Riiklikud õigusaktid

30.11.20

Ehitusseadustik
Riigilõivuseadus 
Riigilõiv kanda Märjamaa Vallavalitsuse arveldusarvele:
SEB       EE411010802004561005
Swedbank       EE122200001120076243
Tasumisel märkida maksekorralduse selgituse lahtrisse: Riigilõiv ehitus-, kasutusloa, projekteerimisteingimuste vms eest.

Ehitise kasutamise otstarvete loetelu
Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord

 

Toimetaja: TIINA GILL

Projekteerimistingimuste andmine päikeseelektrijaama projekteerimiseks

20.01.21

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMINE AVATUD MENETLUSES MÄRJAMAA ALEVI PÄRNU MNT 33 KINNISTULE PAGARITÖÖKOJA TEENINDAMISEKS VAJALIKU PÄIKESEELEKTRIJAAMA PROJEKTEERIMISEKS

 

Märjamaa Vallavalitsuse 06.01.2021 korralduse nr 2-1.1/3 alusel on algatatud projekteerimistingimuste väljaandmise avatud menetlus kuni 50kW võimsusega päikeseelektrijaama projekteerimiseks Märjamaa alevi Pärnu mnt 33 kinnistule.

Taotleja esitatud info kohaselt on planeeritav päikeseelektrijaam vajalik projekteeritud pagaritöökoja energiavajaduste katmiseks.

Märjamaa Vallavalitsuse 31.05.2017 korralduse nr 415 alusel on Pärnu mnt 33 kinnistule 05.06.2017 väljastatud ehitusluba nr 1712271/18558 ühekorruselise pagaritöökoja (kood 120819902, ehitisealune pind 140m², suletud netopind 122.7m²) püstitamiseks vastavalt eelprojektile nr 1703-366. Info www.ehr.ee.

Ehitusseadustiku §45 lõige 1 alusel kehtib ehitusluba viis aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Põhjendatud juhul võib ehitusloa kehtivuseks sätestada pikema tähtaja või muuta ehitusloa kehtivust. Ehitusseadustiku §45 lõige 2 alusel loetakse ehitamise alustamise päevaks esimene ehitusprojektile vastavate tööde tegemise päev. Pagaritöökoja ehitustöid ei ole alustatud.

Märjamaa Alevivolikogu 19.12.2000 määrusega nr 13 kehtestatud Märjamaa alevi üldplaneeringu  alusel asub Pärnu mnt 33 kinnistu detailplaneeringut mittevajaval erinevate funktsioonidega tulevase miljöökaitseala maa-alal.

Projekteerimistingimuste eelnõu koos lisadega avalikustatakse Märjamaa valla infolehes „Märjamaa Nädalaleht" ja Märjamaa valla ametlikul veebilehel www.marjamaa.ee. Eelnõu koos lisadega on tutvumiseks kättesaadav Märjamaa Vallavalitsuse administratiivhoones aadressil Tehnika tn 11, Märjamaa alev.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, on õigus projekteerimistingimuste eelnõu osas esitada ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid hiljemalt 04.02.2021.

Arvamused, ettepanekud ja põhjendatud vastuväited esitada Märjamaa Vallavalitsusele kirjalikult aadressile Tehnika tn 11, Märjamaa alev või e-kirjana marjamaa@marjamaa.ee.

Toimetaja: TIINA GILL

Vallavalitsuse eelnõu "Kohanimede määramine liikluspindadele"

Kokkuvõte avalikust koosolekust - erihoolekodu rajamine Märjamaale

6.09.19

27. augustil 2019 toimus avalik koosolek, kus arutati AS Hoolekandeteenused soovi rajada Märjama alevisse Sipa tee 3 kinnistule psüühiliste erivajadustega inimeste kodu.

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Märjamaa alevi Sipa tee 3 kinnistule erihooldekodu projekteerimiseks

15.08.19

Märjamaa Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Märjamaa alevi Sipa tee 3 (katastritunnus 50501:001:0180 pindala 26707m²; sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) kinnistule 24-le psüühilise erivajadusega inimesele erihooldekodu projekteerimiseks.

Märjamaa Alevivolikogu 19.12.2000 määrusega nr 13 kehtestatud Märjamaa alevi üldplaneeringu alusel asub Sipa tee 3 kinnistu olemasoleva/perspektiivse pargi, metsa või haljasala (juhtotstarve) ning äri, teeninduse, väikeettevõtluse maakasutuse maa-alal. Projekteeritava erihooldekodu asukoht on planeeritud äri, teeninduse, väikeettevõtluse maakasutuse maa-alale.

Kavandatav hoonestus arvestab avalikke huve ja projekteerimistingimuste väljastamine ei ole vastuolus õigusaktidega ning isikute õigustega ega muuda kehtivat Märjamaa alevi üldplaneeringut.

Märjamaa Vallavalitsuse 17.07.2019 istungi protokollilise otsusega algatati projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus Märjamaa alevi Sipa tee 3 kinnistule erihooldekodu (kahekorruseline, neli korterit, ehitisealune pind kuni 410m²) projekteerimiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu koos lisadega avalikustatakse Märjamaa valla infolehes „Märjamaa Nädalaleht"  ja Märjamaa valla ametlikul veebilehel. Eelnõu koos lisadega on tutvumiseks kättesaadavad ka Märjamaa Vallavalitsuse administratiivhoones Tehnika tn 11, Märjamaa alev.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, on õigus projekteerimistingimuste eelnõu osas esitada ettepanekuid ja vastuväiteid kahe nädala jooksul alates avalikustamisest (kuni 20.08.2019).

Arvestades suurt avalikku huvi erihooldekodu asukoha - Märjamaa alevis Sipa tn 3 - suhtes pikendas vallavalitsus ettepanekute esitamise tähtaega erihooldekodu projekteerimistingimuste korralduse eelnõule 30. augustini.

Arvamused, ettepanekud ja põhjendatud vastuväited esitada Märjamaa Vallavalitsusele kirjalikult aadressile Tehnika tn 11, Märjamaa alev või e-kirjana marjamaa@marjamaa.ee.

Tähtaja möödumisel eeldatakse, et projekteerimistingimuste andmine eelnõus väljapakutud kujul ei riiva huvitatud isikute ja puudutatud kinnistuomanike õigusi ega huve.

Toimetaja: TIINA GILL

Tähelepanuks hoonete omanikele

8.05.19

Alates 01.07.2015 kehtivad ehitusseadustik ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. Ehitusseadistikus ja selle lisades (Lisa 1, Lisa 2) on uued põhinõuded ehitisele ja ehitamisele.

Mõisteid ehitusseadustikust: ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest; ehitis on hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone. Ajutine ehitis on lühemaks kui viieaastaseks kasutamiseks mõeldud ehitis, mis lammutatakse selle ajavahemiku möödumisel.

Hooneregistri tegevuse lõpetamisel 31.12.2003 asutati riiklik ehitisregister, mille eesmärk on hoida, anda ja avalikustada teavet kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate ehitiste (sealhulgas asukoha) ning nendega seotud menetluste kohta. Andmeid kasutavad notarid, kohtud, politsei, Päästeamet, äriühingud, kohalik omavalitsus. Ehitisregistris registreerimata ehitisele ei ole võimalik väljastada ehitusluba selle laiendamiseks, rekonstrueerimiseks, tehnosüsteemide muutmiseks, lammutamiseks ega kasutusluba.

Registris puuduvad andmed paljude Märjamaa valla kinnistute hoonete kohta. Interneti olemasolul on võimalik ehitisregistri andmetega tutvuda aadressil www.ehr.ee.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 26 alusel tuleb ehitisregistri andmed korrastada 01. jaanuariks 2020, mille käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned. Registreeritav ehitis peab vastama selle kasutamise nõuetele ja olema ohutu.

2014 aasta ortofotode alusel koostatud kinnistute nimekiri ilmub osadena Märjamaa Nädalalehes ja aadressil www.marjamaa.ee

Ehitise registreerimiseks ehitisregistris esitab kinnistu omanik Märjamaa vallavalitsusele „Andmete esitamise teatise", ehitus- või mõõdistusprojekti, inventariseerimis- või eskiisjoonised, asendiplaani (võib kasutada ka ortofotot) hoone asukohaga, omandiõigust tõendava dokumendi (kinke-, ostu- või müügileping, pärimisõiguse tunnistus, ehitus- või kasutusluba jms). Blankett „Andmete esitamise teatis" aadressil www.ehr.ee, www.marjamaa.ee või Märjamaa vallavalitsuse kabinet 19 aadressil Tehnika tn 11, Märjamaa alev. Dokumendid esitada paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult (e-post: marjamaa@marjamaa.ee, helgi.tammaru@marjamaa.ee).

Enne 01.01.2003 aastat püstitatud ning kasutusel oleva hoone registreerimine ehitisregistris on tasuta. 

Täiendav informatsioon Märjamaa vallavalitsuse ehitusspetsialist Helgi Tammaru telefonidel 489 8840, 5305 2423 või e-post: helgi.tammaru@marjamaa.ee või esmaspäeviti ja neljapäeviti Märjamaa vallavalitsuse kabinet nr 19.

Kehtiva seadusandluse alusel ei ole lubatud kinnistu nimes kasutada sõna „talu", „maja", „elamu",  võõrkeelseid sõnu ja tähti, küla nime. Märjamaa vallas asuvate paljude kinnistute nimed vajavad muutmist. Nime muutmiseks tuleb kinnistu omanikul esitada Märjamaa vallavalitsusele avaldus paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult (e-post: marjamaa@marjamaa.ee) uue nime ettepanekuga. Kinnistu nime muutmine on tasuta.  

Helgi Tammaru
Ehitusspetsialist

Toimetaja: TIINA GILL