja aktiivse toitumisperioodiga. Eestis laialt levinud suurkiskjatele (pruunkaru, hunt, ilves) ning meie faunale viimastel aastatel lisandunud šaakalile on saakloomade murdmine valdavaks ja loomulikuks toitumistavaks. Sellise eluviisi juures ristuvad sageli ka kiskjate ning mesinike ja karjakasvatajate huvid.

Käesoleval suvel on esinenud üle Eesti kariloomade (lammaste, veiste) murdmisi ning karude poolt mesilate rüüstamisi. „Meie suurkiskjad on territoriaalsed, nutikad ja järjekindlad loomad. Korra juba karu poolt avastatud mesitarude rüüstamised ja hundi poolt lammaste murdmised hakkavad sageli väheste kaitsemeetmete tõttu samas kohas korduma ning kahjustused võivad kasvada väga suureks. Sellise konflikti lahendamise võti on mesiniku ja kariloomade omaniku käes," ütles Tõnu Talvi, Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist.

Keskkonnaamet soovitab mesinikel võtta kasutusele abinõud karude tekitatavate kahjustuste ennetamiseks. Parim viis on ümbritseda mesitarud korralikult paigaldatud ja töötava elektrikarjusega. Lisaks võib mesitarude kaitseks elektrikarjust kombineerida tugeva ja vähemalt 1,5 meetri kõrguse võrkaiaga, samuti võib kasutada visuaalseid, akustilisi ja karude jaoks ebameeldiva lõhnaga peleteid. Kariloomasid aitab kiskjakahjude eest kaitsta lisaks korralikult paigaldatud kiskjatõrjeaiale ka karjakoerte kasutamine.

Keskkonnaamet hüvitab suurkiskjate tekitatud kahjustused mesinikele ja karjakasvatajatele, selleks tuleb pärast kahjustuse avastamist sellest koheselt teavitada Keskkonnaametit. Samuti hüvitatakse asjakohased kulutused, mis on tehtud rünnakute vältimiseks. Täpsemalt saab kiskjakahjude ennetamise kohta lugeda Keskkonnaameti kodulehelt.

Käsil oleval karujahi hooajal peavad jahimehed oma tähelepanu suunama mesilate kahjustuskohtade ümbruses tegutsevate nuhtlusisendite küttimisele. Hundi nuhtlusisendite küttimiseks on Saaremaal välja antud eriluba.

Lisainfo:
Tõnu Talvi
Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist
e-post­: tonu.talvi@keskkonnaamet.ee
telefon: 5016 869

Toimetaja: TIINA GILL

Sigade Aafrika katk (SAK)

5.11.18
SAK  on  ülinakkav  ja  ägedalt  kulgev  sigade  viirushaigus,  mis  põhjustab  palavikku, verejookse,  põletikulisi muutuseid elundites ja suurt suremust (kuni 100%).
 
Haigust  tekitav  viirus  on  väliskeskkonna  tingimustele  väga  vastupidav,  säilides 
nakkusohtlikuna  näiteks  külmutatud  lihas  mitmeid  aastaid,  mullas  ja  pinnases  6  kuud  ja 
loomakorjustel kuni 2 kuud. 
 
SAK on liigispetsiifiline haigus, mis ohustab vaid kodu- ja metssigu.
Inimestele SAK ohtu ei kujuta, kuid kõik inimesed võivad olla viiruse edasikandjaks.
 
Haigusel puudub ravi ja vaktsiin ning taudi edasise leviku tõkestamiseks tuleb sead hukata.
 
Metssigadel on Eestis diagnoositud SAK alates 2014.  aasta sügisest ning praegu  esineb seda pea kõikjal. 
 
2016. aasta 5. juuli seisuga  on SAK  diagnoositud  3 farmis  ning taudikollete likvideerimiseks on
hukatud 16 siga (2015 aastal hukati üle 22000 sea).
 
Haiguse levikuteed 
  • Otsesel kontaktil haige looma või tema eritistega.
  • Kokkupuutel  nakatunud  loomalt  pärineva  liha  või  muude osadega.
  • Saastunud sööt, sh haljassööt.
  • Saastunud  riiete,  jalanõude,  esemete,  veovahendite  jmt vahendusel.
  • Teiste koduloomadega kokkupuutel, kes on nii väli-  kui ka sisetingimustes peetavad. 
 
Meetmed võimaliku nakkuse leviku tõkestamiseks 
  • Kõik  isikud,  kes  oma  töökohustuste  tõttu  peavad külastama  ettevõtteid,  kus  toimub seakasvatus, peavad rangelt järgima  loomapidaja poolt ettevõtte külastajatele kehtestatud bioohutusreegleid ja käitumisjuhiseid.
  • Võimaliku  nakkuse  edasikandmise  vältimiseks  tuleb seakasvatuseks  kasutatavasse  hoonesse sisenemisel kasutada ühekordseks kasutuseks mõeldud  kaitseriietust ja kindaid.
  • Hoonetesse  sisenemisel  ja  sealt  väljumisel  kindlasti kasutada desomatte.
  • Vältida  tuleb  erinevate  seakasvatushoonete järjestikuseid  külastusi,  samuti  minekut  otse seakasvatusest  söödatooja  juurde.  Nende  käikude  vahele peab jääma vähemalt 48 tundi
 
Haigustekitaja vastupanuvõime desoainetele
Võrreldes  paljude  teiste  haigustekitajatega  on  sigade Aafrika  katku  põhjustav  viirus suhteliselt  tundlik kõrgete  temperatuuride  ja  desoainete  suhtes.  Nii sobivad  inimeste  ja riiete  desinfitseerimiseks  näiteks seebid  ja  detergendid,  erinevaid  esemeid-tarvikuid  saab 
desinfitseerida hoides neid näiteks temperatuuril +50ᵒC 3 tundi, +56ᵒC 1,5 tundi või +60ᵒC 30 minutit. 
 
Mida teha SAKi kahtluse korral?
Loomade haigestumisest või hukkumisest peab loomapidaja viivitamatult  informeerima maakonna  volitatud veterinaararsti  või  kohalikku  veterinaarkeskust. Veterinaararsti saabumiseni  on  oluline  vältida  võimaliku nakkuse levikut.
 
Põhisõnumid avalikkusele
Iga  loomapidaja  peab  täitma  kehtestatud  bioturvalisuse nõudeid,  et  oma  loomi  taudi  eest kaitsta  ning  tõkestada viiruse edasist levikut.
 
Haiguse  leviku  seisukohast  kujutavad  võimalikku  ohtu  ka laatadel  näidatavad  ja turismitaludes  peetavad  kodusead. Nendegi  puhul  kehtib  väljaspidamise  keeld.  Kui  märkate 
välitingimustes  peetavat  kodusiga,  teatage  Veterinaar-  ja Toiduameti vihjetelefonil 605 4750.
 
Metsas  matkamas,  marjul  või  seenel  käimise  järel  tuleb puhastada  oma  riided  ja  jalanõud  - see  on  lihtne,  kuid väga oluline meetod nakkuse edasikandumise vältimiseks
 
Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele  www.seakatk.ee  ning küsimusi 
ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA vihjetelefonil 605 4750.
 
Maakondlike veterinaarkeskuste kontaktid on leitavad VTA kodulehel www.vet.agri.ee
 
Veterinaar- ja Toiduamet
 
 
 
Toimetaja: TIINA GILL

Jäätmeid ei tohi lõkkes põletada

5.11.18

Jäätmete põletamine lõkkes mürgitab nii tervist kui ka keskkonda.

Jaanilõket ette valmistades tuleb meeles pidada, et lõkkesse sobivad kuiv puit, oksad, immutamata puitmaterjal, paber, kiletamata papp ning muu töötlemata looduslik materjal. Mööblit, immutatud või värvitud puitu (nt vanu elektriposte), vanarehve, plasti või riideid ei tohi lõkkesse visata, kuna nende põletamisel paiskuvad õhku tervisele ohtlikud ained.

„Kodune prügipõletus on keelatud selleks, et kaitsta meid ümbritsevat keskkonda ja inimese tervist. Jäätmete põletamisel lõkkes eraldub hulk kahjulikke aineid, sest temperatuur ei tõuse piisavalt kõrgele, et ohtlikud ained ära põleksid. Samuti ei ole võimalik põlemisel tekkivaid ohtlikke suitsugaase kokku koguda erinevalt jäätmepõletustehasest," selgitas Reet Siilaberg, Keskkonnaameti jäätmete peaspetsialist.

Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse korraldatud prügipõletuse katsest selgus, et jäätmete põletamine kodustes lõketes halvendab märgatavalt õhukvaliteeti kantserogeenide näol. Katse tulemused näitasid, et olmejäätmeid põletades on kantserogeensete ühendite kontsentratsioonid õhus oluliselt kõrgemad kui puhast puitu põletades. Suurimaid probleeme tervisele tekitavad silmale nähtamatud dioksiinid, mille tase koduse jäätmelõkke suitsus on üle kahe korra kõrgem prügipõletustehastele kehtestatud piirväärtusest.

Jäätmete põletamisel tekkiv suits võib tekitada tervisehäireid selle otsesel sissehingamisel.  Kõige rohkem mõjutab see tundliku hingamissüsteemiga inimesi, samuti lapsi ja vanureid. Lühiajaline suitsu sees viibimine võib põhjustada peavalu, iiveldust ja löövet. Tekkinud suits ja selles olevad saasteained ei mõjuta mitte ainult prügipõletajat, vaid ka tema lähedasi ning kõiki inimesi ja muud elusloodust, kes võivad tekkinud saasteainetega kokku puutuda nii lõkke lähiümbruses kui ka saastunud aiasaaduseid tarbides.

Saasteained langevad maapinnale ning vette, kust need omakorda liiguvad edasi meie toidulauale, kui sööme sealsamas kasvatatud aiasaaduseid või veekogudest püütud kalu. Üle 90% päevasest dioksiini annusest tulebki tarbitud toidu, eriti liha ja piimasaaduste, vähem kala kaudu. Mida rohkem saastatud toiduaineid tarbida, seda enam ohtlikke ühendeid inimese keha talletab ja see võib omakorda edasi kanduda veel sündimata lapsele või rinnapiimaga imikutele.

Tuleohutuse tagamiseks peab kuni ühemeetrise diameetriga lõke olema vähemalt kaheksa meetri kaugusel hoonest ning suurema diameetriga lõke vähemalt 15 meetri kaugusel.

Jälgides keskkonna- ja tuleohutusnõudeid tagame turvalise jaanitule ja hea elukeskkonna.

Lisainfo:
Reet Siilaberg
Keskkonnaameti jäätmete peaspetsialist
e-post: reet.siilaberg@keskkonnaamet.ee   
telefon: 5884 9116

Toimetaja: TIINA GILL