Võimla 1a ja 4 uus enampakkumine

26.03.21

Märjamaa Vallavalitsus kinnitas 17. märtsi 2021 istungil Võimla tn 1a ja 4 enampakkumise tingimused ning enampakkumise komisjoni

Parkla - 50201:001:0029 (transpordimaa 100%), pindalaga 535 m2

Spordihoone - 50201:001:0031 (ühiskondlike ehitiste maa 100%), pindalaga 1302 m2, hoone suletud netopind 1 579,7 m2, ehitatud 1988. a ning renoveeritud 2010-2010. Hoone kütteallikas on vedelküttekatel. Hoones on sundventilatsioon. Kinnistul on elektripaigaldise liitumisleping (63 A), liitumine tsentraalse vee- ning kanalisatsioonivõrguga.

Foto: Tiina Gill


Hoone ehitisealune pind 853,6 m2, maht 11 634 m3 ning suletud netopind 1 579,7 m2.

Juurdepääs hinnatavale varale on avalikult kasutatavalt asfaltkattega teelt, juurdepääs hoonele ainult tänava poolselt küljelt.  Hoone paikneb eemal suurtest teedest ja asula peatänavatest. Nähtavus juurdepääsu tänavalt (Võimla tänav) on väga hea. Parkida võimalik kinnistu asfaltkattega alal, katastriüksusel 50201:001:0029 (nn lahustükil).

Maa-ameti kaardiserveri kitsenduste kaardil paiknevad hinnatavatel maaüksustel järgmised maakasutust piiravad kitsendused, mis ei takista kinnistu sihtotstarbelist kasutamist:

Katastriüksus 50201:001:0029

Piiranguvöönd Nähtus VID Nimetus Ulatus m²
Elektripaigaldise kaitsevöönd Elektriõhuliin 1-20 kV (keskpingeliin) K230311390   28.4

 

Katastriüksus 50201:001:0031

Piiranguvöönd Nähtus VID Nimetus Ulatus 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd Maa-alune vee ja kanalisatsiooni vabavoolne torustik alla 250 mm ja üle 2 m süg. 2015 knd K3   22.3
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd Maa-alune vee ja kanalisatsiooni survetorustik alla 250 mm 2015 knd V   170
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd Maa-.alune vee ja kanalisatsiooni vabavoolne torustik alla 2 m süg., alla 250 mm 2015 knd K1   123.8
Sideehitise kaitsevöönd Sideehitis maismaal 109308071   2.6

 

Võimla tn 4 asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ning üldplaneeringuga on määratud antud piirkonna maa-ala kasutamise juhtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa. Võimla tn 4 kinnisasjal detailplaneering puudub. Katastriüksuse sihtotstarvet (ühiskondlike ehitiste maa 100%) saab muuta ehitise kasutamise otstarbest tuleneva sihtotstarbe ehitise tegeliku kasutuse, ehitusloa, ehitisteatise, vallavalitsuse kirjaliku nõusoleku või kasutusloa alusel. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab kinnisasja sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering.

Detailplaneeringu kohustus tekib ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel (ehitisealuse pinnaga üle 60m²) või olemasoleva hoone laiendamisel üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Ostja peab arvestama, et kinnistu ostmisel ning kasutamisel ei tohiks kinnistu kasutusviis muutuda naabrite jaoks koormavaks võrreldes olemasoleva kasutusega st, et kinnistu kasutamisel ei tohiks tekkida täiendavat müra ning muud naabritele tajutavat keskkonnahäiringut, mis ei vastaks senisele hoone kasutusotstarbele. Võimalikel ostjatel on soovitav enne pakkumuse esitamist konsulteerida Märjamaa Vallavalitsusega võimaliku edaspidise kasutuse osas.

 

Kinnistuga tutvumine

Kinnistuga on võimalik tutvuda tööpäevadel. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku leppida Märjamaa Vallavalitsuse haldusosakonna juhatajaga (Margus Vaher, telefon 5622 0009, e-post margus.vaher@marjamaa.ee). Palume kindlasti enne ostu müügiobjektidega kohapeal tutvuda, hilisemaid pretensioone ei rahuldata. 

 

Enampakkumise korraldamise aeg ja koht

Osalemistasu ja tagatisraha tasuda Märjamaa Vallavalitsuse SEB arvelduskontole nr EE411010802004561005 hiljemalt 13. mai 2021 kella 09.00-ks. Maksekorraldusele märkida märksõna „Metsanurga võimla";

Kirjalik ümbrik märksõnaga „Metsanurga võimla" ning „mitte avada enne 13. mai 2021 kell 10.00" tuleb esitada hiljemalt 13. mai 2021 kell 09.30-ks Märjamaa Vallavalitsuse kantseleisse (Märjamaa alevis Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja II korrusel), kus pakkumine registreeritakse.

Pakkumiste avamine toimub 13. mai 2021 kell 10.00 Märjamaa alevis Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja I korrusel tuba 6.

 

Enampakkumisest osa võtja õigustatud isikud

 • enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.
 • enampakkumisest ei tohi osa võtta enampakkumise korraldamise otsustamise ja enampakkumise korraldamisega seotud isikud.

 

Enampakkumise tingimused

 • enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda enampakkumisel osalemise tasu 100 (ükssada) eurot ja tagatisraha, mille suurus on 10% kinnistu alghinnast ehk 7000 (seitse tuhat) eurot.
 • osalemistasu ja tagatisraha tuleb tasuda Märjamaa Vallavalitsuse SEB arvelduskontole nr EE411010802004561005 hiljemalt 13. mai 2021 kell 09.00-ks. Maksekorraldusele märkida märksõna „Metsanurga võimla enampakkumine".
 • kirjalik ümbrik märksõnaga „Metsanurga võimla enampakkumine" tuleb esitada hiljemalt 13. mai 2021 kell 09.30-ks Märjamaa Vallavalitsuse kantseleisse (Märjamaa alevis Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja II korrusel), kus pakkumine registreeritakse.
 • ümbrikus peab olema:
 • vormikohane avaldus enampakkumisest osavõtuks;
 • isikut tõendava dokumendi koopia, vajadusel esindust tõendav dokument;
 • dokument osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
 • juriidilistel isikutel ka põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks ning vajadusel volikiri pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks.
 • osalemistasu ei tagastata.
 • tagatisraha tagastatakse isikule, kes osales enampakkumisel, kuid ei võitnud pakkumist. Pakkumise võitnud isikul arvestatakse tagatisraha kinnistu ostuhinna sisse.
 • tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut Märjamaa Vallavalitsuse poolt teatatud ajal ja kohas 30 päeva jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist Märjamaa Vallavolikogus.
 • Märjamaa Vallavalitsus tunnistab enampakkumise võitjaks isiku, kes pakub kõrgeimat ostuhinda ja nõustub müügitingimustega;


Müügitingimused:

 • pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.
 • pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Märjamaa vallavalitsuse poolt määratakse kindlaks müügilepingu sõlmimise aeg notaribüroos. Tehing peab toimuma ühe kuu jooksul peale tulemuste kinnitamist.
 • enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima müügilepingu Märjamaa Vallavalitsuse saadetud teates märgitud ajal ja kohas.
 • ostuhind peab olema tasutud täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist.
 • enampakkumise võitja tasub lisaks enampakkumise lõppsummale kõik kinnisasja tehingutega seotud dokumentide vormistamise kulud, riigilõivud ja notaritasud 

ENAMPAKKUMISEL OSALEMISE AVALDUS

Toimetaja: TIINA GILL

Enampakkumisele tuleb Varbola rahvamaja äriruum

23.03.21

Märjamaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Märjamaa vallale kuuluva Varbola külas asuv Rahvamaja (registriosa nr 3227637; katastri tunnus 50401:001:0212) kinnistu Varbola Rahvamaja hoone äriruumi nr 40, pindalaga 19,5 m².

Rendiperiood on 12.04.2021 kuni 31.12.2025 alghinnaga 1,8 euro/m² kuus.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada kinnises ümbrikus vormistatud ning allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatud enampakkumisel osalemise avaldus märksõnaga „Varbola Rahvamaja" hiljemalt 5. aprilliks 2021 kell 16.00-ks Märjamaa Vallavalitsuse kantseleisse (Märjamaa alevis Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja II korrusel).

 

Avaldusele lisada: 

 • passi või ID-kaardi koopia (füüsilisest isikust pakkuja);  juriidilise isiku pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja  ruumi üürile võtmiseks;  juriidilisest isikust ostja esindaja passi või ID-kaardi koopia.
 • Enampakkumisel osalemise avaldus (avaldatud Märjamaa valla koduleheküljel: www.marjamaa.ee või küsida vallavalitsuse kantseleist) peab sisaldama nõusolekut enampakkumises osalemiseks kuulutuses toodud tingimustel.

Üürileping sõlmitakse ühe kuu  jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Ruumi üürilepingu projektiga on võimalik tutvuda enampakkumise teate juures Märjamaa valla koduleheküljel.


Informatsioon enampakkumise kohta:
abivallavanem Ott Valdma
tel 5380 5285
e-post ott.valdma@marjamaa.ee.

Üürile antava ruumiga on võimalik tutvuda kohapeal:
haldusosakonna juhataja Margus Vaher
telefon 5622 0009
e-post margus.vaher@marjamaa.ee.

 

VARBOLA RAHVAMAJA ÄRIRUUMI RENDI PAKKUMISE VORM

Toimetaja: TIINA GILL

Valgu külas asuv Kartuli kinnistu enampakkumisel

18.03.21

Märjamaa Vallavalitsus korraldab Märjamaa vallale kuuluva Valgu külas asuva Kartuli kinnistu (registriosa nr 13463450; katastri tunnus 50301:001:0183; pindala 11651 m²; 100% maatulundusmaa) vallavara rendi avalik suulise enampakkumise Märjamaa Vallavolikogu 16.02.2021 otsuses nr 245 määratud perioodiks 01.04.2021 kuni 01.04.2029 alghinnaga 116 eurot/aastas.

 

Rendiobjekti kirjeldus

Kartuli kinnistu (registriosa nr 13463450; katastri tunnus 50301:001:0183; pindala 11651 m2; 100% maatulundusmaa) on hoonestamata, kuid antud kinnistul asuvad kolm õlimahutit.

Juurdepääs kinnistule on Valgu asulatee ning Kukeristi tee kaudu. Kinnistu antakse põllumajanduslikku kasutusse. Kinnistu rendi alghinnaks on määratud 116 eurot/aastas.

 

Kitsendused ja muud maakasutust piiravad asjaolud:

1. kinnisasjale ulatub Valgu asulatee ning Kukeristi tee teekaitsevöönd, kus kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud;

2. kinnisasi jääb osaliselt Kangru 5 maaparandussüsteemi maa-alale, kus kehtivad maaparandusseadusest tulenevad kitsendused;

3. kinnisasja läbivad elektriõhuliinid ning kinnisasjale jääb elektriõhuliini mastitõmmits või tugi, mille kaitsevööndites kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud;

 

Kinnistuga tutvumine

Kinnistuga on võimalik tutvuda tööpäevadel. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku leppida Märjamaa Vallavalitsuse haldusosakonna juhatajaga (Margus Vaher, telefon 5622 0009, e-post margus.vaher@marjamaa.ee). Palume kindlasti rendiobjektiga kohapeal tutvuda, hilisemaid pretensioone ei rahuldata. 

 

Enampakkumise korraldamise aeg ja koht

Vormistatud ning allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatud enampakkumisel osalemise avaldus tuleb esitada hiljemalt 23. märts 2021 kell 16.00-ks Märjamaa Vallavalitsuse kantseleisse (Märjamaa alevis Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja II korrusel) või e-kirjana marjamaa@marjama.ee

Osalemistasu (30 eurot) ja tagatisraha (116 eurot) tasuda Märjamaa Vallavalitsuse SEB arvelduskontole nr EE411010802004561005 hiljemalt 23. märts 2021 kella 16.00-ks. Maksekorraldusele märkida märksõna „Kartuli enampakkumine";'

Enampakkumise läbiviija edastab enampakkumise osavõtu avalduses esitatud e-posti aadressile lingi suulisel enampakkumisel osalemiseks, mis toimub 24. märts 2021 kell 09.00.

 

Enampakkumisest osa võtja õigustatud isikud

 • Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.
 • Enampakkumisest ei tohi osa võtta enampakkumise korraldamise otsustamise ja enampakkumise korraldamisega seotud isikud.

 

Enampakkumise tingimused

 • Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda enampakkumisel osalemise tasu 30 (kolmkümmend) eurot ja tagatisraha 116 (sada kuusteist) eurot.
 • Osalemistasu ja tagatisraha tuleb tasuda Märjamaa Vallavalitsuse SEB arvelduskontole nr EE411010802004561005 hiljemalt 23. märts 2021 kell 16.00-ks. Maksekorraldusele märkida märksõna „Kartuli enampakkumine".
 • Vormistatud ning allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatud enampakkumisel osalemise avaldus tuleb esitada hiljemalt 23. märts 2021 kell 16.00-ks Märjamaa Vallavalitsuse kantseleisse (Märjamaa alevis Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja II korrusel).
 • Osalemistasu ei tagastata.
 • Tagatisraha tagastatakse isikule, kes osales enampakkumisel, kuid ei võitnud pakkumist. Pakkumise võitnud isikul arvestatakse tagatisraha kinnistu ostuhinna sisse.
 • Tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi rendilepingut peale enampakkumise tulemuste kinnitamist Märjamaa Vallavalitsuse poolt teatatud ajal ja kohas 31. märtsiks 2020.
 • Märjamaa Vallavalitsus tunnistab enampakkumise võitjaks isiku, kes pakub kõrgeimat rendihinda ja nõustub renditingimustega;


Renditingimused:

 • Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku rendile antava vara rentimiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.
 • Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ühe aasta rendihinna ja sõlmima rendilepingu Märjamaa Vallavalitsuse saadetud teates märgitud ajal ja kohas.

 

 

ENAMPAKKUMISEL OSALEMISE AVALDUS

 

Toimetaja: TIINA GILL