« Tagasi

Lühiülevaade volikogu 19. jaanuari istungist

Volikogu 2021. a esimesele istungile Märjamaa rahvamaja kinosaali jõudis 18 volikogu liiget. Päevakorras oli 8 punkti ning nende arutamiseks kulus ca 2,5 tundi.

Enne päevakorra juurde asumist tutvustas volikogule end uus haridusnõunik Katri Buht.

Volikogu andis detsembris Moka küla külavanemaks kinnitatud Aap Põldmannile koos lilledega üle külavanema ametiraha ning  ametimärgi ning külavanema tunnistuse.

Kinnitati Märjamaa Gümnaasiumi arengukava aastateks 2020-2023.  Selles punktis olid volikogu liikmete küsimustele vastamas nii haridusnõunik, õigusnõunik kui ka kooli direktor ja õppealajuhataja.

Pärast põhjalikku arutelu andis volikogu vallavalitsusele nõusoleku Vana-Vigala Põhikoolile väikebussi liisimiseks. Teemakäsitlusel tõstatati küsimus -  kas ka need koolid, kel praegu oma bussi kasutada pole, võiks sellise taotlusega volikogu poole pöörduda.

Volikogu võttis vastu Märjamaa valla 2021. a eelarve. Eelarve kogumahuks on 13 174 311 eurot  ning valitsusele anti luba võtta pikaajalist laenu investeeringute katteks 1 569 550 euro ulatuses. Reservfondi suuruseks kinnitati 50 000 eurot.

Üksmeelel oldi selles, et avalikul enampakkumisel müüakse Märjamaa alevis asuvad Võimla tn 4 ja Võimla tn 1a kinnistud (s.o Metsanurga spordihoone ja selle esine parkla). Alghinnaks määrati 70 000 eurot.

Otsustati tänavuse aastased Märjamaa valla Maarjaristi ning teeneteplaadi saajad. Märjamaa valla kõrgeima tunnustuse, s.o Märjamaa valla aukodaniku nimetus ja koos sellega Maarjaristi I klassi kuldrist ning preemia 1000 eurot antakse Harri Koidustele, MTÜ Maadlusklubi Juhan rajajale ja pikaaegsele juhile ning Märjamaa valla spordihingele.
Maarjaristi II klassi hõberist ja koos sellega preemia 500 eurot antakse kahele inimesele:
- Raivo Heinarule, nõudlikule koolmeistrile, kelle aastakümnete pikkune töö haridus- ja spordimaastikul on toonud tuntust Märjamaa Gümnaasiumile ja vallale, arendanud valla haridus ja spordielu ning hoolitsenud noorte inimeste tervise eest;
- Taimi Kingisepale, kodukoha haridus- ja kultuurielu edendajale, pärandkultuuri kandjale.
Valla teeneteplaat antakse FIE Ivo Kivastikule, ettevõtluse edendajale, kes on muutnud Sipa keskasula oluliselt kaunimaks.

Volikogu sotsiaalkomisjoni esimehe V. Karu ettepanekul suurendati sotsiaalkomisjoni koosseisu ühe liikme võrra – koosseisu arvati Gaili Ilisson.

Suhteliselt lühikest päevakorda tasakaalustas mahukaks kujunenud infopunkt. Selles andis oma möödunud aastasest tegevusest ülevaate ja vastas volikogu liikmete küsimustele vallavalitsuse liige Ülo Olm.  A. Kirsipuu algatusel räägiti Märjamaa jäätmejaamast, kus uue operaatori (hange operaatori leidmiseks on käimas) kohustuseks on seada sisse ID-kaardi põhine isikutuvastussüsteem. Volikogu liikmeid huvitas eelkõige milleks isikute tuvastamine on vajalik ja mida kogutud andmetega peale hakatakse.
M. Suurna istungile eelnenud päeval kirjalikult esitatud soovile saada ülevaade volikogu liikmete ettepanekute käekäigust (s.o millised ettepanekud on valitsusel 2020 ellu viidud, mis on 2021.a töös) ning vallavalitsuse 2020.a tööplaani täitmisest ja uue aasta tegevuskavast vastatakse kas kirjalikult või järgmisel istungil.
Jutuks tuli veelkord ka Märjamaa Gümnaasium. Küsiti õppestipendiumi määramise korraldusele esitatud vaide kohta.  Kõneleti Vabariigi Presidendi teenetemärkidest, lumetõrjest, pakendikogumisest.

Järgmine korraline istung on 16. veebruaril 2021.