« Tagasi

Kuulutame välja konkursi Märjamaa Valla õppestipendiumile

Stipendiumi maksmise tingimused

Stipendiumi makstakse isikule, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • taotleja töö- või ametikoht on valla ametiasutuses või vallavalitsuse hallatavas asutustes;
 • taotleja omandab taotlemise ajal kõrgharidust;

Stipendiumi on võimalik taotleda statsionaarses või mittestatsionaarses õppes õpitava eriala nominaalõpiaja jooksul.
 

Stipendiumi saab 2021/2022. õppeaastal taotleda: statsionaarse või mittestatsionaarse bakalaureuse- ja magistriõppe erialade üliõpilased järgmistel erialadel:

 • Matemaatika;
 • Eripedagoogika;
 • Füüsika;
 • Eesti keel;
 • Vene keel;
 • Keemia.

 

Palume esitada vormikohane avaldus (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4220/6202/1003/LISA_taotlusvorm.pdf#) hiljemalt 29.10.2021 kell 23:59 e-mailile marjamaa@marjamaa.ee.

Taotluses taotleja kinnitab, et vastab stipendiumi maksmise tingimustele ja on tutvunud stipendiumi maksmise, peatamise ja tagastamise tingimustega (https://www.riigiteataja.ee/akt/422062021003 )

 

Taotluse hindamisel ja otsuse tegemisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:

 • valla haridusasutuste vajadus;
 • tööstaažist valla ametiasutuses või hallatavas asutuses;
 • vajadusel vestlus kandidaadiga.

Stipendiumit makstakse 40% stipendiumi määramise aastal Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuu töötasu alammäärast. Stipendiumi määratakse üheks õppeaastaks. Stipendiumi makstakse õppe toimumise ajal üldjuhul septembrist juunini (kaasa arvatud).

 

ÕPPESTIPENDIUMI TAOTLUSVORM

ÕPPESTIPENDIUMI TAOTLUSE E-VORM