Matusetoetuse taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Valla eelarvest makstav matusetoetus on matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks matusekorraldajale makstav ühekordne sotsiaaltoetus.

Matusetoetust on üldises korras õigus saada isiku, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris oli Märjamaa vald, matuse korraldajal.

Matusetoetuse suurus on 250 eurot.

Matusetoetuse saamiseks peab matusekorraldaja esitama Märjamaa Vallavalitsusele kirjaliku vormikohase avalduse 2 kuu jooksul isiku, kelle matusekulude katmisel hüvitist saama õigustatud isik osales, surmapäevast arvates.

Kestvus:

Volitatud ametnik teeb otsuse matusetoetuse määramise või määramata jätmise kohta hiljemalt matusetoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide saamise päevale järgneval tööpäeval.

Matusetoetuse määramata jätmisest teatatakse matusetoetuse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise kuupäevast arvates, märkides ära keeldumise põhjuse.

Matusetoetus makstakse välja matusekorraldaja pangakontole või taotluses märgitud kolmanda isiku arvelduskontole või makstakse välja sularahas kolme tööpäeva jooksul matusetoetuse määramise otsuse tegemisest arvates.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Mirjam Aasma, mirjam.aasma@marjamaa.ee, tel 489 8851, 5860 2209

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab kodulehelt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide: