Märjamaa valla teenused ja toimingud

Olete sisenenud Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda.
 

  Mitmeid toiminguid on võimalik taotleda riiklike registrite andmetega eeltäidetud vormide kaudu. Selleks on  vajalik kehtiv ID kaart ja PIN1, PIN2 olemasolu ning arvutisse peab olema installeeritud ID kaardi tarkvara https://installer.id.ee/.

Kui olete vajaliku teenuse/toimingu e-vormi leidnud, siis kuvatakse Teile selle teenuse/toimingu kirjeldus ja taotlemisega seotud asjaolud (kuidas taodelda, millised on vajalikud dokumendid, vastutava ametniku kontaktid, viited seaduseaktidele jne).

MÄRJAMAA VALLA E-VORMID (riiklike registrite andmetega eeltäidetud vormid) on: ranitsatoetuse taotlus, sünnitoetuse taotlus, matusetoetuse taotlus, puurkaevu/puuarugu asukoha kooskõlastamise taotlus, katastriüksuse jagamise taotlus, detailplaneeringu algatamise taotlus, raieloa taotlus, korraldatud jäätmeveost loobumise taotlus, liikluskeelu alase loa taotlus.


BLANKETID JA ASJAAJAMISJUHISED VALDKONDADE KAUPA

RAHVASTIK 
HARIDUS JA NOORED 
SOTSIAALHOOLEKANNE 
EHITUS JA PLANEERIMINE 
TEED 
KULTUUR, VABA AEG, SPORT 
MAAKORRALDUS, KESKKOND

 

RAHVASTIK
 

Rahvastikutoimingud

 

HARIDUS JA NOORED
 

 • Avaldus Märjamaa valla lasteaia järjekorda võtmiseks: doc
 • Avaldus Märjamaa valla munitsipaalasutuses lapsevanema poolt makstava kohatasu soodustuse saamiseks: doc

Märjamaa valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord 
Märjamaa valla lasteaedade teeninduspiirkond

 • Bussipiletite hüvitamise taotlus: doc

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord 

 • Huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkuja toetuse taotlus: rtf
 • Huvihariduse omandamisel ja huvitegevuses osalemisel tehtud sõidukulu toetuse taotlus: rtf
 • Vahearuanne huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kohta: rtf
 • Lõpparuanne huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kohta: rtf 

Sihtkapitali "Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital" moodustamise ja kasutamise kord 

 •  Sihtkapitali "Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital" taotlus: rtf

 

SOTSIAALHOOLEKANNE
 

Lapse sündi saab registreerida ka aadressil www.rahvastikuregister.ee. Sünni registreerimise avaldust saavad esitada www.eesti.ee teenusena nii abielus, mitteabielus kui üksikvanemad.

 • Ranitsatoetuse taotlus: rtfe-vorm
 • Matusetoetuse avaldus: rtfarvutis täidetav; e-vorm
 • Sotsiaaleluruumi taotlemise avaldus: doc
 • Sotsiaaltoetuse avaldus: doc 
 • Taotlus isiku hooldekodusse paigutamiseks: doc
 • Tõend hooldekodusse paigutatava isiku kinnis- ja vallasvara kohta: doc  
 • Toimetulekutoetuse taotlus: rtfpdf

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Sotsiaaltoetuste piirmäärad

 

EHITUS JA PLANEERIMINE
 

 • Ehitusvaldkonna blanketid
 • Detailplaneeringu algatamise avaldus: doce-vorm
 • Ehitusjäätmete õiend: doc
 • Kinnismälestise või muinsuskaitseala kaitsevööndis mulla-, ehitus- või haljastööde tegemise taotlus: doc

 

TEED
 

 • Liikluskeelu alase loa taotlus: e-vorm

 

KULTUUR, VABA AEG, SPORT
 

 • Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise vorm: doc  

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord   
Juhendmaterjal taotlemiseks ja aruandmiseks

 • Mittetulunduslikuks tegevuseks saadud toetuse kasutamise aruande vorm: doc
 • Noorte sporditegevuse toetamise taotlus: doc
 • Noorte sporditegevuse toetuse aruande vorm: doc

Noorte sporditegevuse toetamise kord

 • Raamatukogu lugejaks registreerimise käendus: doc
 • Avaliku ürituse taotlus: rtf 

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

 

MAAKORRALDUS, KESKKOND
 

 • Korraldatud jäätmeveo erisuse taotlus: doc 
 • Korraldatud jäätmeveost loobumise taotlus: e-vorm
 • Korraldatud jäätmeveo graafiku muutmise taotlus: doc
 • Ehitusjäätmete õiend: doc
 • Ühise jäätmemahuti kasutamise taotlus: doc  

Märjamaa valla jäätmehoolduseeskiri 
Jäätmeseadus 
Märjamaa valla jäätmekava 2018-2023

 • Katastriüksuse jagamise taotlus: rtfe-vorm

Maakorraldusseadus 
Maakatastriseadus

 • Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus: pdf, e-vorm

Riigi Teataja: Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid

Puu raieloa andmise tingimused ja kord

Märjamaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

 

 • Majandustegevuse registreerimise toimingud: Jaekaubanduse, hulgikaubanduse ja teenuste osutamiseks tuleb täita blanketid, mis asuvad Majandustegevuse Registri kodulehekülje aadressil www.mtr.mkm.ee ja esitada vallavalitsusele

 

 

5.05.21

 

Toimetaja: TIINA GILL