Märjamaa valla teenused ja toimingud

Olete sisenenud Märjamaa valla  teenuste ja toimingute keskkonda.

Kui olete vajaliku teenuse/toimingu leidnud, siis kuvatakse Teile teenuse/toimingu kirjeldus, kus on kirjeldatud taotlemisega seotud asjaolud (kuidas  taodelda, millised on vajalikud dokumendid, vastutava ametniku kontaktid, viited seaduseaktidele jne).

 Mitmeid toiminguid on võimalik taotleda  riiklike registrite andmetega eeltäidetud  vormide kaudu. Selleks on  vajalik kehtiv ID kaart ja PIN1, PIN2 olemasolu ning arvutisse peab olema installeeritud ID kaardi tarkvara https://installer.id.ee/.

Asjaajamisjuhised ja blanketid

15.12.20

Rahvastik

Rahvastikutoimingud

 

Haridus  ja noored

Märjamaa valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord 
Märjamaa valla lasteaedade teeninduspiirkond

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord 

Sihtkapitali "Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital" moodustamise ja kasutamise kord 

 

Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Sotsiaaltoetuste piirmäärad

 

Ehitus ja planeerimine

 

Teed

 

Kultuur, vabaaeg, sport

 Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord   
Juhendmaterjal taotlemiseks ja aruandmiseks

Noorte sporditegevuse toetamise kord

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

 

Maakorraldus, keskkond

Märjamaa valla jäätmehoolduseeskiri 
Jäätmeseadus 
Märjamaa valla jäätmekava 2018-2023

Maakorraldusseadus *
Maakatastriseadus

Puu raieloa andmise tingimused ja kord

  Märjamaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

 

  • Majandustegevuse registreerimise toimingud: Jaekaubanduse, hulgikaubanduse ja teenuste osutamiseks tuleb täita blanketid, mis asuvad Majandustegevuse Registri kodulehekülje aadressil www.mtr.mkm.ee ja esitada vallavalitsusele.

 

Toimetaja: TIINA GILL