« Tagasi

Vaimõisa külas asuva Paemurrumetsa ja Otsa maaüksuste detailplaneering

AVALIK VÄLJAPANEK:

Paemurrumetsa ja Otsa kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub perioodil 1. juuni-17. juuni 2020. Materjalidega saab tutvuda: https://marjamaa.kovtp.ee/detailplaneeringud Pärast eskiisi avalikku väljapanekut perioodil 1. juuni 2020 kuni 17. juuni 2020 ning erinevate arvamuste ärakuulamist toimub Märjamaa valla Vaimõisa küla Paemurrumetsa ja Otsa kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ning uus avalik väljapanek. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Märjamaa Vallavolikogu (Tehnika 11; 78304 Märjamaa alev). Detailplaneeringu koostaja on AB Artes Terrae OÜ projektijuht, Heiki Kalberg (volitatud maastikuarhitekt tase 7) ning maastikuarhitekt Karl Hansson. Detailplaneeringu koostamist korraldab Märjamaa Vallavalitsus (Tehnika 11; 78304 Märjamaa alev).

Dokumendid:
1943DP3 Paemurrumetsa ja Otsa DP-Olemasolev olukord
1943DP3 Paemurrumetsa ja Otsa DP-Põhijoonis
1943DP3 Paemurrumetsa ja Otsa DP-Situatsiooniskeem
1943DP3_seletuskiri_Paemurrumetsa ja Otsa

 

ALGATAMINE:

Märjamaa Vallavolikogu 15.10.2019 otsusega nr 155 algatati Vaimõisa külas asuva Paemurrumetsa (kü tunnus 50401:006:0003) ja Otsa (kü tunnus 50401:006:0051) maaüksuste detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine.

Detailplaneeringu eesmärk on määrata kinnistute ehitusõigus, parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ning haljastuse ja heakorrapõhimõtted ja maa kasutamise sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast äri- ja transpordimaaks.

Planeeringuala surus on ligikaudu 5,7 ha.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata järgmistel kaalutlustel:

  • Detailplaneeringu realiseerimisega ei saa hetkel teadaoleva info põhjal eeldada tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustumist, näiteks olulist negatiivset mõju põhjaveele, piirkonna hüdrogeoloogilistele tingimustele ja veerežiimile;
  • Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei ole detailplaneeringu realiseerimisel esialgselt teada olevas mahus antud asukohas ette näha muud olulist negatiivset keskkonnamõju;
  • Planeeringuga kavandatav tegevus ei mõjuta oluliselt Vardi looduskaitseala/loodusala kaitse-eesmärke, terviklikkust ega kaitstavaid liike;
  • Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeritava tegevusega ei kaasne liikluskoormuse, mürataseme ja õhusaaste olulist suurenemist võrreldes praegusega ning ülenormatiivsete saastetasemete esinemist;
  • Detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust, mistõttu ei ole eeldada olulist pinnase või vee reostust, mis seaks piiranguid kavandatavale maakasutusele või majandustegevusele;
  • Detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse, valgusreostuse ega inimese lõhnataju ületava ebameeldiva lõhnahäiringu teket.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Märjamaa Vallavolikogu  (Tehnika 11; 78304 Märjamaa alev).

Detailplaneeringu koostamist korraldab Märjamaa Vallavalitsus (Tehnika 11; 78304 Märjamaa alev).

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Märjamaa  Vallavalitsuses (Tehnika 11; Märjamaa alev; 78304 Raplamaa) ning Märjamaa valla kodulehel dokumendiregistris: