Haimre pst 5 võõrandamine enampakkumise teel

13.08.20

Märjamaa Vallavalitsus kuulutab välja Märjamaa Vallavolikogu 16. juuni 2020 otsuse nr 202 ,,Vallavara võõrandamine enampakkumisel" alusel Märjamaa vallale kuuluva Märjamaa alevis Haimre pst 5 kinnisasjale (kinnistu registriosa nr 1075737, katastriüksuse tunnus 50501:008:0800, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 3521 m²) avaliku suulise enampakkumise alghinnaga 100 000 (ükssada tuhat) eurot.

 

Müügiobjekti kirjeldus

Kinnistul asuvad:

Ehitisregistri

Ehitis

Ehitise

Esmane

Korruste

Ehitisealune

kood

nimetus

kasutus

arv

pind (m2)

109022247

Hoone

võimla

1959

1

591

120687579

Hoone

kuur

1975

1

50,4

120687578

Hoone

puukuur

1975

1

88

 

Kinnistul on ligipääs avalikult kasutatavalt teelt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

Kinnistul on elektripaigaldise liitumisleping (50 A), liitumine tsentraalse veega ning kanalisatsioonivõrguga on liitumusvalmidus kinnistu piiril.

Haimre pst 5 asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ning üldplaneeringuga on määratud antud piirkonna maa-ala kasutamise juhtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa. Haimre pst 5 kinnisasjal detailplaneering puudub. Katastriüksuse sihtotstarvet (ühiskondlike ehitiste maa 100%) saab muuta ehitise kasutamise otstarbest tuleneva tegeliku kasutuse, ehitusloa, ehitisteatise, vallavalitsuse kirjaliku nõusoleku või kasutusloa alusel. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab kinnisasja sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering.

Detailplaneeringu kohustus tekib ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel (ehitisealuse pinnaga üle 60m²) või olemasoleva hoone laiendamisel üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Lähtuvalt ehitusseadustiku lisa 1 on ehitisealuse pinnaga üle 60m² hoone (puukuuri ja võimla) lammutamiseks nõutavad ehitusluba ja lammutusprojekt.

 

Ostja peab arvestama, et kinnistu ostmisel ning kasutamisel ei tohiks kinnistu kasutusviis muutuda naabrite jaoks koormavaks võrreldes olemasoleva kasutusega st, et kinnistu kasutamisel ei tohiks tekkida täiendavat müra ning muud naabritele tajutavat keskkonnahäiringut, mis ei vastaks senisele hoone kasutusotstarbele. Võimalikel ostjatel on soovitav enne pakkumuse esitamist konsulteerida Märjamaa Vallavalitsusega võimaliku edaspidise kasutuse osas.

 

Kinnistuga tutvumine

Kinnistuga on võimalik tutvuda tööpäevadel. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku leppida Märjamaa Vallavalitsuse haldusosakonna juhatajaga (Margus Vaher, telefon 5622 0009, e-post margus.vaher@marjamaa.ee). Palume kindlasti enne ostu müügiobjektidega kohapeal tutvuda, hilisemaid pretensioone ei rahuldata. 

 

Enampakkumise korraldamise aeg ja koht

Enampakkumine toimub 28. august 2020 kell 10:00 Märjamaa Vallavalitsuse haldushoone (asukoht Märjamaa vald, Märjamaa alev, Tehnika tn 11) I korruse kabinetis nr 6.

 

Enampakkumisest osa võtja õigustatud isikud

 • Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.
 • Enampakkumisest ei tohi osa võtta enampakkumise korraldamise otsustamise ja enampakkumise korraldamisega seotud isikud.

 

Enampakkumise tingimused

 • Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda enampakkumisel osalemise tasu 50 (viiskümmend) eurot ja tagatisraha, mille suurus on 1% kinnistu alghinnast ehk 1000 (üks tuhat) eurot.
 • Osalemistasu ja tagatisraha tuleb tasuda Märjamaa Vallavalitsuse SEB arvelduskontole nr EE411010802004561005 hiljemalt 28. august 2020 kella 09:00-ks. Maksekorraldusele peab olema märgitud kinnistu nimi (Haimre pst 5) ja kinnistunumber (kinnistu number 1075737).
 • Osalemistasu ei tagastata.
 • Tagatisraha tagastatakse isikule, kes osales enampakkumisel, kuid ei võitnud pakkumist. Pakkumise võitnud isikul arvestatakse tagatisraha kinnistu ostuhinna sisse.
 • Tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut Märjamaa Vallavalitsuse poolt teatatud ajal ja kohas.
 • Märjamaa Vallavalitsus tunnistab enampakkumise võitjaks isiku, kes pakub kõrgeimat ostuhinda ja nõustub müügitingimustega;

 

Enampakkumisele tulijal peab kaasas olema

 • Isikut tõendav dokument,  vajadusel esindust tõendav dokument
 • dokument osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta
 • juriidilistel isikutel ka põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks ning vajadusel volikiri pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks.

 

Müügitingimused:

 • Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.
 • Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Märjamaa Vallavalitsuse poolt määratakse kindlaks müügilepingu sõlmimise aeg notaribüroos. Tehing peab toimuma kolme kuu jooksul peale tulemuste kinnitamist.
 • Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima müügilepingu Märjamaa Vallavalitsuse saadetud teates märgitud ajal ja kohas.
 • Ostuhind peab olema tasutud täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist.
 • Enampakkumise võitja tasub lisaks enampakkumise lõppsummale kõik kinnisasja tehingutega seotud dokumentide vormistamise kulud, riigilõivud ja notaritasud.

 


Haimre pst 5. Foto: Reet Saar

Toimetaja: TIINA GILL