« Tagasi

Maanteeamet plaanib Vana-Vigala ja Hirvepargi alleede hoolduslõikust

Vana-Vigala mõisa pargi ja Hirvepargi alleeruumi dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava on koostatud 2019. a Loovmaastik OÜ poolt. Töö valmis vastavalt Maanteeameti poolt läbiviidud riigihanke tingimustele. Töö on koostatud Keskkonnaameti poolt välja antud kaitsealuse pargi hoolduskava koostamise juhendile tuginedes. Arvestatud on Firenze hartat, Maanteeameti poolseid soovitusi ning looduskaitse- ja muinsuskaitseseadust ja kaitsealuse pargiga seotud määrusi ja eeskirju. Hoolduskava koostati ca 32 ha alale.

Dendroloogilise inventeerimise ja hoolduskava koostamise eesmärk oli anda ülevaade Vana-Vigala mõisa pargi ja Hirvepargi alleeruumi kaitsekorrast, ajaloolisest kujunemisest ja alleede ajalooliste väärtuste säilimisest. Kaardistati alleeruumis esinevad väärtused, toodi välja neid mõjutavad ja ohustavad tegurid ning esitada väärtuste kaitsele suunatud tegevused. Sellest tulenevalt on valminud alleeruumile hoolduskava, kus järgmine samm nüüd ongi, käesoleval aastal, teostada alleeruumile arboristi eestvedamisel hoolduslõikus. Hoolduslõikuse järgselt on alleeruumile aja- ja asjakohane hooldus teostatud, mis suurendab alleeruumi läbivatel riigiteedel liiklusohutust ning loodetavasti avaneb liiklejatele mõneks ajaks silmarahu pakkuv vaatepilt korrastatud alleeruumi näol.

Hoolduslõikuse eeldatavaks maksumuseks on kavandatud 134 000 eur. Töödega alustatakse eeldavalt augustis.