Üldplaneeringust

20.12.18

Märjamaa Vallavolikogu otsustas jätta kehtima Märjamaa valla ja Märjamaa alevi üldplaneeringu
kuni uue üldplaneeringu valmimiseni
. Märjamaa Vallavolikogu otsus 19. juuni 2018 nr 69 "Märjamaa valla ja Märjamaa alevi üldplaneeringute üle vaatamine"

 

Märjamaa Vallavolikogu 15. juuni 2010. a. otsusega nr 59 on vastavalt planeerimisseaduse § 29 üle vaadatud Märjamaa vallas kehtivad üldplaneeringud ning otsustatud jätta kehtima:

- Märjamaa alevi üldplaneering (kehtestatud Märjamaa Alevivolikogu 19.12.2000.a määrusega nr 13, koostaja OÜ Disarek) ja 
- Märjamaa valla üldplaneering (kehtestatud Märjamaa Vallavolikogu 20.06.2000.a määrusega nr 11, koostaja OÜ Disarek.)
Märjamaa valla koosseisu kuuluva endise Loodna valla territooriumi kohta kehtiv üldplaneering puudub.

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

19.12.18

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, planeerimisseaduse § 4 lg 1, § 77 lg 1 ja 4, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2 ja § 35 lg 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 11 otsustas Märjamaa Vallavolikogu algatada Märjamaa valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Märjamaa valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda valla kodulehel, Märjamaa Vallavalitsuse kantseleis ja Vigala Osavallavalitsuse kantseleis.

Märjamaa Vallavolikogu otsus 18. detsember 2018 nr 112 Märjamaa valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Toimetaja: TIINA GILL