Riiklikud õigusaktid

30.11.20

Ehitusseadustik
Riigilõivuseadus 
Riigilõiv kanda Märjamaa Vallavalitsuse arveldusarvele:
SEB       EE411010802004561005
Swedbank       EE122200001120076243
Tasumisel märkida maksekorralduse selgituse lahtrisse: Riigilõiv ehitus-, kasutusloa, projekteerimisteingimuste vms eest.

Ehitise kasutamise otstarvete loetelu
Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord

 

Toimetaja: TIINA GILL

Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamine

7.05.21

Transpordiamet teatab projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamisest riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere lõigu I klassi maantee ehitamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.

 

Projekti eesmärgid:

  • Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu ümberehitus I klassi maanteeks vastavalt teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0 – 92,0".
  • Projektalal 2+2 ristlõikega põhimaantee ja selle toimimiseks vajalikke teede ning rajatiste asukoha täpsustamine ning teemaa vajaduse määramine.
  • Liikumisvajaduste väljaselgitamine ja liikuvuse tagamine projekteeritaval teelõigul erinevatele transpordiliikidele (sh jalakäijad ja jalgratturid, ühistransport, kohalik liiklus, transiitliiklus, põllumajandustehnika jms).

Lähtudes liiklusseaduse § 11 lõikest 6, võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest avalikes huvides.

Märjamaa Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse ehitusprojekti koosseisu kuuluvate avalikult kasutavate kohalike teede ja avalikkusele ligipääsetavate erateede osas.

Transpordiameti ja Märjamaa Vallavalitsuse vahelise kokkuleppe alusel viib Transpordiamet läbi projekteerimistingimuste andmise menetluses puudutatud isikute kaasamise tervikprojekti osas, sh avalikult kasutavate kohalike teede ja avalikkusele ligipääsetavate erateede osas.

Projekteerimistingimuste eelnõude ja lisatud dokumentidega on võimalik tutvuda alltoodud linkidel.

Projekteerimistingimuste eelnõule on võimalik esitada arvamus või ettepanekud hiljemalt 20.05.2021 e-posti aadressil info@transpordiamet.ee.

Projekti tutvustav arutelu toimub 26.05.2021 algusega kell 17.00, kus tutvustatakse projekteerimistingimuste lisaks olevat eskiislahendust, menetluse käigus esitatud arvamusi ja soovi korral on võimalik esitada täpsustavaid küsimusi. Riigis kehtivatest piirangutest tulenevalt toimub projekti tutvustus MS Teams keskkonnas.

Arutelu link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE4Njk0MjAtYWNkMi00MzBjLWE5MDgtN2FmZjRiZjI4ZDAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f07d0cf4-e7c8-4845-a07f-905e63651955%22%2c%22Oid%22%3a%2218562e64-8732-4e1c-8999-d323ce1ec7b2%22%7d

 

 

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse projekteerimistalituse projektijuhi Marge Kelgo poole (tel + 372 5349 9226, e-post Marge.Kelgo@transpordiamet.ee).

Failid ja viited

Toimetaja: TIINA GILL

Vallavalitsuse eelnõu "Kohanimede määramine liikluspindadele"

Tähelepanuks hoonete omanikele

8.05.19

Alates 01.07.2015 kehtivad ehitusseadustik ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. Ehitusseadistikus ja selle lisades (Lisa 1, Lisa 2) on uued põhinõuded ehitisele ja ehitamisele.

Mõisteid ehitusseadustikust: ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest; ehitis on hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone. Ajutine ehitis on lühemaks kui viieaastaseks kasutamiseks mõeldud ehitis, mis lammutatakse selle ajavahemiku möödumisel.

Hooneregistri tegevuse lõpetamisel 31.12.2003 asutati riiklik ehitisregister, mille eesmärk on hoida, anda ja avalikustada teavet kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate ehitiste (sealhulgas asukoha) ning nendega seotud menetluste kohta. Andmeid kasutavad notarid, kohtud, politsei, Päästeamet, äriühingud, kohalik omavalitsus. Ehitisregistris registreerimata ehitisele ei ole võimalik väljastada ehitusluba selle laiendamiseks, rekonstrueerimiseks, tehnosüsteemide muutmiseks, lammutamiseks ega kasutusluba.

Registris puuduvad andmed paljude Märjamaa valla kinnistute hoonete kohta. Interneti olemasolul on võimalik ehitisregistri andmetega tutvuda aadressil www.ehr.ee.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 26 alusel tuleb ehitisregistri andmed korrastada 01. jaanuariks 2020, mille käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned. Registreeritav ehitis peab vastama selle kasutamise nõuetele ja olema ohutu.

2014 aasta ortofotode alusel koostatud kinnistute nimekiri ilmub osadena Märjamaa Nädalalehes ja aadressil www.marjamaa.ee

Ehitise registreerimiseks ehitisregistris esitab kinnistu omanik Märjamaa vallavalitsusele „Andmete esitamise teatise", ehitus- või mõõdistusprojekti, inventariseerimis- või eskiisjoonised, asendiplaani (võib kasutada ka ortofotot) hoone asukohaga, omandiõigust tõendava dokumendi (kinke-, ostu- või müügileping, pärimisõiguse tunnistus, ehitus- või kasutusluba jms). Blankett „Andmete esitamise teatis" aadressil www.ehr.ee, www.marjamaa.ee või Märjamaa vallavalitsuse kabinet 19 aadressil Tehnika tn 11, Märjamaa alev. Dokumendid esitada paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult (e-post: marjamaa@marjamaa.ee, helgi.tammaru@marjamaa.ee).

Enne 01.01.2003 aastat püstitatud ning kasutusel oleva hoone registreerimine ehitisregistris on tasuta. 

Täiendav informatsioon Märjamaa vallavalitsuse ehitusspetsialist Helgi Tammaru telefonidel 489 8840, 5305 2423 või e-post: helgi.tammaru@marjamaa.ee või esmaspäeviti ja neljapäeviti Märjamaa vallavalitsuse kabinet nr 19.

Kehtiva seadusandluse alusel ei ole lubatud kinnistu nimes kasutada sõna „talu", „maja", „elamu",  võõrkeelseid sõnu ja tähti, küla nime. Märjamaa vallas asuvate paljude kinnistute nimed vajavad muutmist. Nime muutmiseks tuleb kinnistu omanikul esitada Märjamaa vallavalitsusele avaldus paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult (e-post: marjamaa@marjamaa.ee) uue nime ettepanekuga. Kinnistu nime muutmine on tasuta.  

Helgi Tammaru
Ehitusspetsialist

Toimetaja: TIINA GILL