« Tagasi

Vaimõisa külas asuva Paemurrumetsa ja Otsa maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Märjamaa Vallavolikogu 15.10.2019 otsusega nr 155 algatati Vaimõisa külas asuva Paemurrumetsa (kü tunnus 50401:006:0003) ja Otsa (kü tunnus 50401:006:0051) maaüksuste detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine.

Detailplaneeringu eesmärk on määrata kinnistute ehitusõigus, parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ning haljastuse ja heakorrapõhimõtted ja maa kasutamise sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast äri- ja transpordimaaks.

Planeeringuala surus on ligikaudu 5,7 ha.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata järgmistel kaalutlustel:

  • Detailplaneeringu realiseerimisega ei saa hetkel teadaoleva info põhjal eeldada tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustumist, näiteks olulist negatiivset mõju põhjaveele, piirkonna hüdrogeoloogilistele tingimustele ja veerežiimile;
  • Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei ole detailplaneeringu realiseerimisel esialgselt teada olevas mahus antud asukohas ette näha muud olulist negatiivset keskkonnamõju;
  • Planeeringuga kavandatav tegevus ei mõjuta oluliselt Vardi looduskaitseala/loodusala kaitse-eesmärke, terviklikkust ega kaitstavaid liike;
  • Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeritava tegevusega ei kaasne liikluskoormuse, mürataseme ja õhusaaste olulist suurenemist võrreldes praegusega ning ülenormatiivsete saastetasemete esinemist;
  • Detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust, mistõttu ei ole eeldada olulist pinnase või vee reostust, mis seaks piiranguid kavandatavale maakasutusele või majandustegevusele;
  • Detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse, valgusreostuse ega inimese lõhnataju ületava ebameeldiva lõhnahäiringu teket.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Märjamaa Vallavolikogu  (Tehnika 11; 78304 Märjamaa alev).

Detailplaneeringu koostamist korraldab Märjamaa Vallavalitsus (Tehnika 11; 78304 Märjamaa alev).

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Märjamaa  Vallavalitsuses (Tehnika 11; Märjamaa alev; 78304 Raplamaa) ning Märjamaa valla kodulehel dokumendiregistris: