« Tagasi

Hajaasustuse programm 2020

Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusi võeti vastu 17.02.2020-17.04.2020 vastavalt riigihalduse ministri 22.01.2020 käskkirjale nr 7. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Riigihalduse ministri 23.06.2020 käskkirja nr 109 „Hajaasustuse programmi 2020. aasta riigi toetusvahendite jaotus" kinnitati hajaasustuse programmi 2020. aasta riigipoolseks toetusvahendiks Märjamaa vallale 25 279 eurot. Märjamaa valla 2020. a eelarvest rahastatakse programmi  25 724,10 euroga.

Taotluste vastuvõtmise perioodil laekus Märjamaa Vallavalitsusele 54 toetuse taotlust, neist 32 taotlust oli kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks, 17 taotlust veesüsteemide rajamiseks, 5 juurdepääsuteede rajamiseks. Esitatud taotluste kogumaksumuseks oli 294 280,28 eurot, millest taotletavaks toetussummaks oli 189 927,27 eurot ning oma- ja kaasfinantseeringuks 104 353,01 eurot.

Märjamaa Vallavalitsuse hajaasustuse programmi taotluste läbivaatamise komisjoni kontrollis taotluste vastavust programmdokumendi nõuetele. Nõuetele ei vastanud 7 taotlust, ülejäänud 47 taotlust hindas komisjon vastavalt EAS-i poolt koostatud hindamisjuhendile. Toetuse taotluse rahuldamiseks pidi taotluse kaalutud keskmine hinne olema vähemalt 2,5. Vastavalt hindamistulemustele jäi 24 taotluse kaalutud keskmine hinne alla 2,5, kuna kitsaskohad olid võrreldes teiste projektidega vähem teravamad või toetuse suurus kasusaaja kohta oli kõrgem valdkonna projektide keskmisest toetuse suurusest kasusaaja kohta. Hindamistulemuste alusel koostatud pingerea järgi ei mahtunud 8 toetuse taotlust toetuse saajate hulka toetusvahendite lõppemisel.

 

Märjamaa Vallavalitsuse 27.07.2020a korralduse nr 2-1.1/303 punkti 1 alusel rahuldati tingimuslikult hajaasustuse programmi 15 taotlust:

Taotleja nimi

Projekti nimi

Projekti maksumus kokku

Otsustatud toetuse summa

Otsustatud toetuse summast

Otsustatud oma- ja kaasfinant-seering

riigipoolne toetus

KOV-i poolne toetus

Katrina Lemetti-Varik

Kõrtsi kanalisatsiooni-süsteemi rajamine

3 322,80

2 226,28

1 113,14

1 113,14

1 096,25

Monika-Kätlin Kriit

Arutalu kanalisatsiooni-süsteemi rajamine

4 300,00

2 881,00

1 440,50

1 440,50

1 419,00

Sirli Tilga

Nurme veesüsteemi rajamine

4 800,00

3 216,00

1 608,00

1 608,00

1 584,00

Anu Kasela

Kase veesüsteemi rajamine

4 800,00

3 200,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

Ene Seller

Margu veesüsteemi rajamine

3 660,00

2 440,00

1 220,00

1 220,00

1 220,00

Raivo Buht

Maasika veesüsteemi rajamine

5 664,00

3 794,88

1 897,44

1 897,44

1 869,12

Anu Kasela

Kase kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2 760,00

1 840,00

920,00

920,00

920,00

Osvald Hannus

Raadiku veesüsteemi rajamine

4 800,00

3 216,00

1 608,00

1 608,00

1 584,00

Raivo Buht

Maasika kanalisatsiooni-süsteemi rajamine

5 262,00

3 525,54

1 762,77

1 762,77

1 736,46

Anni Artel

Satsi kanalisatsioonisüsteemi rajamine

13 038,00

6 500,00

3 250,00

3 250,00

6 538,00

Meeri Vendel

Nurga veesüsteemi rajamine

3 696,00

2 476,00

1 238,00

1 238,00

1 220,00

Varmo Rein

Ojakalda veesüsteemi rajamine

5 100,00

3 400,00

1 700,00

1 700,00

1 700,00

Meelis Artel

Otti kanalisatsioonisüsteemi rajamine

4 305,58

2 884,00

1 442,00

1 442,00

1 421,58

Jaak Kokemägi

Paka veesüsteemi rajamine

4 620,00

3 095,40

1 547,70

1 547,70

1 524,60

Sirje Timmi

Pauna kanalisatsiooni-süsteemi rajamine

9 462,00

6 308,00

2 931,45

3 376,55

3 154,00

KOKKU:

79590,38

51 003,10

25 279,00

25 724,10

28587,28