Blanketid

14.01.20

Rahvastik

Rahvastikutoimingud

 

Haridus  ja noored

Märjamaa valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord 
Märjamaa valla lasteaedade teeninduspiirkond

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord 

Huvihariduse omandamisel tehtud sõidukulu kompenseerimiseks Märjamaa vallas 2018. a huvihariduse ja huvitegevuse alaeelarvest toetuse maksmise kord 

Huvihariduse omandamisel tehtud sõidukulu kompenseerimiseks Märjamaa valla Vigala osavalla 2018. a huvihariduse ja huvitegevuse alaeelarvest toetuse maksmise kord 

Sihtkapitali "Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital" moodustamise ja kasutamise kord 

 

Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Sotsiaaltoetuste piirmäärad

 

Ehitus ja planeerimine

 

Teed

 

Kultuur, vabaaeg, sport

 Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord   
Juhendmaterjal taotlemiseks ja aruandmiseks

Noorte sporditegevuse toetamise kord

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

 

Maakorraldus, keskkond

Märjamaa valla jäätmehoolduseeskiri 
Jäätmeseadus 
Märjamaa valla jäätmekava 2018-2023

Maakorraldusseadus *
Maakatastriseadus

Puu raieloa andmise tingimused ja kord

  Märjamaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

 

  • Majandustegevuse registreerimise toimingud: Jaekaubanduse, hulgikaubanduse ja teenuste osutamiseks tuleb täita blanketid, mis asuvad Majandustegevuse Registri kodulehekülje aadressil www.mtr.mkm.ee ja esitada vallavalitsusele.

 

Märjamaa Vallavalitsuse e-vormid

Toimetaja: TIINA GILL