Ettepanekute esitamine 01.-31.oktoober 2017

28.09.17

Märjamaa valla 2018. aasta kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada 01. – 31. oktoobrini 2017.

Ettepanekud tuleb esitada Märjamaa Vallavalitsusele tavapostiga Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee .

 

Palume ettepaneku esitamisel pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve ettepaneku võib esitada igaüks.
 • Kaasava eelarve objektiks võib olla Märjamaa vallaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 20 000 eurot.
 • Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses.
 • Objekt ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

 

Ettepanek peab sisaldama:

 1. esitaja nime, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;
 2. ettepaneku nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
 3. ettepaneku kirjeldust, eesmärki ja olulisust Märjamaa valla jaoks (lühike kirjeldus, millisele Märjamaa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Märjamaa valla eelarvest vajalik ja oluline; kas ettepanek on teostatav eelarveaasta jooksul);
 4. sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 5. ettepaneku hinnangulist maksumust võimalusel koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
 6. teostamise eeldatavat ajakava;
 7. muud olulist infot, ettepanekut iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

Ettepaneku esitamise vorm

 

Ootame rohket osavõttu ja kaasamõtlemist!

Täiendav informatsioon:
Abivallavanem Triin Matsalu tel: +372 5623 7269 või e-post: triin.matsalu@marjamaa.ee   

Toimetaja: TIINA GILL

Kaasava eelarve 2018 menetlus algab

18.09.17

Märjamaa Vallavolikogu määrusega 21.06.2016 nr 62 on vastu võetud kaasava eelarve menetlemise kord Märjamaa valla eelarve koostamisel.

Märjamaa valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetel on seeläbi võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ettepanekute väljaselgitamisel. Kaasava eelarve objektiks on Märjamaa vallaga seotud investeeringuobjekt. Objekt peab pakkuma hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevatele aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Kaasava eelarve suuruseks planeeritakse igal eelarveaastal 20 000 eurot.

Kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada perioodil 01.-31. oktoober.

Ettepanekud tuleb Märjamaa Vallavalitsusele esitada tavapostiga Tehnika 11, 78301, Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee .

Ettepanek peab sisaldama:

1.      esitaja nime, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;

2.      ettepaneku nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3.      ettepaneku kirjeldust, eesmärki ja olulisust Märjamaa valla jaoks (lühike kirjeldus, millisele Märjamaa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Märjamaa valla eelarvest vajalik ja oluline; kas ettepanek on teostatav eelarveaasta jooksul);

4.      sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

5.      ettepaneku hinnangulist maksumust võimalusel koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;

6.      teostamise eeldatavat ajakava;

7.      muud olulist infot, ettepanekut iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

 

Ettepaneku esitamise vorm

Ettepanekute esitamise järgselt viib vallavalitsus läbi ettepanekute analüüsi ja sõelumise, mille käigus hinnatakse ettepanekute vastavust määruses esitatud nõuetele ning vajadusel küsitakse ettepaneku esitajalt lisainformatsiooni. 

Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, mis avaldatakse valla kodulehel ja raamatukogudes ning pannakse rahvahääletusele. Enne rahvahääletuse väljakuulutamist korraldab vallavalitsus avaliku ettepanekute tutvustamise infopäeva, kus antakse rahvahääletusele pandavate ettepanekute esitajatele võimalus oma ettepanekuid tutvustada.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Märjamaa vallas. Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Märjamaa Vallavalitsuses, Märjamaa Valla Raamatukogus ja haruraamatukogudes Haimres, Lauknal, Sipas, Teenusel, Valgus ja Varbolas. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek. Objekti realiseerimise korraldab Märjamaa Vallavalitsus.

Märjamaa Vallavalitsus korraldab  kaasava eelarve menetlust tutvustava avaliku infopäeva 27. septembril 2017  kl 17.30 Märjamaa Valla Raamatukogus (Pärnu mnt 56, Märjamaa alev).

Ootame rohket osavõttu ja kaasamõtlemist!

 

Triin Matsalu
tel 5623 7269
triin.matsalu@marjamaa.ee

Toimetaja: TIINA GILL