« Tagasi

Kokkuvõtlikult volikogu 15. oktoobri istungist

Volikogu pidas 15. oktoobri istungit Valgu koolis. Enne päevakorra juurde asumist vaadati üle kooli uus katlamaja ning küttesüsteem. Direktor Ants Riismaa tänas volikogu investeeringu eest ning sõnas, et nüüd on kord piirkonna inimeste käes tõestada kooli elujõulisust.

Volikogu arvas vallavalitsuse ettepanekul päevakorrast välja punkti 8 (Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Märjamaa vallale elektrienergia ostmine)), kuna ilmnes, et hankeks on volikogult nõusolek saadud juba veebruaris hankeplaani kinnitamisega.

Kehtestati Märjamaa Valla Noortekeskuse uus põhimäärus. Uue põhimääruse järgi koordineerib ja korraldab valla noortekeskus  noorsootööd üle kogu Märjamaa valla ning ühendab valla  erinevates piirkondades tegutsevaid üksuseid - Märjamaa noortekeskust ning Sipa, Varbola ja Vana-Vigala noortetuba. Noortekeskusesse võetakse tööle n n mobiilne noorsootöötaja, kes hakkab noortetubades tegevusi korraldama.

Kehtestati Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2023.  Volikogu liige Villu Karu juhtis tähelepanu sellele, et muudatusi tehes on mindud vastuollu valdade ühinemislepinguga – kui viia lepinguga kokkulepitud investeeringuid 2022. aastasse, s.o ühinemislepingu kehtivuse järgnevasse aega, siis see protsess peab algama ühinemislepingu muutmisega. Lepiti kokku, et vallavalitsus esitab novembri istungiks ühinemislepingu lisa muutmise eelnõu.

Volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisu arvati komisjoni esimehe Urmas Kristali ettepanekul Triin Matsalu.  

Nõustuti, et Keskkonnaamet annab Tenno Heinlale kaevandamisloa Risu-Suurküla kruusakarjääris. Mäeeraldise pindala on 13,94 ha ning kaevandatavaks maavaraks on taotluse kohaselt ehituskruus, mida kasutatakse teedeehitusel ja -remondil ning ehituses. Abivallavanem Ott Valdma arvas, et vald võiks edaspidi kaaluda eramaal asuvatele kaevandustele uuringu- ja kaevandamislubade mitteandmist, sest vallale neilt kaevandamisõiguse tasu ei laeku. Vald saab vaid kaevandusega kaasnevad mõjud.

Vallavolikogu muutis 19.12.2017 määrust nr 9 „Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine". Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida maksab kohalik omavalitsus. Volikogu kehtestab toimetulekutoetuse määramiseks alaliste eluasemekulude piirmäärad, mis tagavad isiku ja tema perekonna inimväärse äraelamise. Arvestades AS-i Matsalu Veevärk vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinda ning vee- ja kanalisatsiooniteenuse  keskmist tarbimist inimese kohta kuus, pidas vallavalitsus ja sotsiaalkomisjon vajalikuks tõsta veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumuse piirmäära ühe inimese kohta kuus 16 euroni (seni 15 €).

Otsustati algatada Märjamaa valla Vaimõisa küla Paemurrumetsa ja Otsa kinnistu detailplaneering ning jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on  Paemurrumetsa ja Otsa kinnistutele tankla-teenindusjaama-kaupluse, puhke-majutushoonete ning vajalike tehnorajatiste  ja teenindava taristu rajamine.

Konuvere külavanema ametisse kinnitati Toomas Lõhmus.

Muudeti Märjamaa valla tunnustuse avaldamise korda. Pikendati Maarjaristi ja teeneteplaadi kandidaatide esitamise aega – ettepanekuid saab teha kuni 10. jaanuarini. (Kandidaatide esitamine kuulutatakse välja nagu seni, s.o hiljemalt 1. detsembril.) ning otsustati, et Maarjaristiga kaasnevad preemiad (kuldrist 1000 eurot ja hõberist 500 eurot) on netosummad.  Otsustati, et teeneteplaadiga tunnustatakse ettevõtteid ja ühendusi, kes on olulisel määral panustanud Märjamaa valla arengusse. Varasem sõnastus eeldas panustamist kitsalt just valla majandusellu.

Taaskord oli palju ja pikalt arutada informatsioonipunktis. Esmalt andis vallavanem Merlin Suurna ülevaate oma välislähetusest Leedu Vabariiki Raseiniaisse. Vallavalitsuse liige Ülo Olm kõneles lasteaia Pillerpall rekonstrueerimistöödest ning Märjamaa spordihoone ehitusest. Eve Burmeister MTÜ-st Wäega Wärk tutvustas MTÜ tegemisi ja plaane seoses Wäega Wärgi maja ehitamisega Märjamaa alevisse aadressile Pärnu mnt 59.  Volikogule oli end tutvustamas Märjamaa Gümnaasiumi uus direktor Kalle Uusmaa.  Räägiti ka lumetõrjehankest, mille kohta avaldati arvamust, et hanke korraldamisega on hiljapeale jäädud ning ei peetud mõistlikuks teha hange neljaks aastaks nagu on praegune plaan.  Sooviti teada kui kaugel ollakse erihooldekodu rajamise asjaajamisega ning diskuteeriti detailplaneeringu kohustustega ala versus üldplaneering teemal (kui üldplaneeringuga on ette nähtud, et ala on DP kohustusega, kas siis vallavalitsusel on võimalus sellest nõudest loobuda või mitte).

Istung kestis veidi üle kolme tunni ning sellel osales 17 volikogu liiget. Järgmine istung on 19. novembril.