« Tagasi

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Märjamaa alevi Sipa tee 3 kinnistule erihooldekodu projekteerimiseks

Märjamaa Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Märjamaa alevi Sipa tee 3 (katastritunnus 50501:001:0180 pindala 26707m²; sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) kinnistule 24-le psüühilise erivajadusega inimesele erihooldekodu projekteerimiseks.

Märjamaa Alevivolikogu 19.12.2000 määrusega nr 13 kehtestatud Märjamaa alevi üldplaneeringu alusel asub Sipa tee 3 kinnistu olemasoleva/perspektiivse pargi, metsa või haljasala (juhtotstarve) ning äri, teeninduse, väikeettevõtluse maakasutuse maa-alal. Projekteeritava erihooldekodu asukoht on planeeritud äri, teeninduse, väikeettevõtluse maakasutuse maa-alale.

Kavandatav hoonestus arvestab avalikke huve ja projekteerimistingimuste väljastamine ei ole vastuolus õigusaktidega ning isikute õigustega ega muuda kehtivat Märjamaa alevi üldplaneeringut.

Märjamaa Vallavalitsuse 17.07.2019 istungi protokollilise otsusega algatati projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus Märjamaa alevi Sipa tee 3 kinnistule erihooldekodu (kahekorruseline, neli korterit, ehitisealune pind kuni 410m²) projekteerimiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu koos lisadega avalikustatakse Märjamaa valla infolehes „Märjamaa Nädalaleht"  ja Märjamaa valla ametlikul veebilehel. Eelnõu koos lisadega on tutvumiseks kättesaadavad ka Märjamaa Vallavalitsuse administratiivhoones Tehnika tn 11, Märjamaa alev.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, on õigus projekteerimistingimuste eelnõu osas esitada ettepanekuid ja vastuväiteid kahe nädala jooksul alates avalikustamisest (kuni 20.08.2019).

Arvestades suurt avalikku huvi erihooldekodu asukoha - Märjamaa alevis Sipa tn 3 - suhtes pikendas vallavalitsus ettepanekute esitamise tähtaega erihooldekodu projekteerimistingimuste korralduse eelnõule 30. augustini.

Arvamused, ettepanekud ja põhjendatud vastuväited esitada Märjamaa Vallavalitsusele kirjalikult aadressile Tehnika tn 11, Märjamaa alev või e-kirjana marjamaa@marjamaa.ee.

Tähtaja möödumisel eeldatakse, et projekteerimistingimuste andmine eelnõus väljapakutud kujul ei riiva huvitatud isikute ja puudutatud kinnistuomanike õigusi ega huve.