Sünnitoetuse taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetust on õigus taotleda lapse vanemal, eestkostjal või lapsendajal, kes on Eesti Vabariigi kodanik või omab kehtivat elamisluba ning kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Märjamaa vald ja lapse elukoht on registri andmetel sama, mis toetuse taotlejal ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Märjamaa vallas vähemalt üks aasta vahetult enne lapse sündi.

Lapsevanem, eestkostja või lapsendaja esitab sünnitoetuse taotlemiseks vallavalitsusele vormikohase avalduse 3 kuu jooksul sünnitoetuse saamise õiguse tekkimisest arvates.

Sünnitoetuse suurus on 300 eurot.

Kestvus:

Sünnitoetuse määramise või sellest keeldumise otsustab volitatud ametnik kümne tööpäeva jooksul sünnitoetuse taotlemise dokumentide esitamise kuupäevast arvates. Volitatud ametnikul on õigus vajadusel nõuda täiendavaid dokumente. 

Sünnitoetus kantakse taotleja arveldusarvele või taotluses märgitud kolmanda isiku arvelduskontole või makstakse välja sularahas kümne tööpäeva jooksul volitatud ametniku otsusest arvates.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Mirjam Aasma, mirjam.aasma@marjamaa.ee, tel 489 8851, 5860 2209

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab kodulehelt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide: