Enampakkumine Võimla tn 1 ja 4

28.10.21

Märjamaa Vallavalitsus kinnitas 27. oktoobril 2021 istungil Võimla tn 1a ja 4 enampakkumise tingimused ning enampakkumise komisjoni. Alghind on Märjamaa Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega nr 263 määratud 50 000 eurot.


Müügiobjekti kirjeldus

Müügiobjekti koosseisu kuulub:

 1. Parkla - 50201:001:0029 (transpordimaa 100%), pindalaga 535 m²
 2. Spordihoone - 50201:001:0031 (ühiskondlike ehitiste maa 100%), pindalaga 1302 m², hoone suletud netopind 1 579,7 m², ehitatud 1988. a ning renoveeritud 2010-2010. Hoone kütteallikas on vedelküttekatel. Hoones on sundventilatsioon. Kinnistul on elektripaigaldise liitumisleping (63 A), liitumine tsentraalse vee- ning kanalisatsioonivõrguga.
   


Foto: Tiina Gill


Hoone ehitisealune pind 853,6 m², maht 11 634 m3 ning suletud netopind 1 579,7 m².

Juurdepääs hinnatavale varale on avalikult kasutatavalt asfaltkattega teelt, juurdepääs hoonele ainult tänava poolselt küljelt.  Hoone paikneb eemal suurtest teedest ja asula peatänavatest. Nähtavus juurdepääsu tänavalt (Võimla tänav) on väga hea. Parkida võimalik kinnistu asfaltkattega alal, katastriüksusel 50201:001:0029 (nn lahustükil).

Maa-ameti kaardiserveri kitsenduste kaardil paiknevad hinnatavatel maaüksustel järgmised maakasutust piiravad kitsendused, mis ei takista kinnistu sihtotstarbelist kasutamist:

Katastriüksus 50201:001:0029

Piiranguvöönd Nähtus VID Nimetus Ulatus m²
Elektripaigaldise kaitsevöönd Elektriõhuliin 1-20 kV (keskpingeliin) K230311390   28.4

 

Katastriüksus 50201:001:0031

Piiranguvöönd Nähtus VID Nimetus Ulatus 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd Maa-alune vee ja kanalisatsiooni vabavoolne torustik alla 250 mm ja üle 2 m süg. 2015 knd K3   22.3
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd Maa-alune vee ja kanalisatsiooni survetorustik alla 250 mm 2015 knd V   170
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd Maa-.alune vee ja kanalisatsiooni vabavoolne torustik alla 2 m süg., alla 250 mm 2015 knd K1   123.8
Sideehitise kaitsevöönd Sideehitis maismaal 109308071   2.6

 

Võimla tn 4 asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ning üldplaneeringuga on määratud antud piirkonna maa-ala kasutamise juhtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa. Võimla tn 4 kinnisasjal detailplaneering puudub. Katastriüksuse sihtotstarvet (ühiskondlike ehitiste maa 100%) saab muuta ehitise kasutamise otstarbest tuleneva sihtotstarbe ehitise tegeliku kasutuse, ehitusloa, ehitisteatise, vallavalitsuse kirjaliku nõusoleku või kasutusloa alusel. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab kinnisasja sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering.

Detailplaneeringu kohustus tekib ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel (ehitisealuse pinnaga üle 60m²) või olemasoleva hoone laiendamisel üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Ostja peab arvestama, et kinnistu ostmisel ning kasutamisel ei tohiks kinnistu kasutusviis muutuda naabrite jaoks koormavaks võrreldes olemasoleva kasutusega st, et kinnistu kasutamisel ei tohiks tekkida täiendavat müra ning muud naabritele tajutavat keskkonnahäiringut, mis ei vastaks senisele hoone kasutusotstarbele. Võimalikel ostjatel on soovitav enne pakkumuse esitamist konsulteerida Märjamaa Vallavalitsusega võimaliku edaspidise kasutuse osas.


Kinnistuga tutvumine

Kinnistuga on võimalik tutvuda tööpäevadel. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku leppida Märjamaa Vallavalitsuse haldusosakonna juhatajaga (Margus Vaher, telefon 5622 0009, e-post margus.vaher@marjamaa.ee). Palume kindlasti enne ostu müügiobjektidega kohapeal tutvuda, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

 

Enampakkumise korraldamise aeg ja koht

Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda enampakkumisel osalemise tasu 100 (ükssada) eurot ja tagatisraha, mille suurus on 10% kinnistu alghinnast ehk 5000 (viis tuhat) eurot.

Osalemistasu ja tagatisraha tasuda Märjamaa Vallavalitsuse SEB arvelduskontole nr EE411010802004561005 hiljemalt 25. november 2021 kell 09.00-ks. Maksekorraldusele märkida märksõna „Metsanurga võimla".

Kirjalik ümbrik märksõnaga „Metsanurga võimla" ning "mitte avada enne 5. august 2021 kell 10.00" tuleb esitada hiljemalt 25. november 2021 kell 09.30-ks Märjamaa Vallavalitsuse kantseleisse (Märjamaa alevis Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja II korrusel), kus pakkumine registreeritakse.

Pakkumiste avamine toimub 25. november 2021 kell 10.00 Märjamaa alevis Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja I korrusel ringsaalis.
 

Enampakkumisest osa võtja õigustatud isikud

 • Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.
 • Enampakkumisest ei tohi osa võtta enampakkumise korraldamise otsustamise ja enampakkumise korraldamisega seotud isikud.

 

Enampakkumise tingimused

 • Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda enampakkumisel osalemise tasu 100 (ükssada) eurot ja tagatisraha, mille suurus on 10% kinnistu alghinnast ehk 5000 (viis tuhat) eurot.
 • Osalemistasu ja tagatisraha tuleb tasuda Märjamaa Vallavalitsuse SEB arvelduskontole nr EE411010802004561005 hiljemalt 25. november 2021 kell 09.00-ks. Maksekorraldusele märkida märksõna „Metsanurga võimla enampakkumine".
 • Kirjalik ümbrik märksõnaga „Metsanurga võimla enampakkumine" tuleb esitada hiljemalt 25. november 2021 kell 09.30-ks Märjamaa Vallavalitsuse kantseleisse (Märjamaa alevis Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja II korrusel), kus pakkumine registreeritakse.
 • Ümbrikus peab olema:
  vormikohane avaldus enampakkumisest osavõtuks;
  • isikut tõendava dokumendi koopia, vajadusel esindust tõendav dokument;
  • dokument osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
  • juriidilistel isikutel ka põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks ning vajadusel volikiri pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks.
 • Osalemistasu ei tagastata.
 • Tagatisraha tagastatakse isikule, kes osales enampakkumisel, kuid ei võitnud pakkumist. Pakkumise võitnud isikul arvestatakse tagatisraha kinnistu ostuhinna sisse.
 • Tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut Märjamaa Vallavalitsuse poolt teatatud ajal ja kohas 30 päeva jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist Märjamaa Vallavolikogus.
 • Märjamaa Vallavalitsus tunnistab enampakkumise võitjaks isiku, kes pakub kõrgeimat ostuhinda ja nõustub müügitingimustega;


Müügitingimused:

 • Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.
 • Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Märjamaa vallavalitsuse poolt määratakse kindlaks müügilepingu sõlmimise aeg notaribüroos. Tehing peab toimuma ühe kuu jooksul peale tulemuste kinnitamist.
 • Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima müügilepingu Märjamaa Vallavalitsuse saadetud teates märgitud ajal ja kohas.
 • Ostuhind peab olema tasutud täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist.
 • Enampakkumise võitja tasub lisaks enampakkumise lõppsummale kõik kinnisasja tehingutega seotud dokumentide vormistamise kulud, riigilõivud ja notaritasud

ENAMPAKKUMISEL OSALEMISE AVALDUS

Toimetaja: TIINA GILL

Enampakkumisele tuleb Jõgeva vallas Kassinurme külas Niidu kinnistul asuva elamu korteromandi osa

29.09.21

Märjamaa Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise teel Jõgeva vallas Kassinurme külas, Niidu kinnistul (elamumaa, nr 9429650; katastritunnus: 24801:001:0751, pindala 1837 m2) asuva elamu korteriomandi nr 1 reaalosa üldpinnaga 53 m2 (530/3733) alghinnaga 1000 eurot.

Müügiobjekti kirjeldus

Niidu kinnistul (elamumaa, nr 9429650; katastritunnus: 24801:001:0751, pindala 1837 m2) asub korterelamu 8 korteriga, mille korteriomandi nr 1 reaalosa üldpinnaga 53 m2 (530/3733) kuulub Märjamaa vallale.

Kortermajal ning korteril on elektriliitumine ning tsentraalne vee- ja kanalisatsiooniühendus. Hiljuti on kortermajal vahetatud katus. Kortermajas on ahjuküte ning küttepuid hoiustatakse ühises puukuuris. Korteriühistu haldamine on hetkel BRP Haldus OÜ käes.

Korteriomandi eluruum on asustatud tähtajatu üürilepingu alusel ja vara senise kasutaja (üürniku) kasuks on Märjamaa Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega nr 265 määratud ostueesõigus.

 

Enampakkumise korraldamise aeg ja koht

Osalemistasu ja tagatisraha tasuda Märjamaa Vallavalitsuse SEB arvelduskontole nr EE411010802004561005 hiljemalt 28. oktoober 2021 kella 09.00-ks. Maksekorraldusele märkida märksõna „Niidu enampakkumine";

Kirjalik ümbrik märksõnaga „Niidu enampakkumine" ning „mitte avada enne 28. oktoober 2021 kell 10.00" tuleb esitada hiljemalt 28. oktoober 2021 kell 09.30-ks Märjamaa Vallavalitsuse kantseleisse (Märjamaa alevis Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja II korrusel), kus pakkumine registreeritakse.

Pakkumiste avamine toimub 28. oktoober 2021 kell 10.00 Märjamaa alevis Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja I korrusel ringsaalis.

 

Enampakkumisest osa võtja õigustatud isikud

 • Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.
 • Enampakkumisest ei tohi osa võtta enampakkumise korraldamise otsustamise ja enampakkumise korraldamisega seotud isikud.

 

Enampakkumise tingimused

 • Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda enampakkumisel osalemise tasu 10 (kümme) eurot ja tagatisraha, mille suurus on 10% kinnistu alghinnast ehk 100 (ükssada) eurot.
 • Osalemistasu ja tagatisraha tuleb tasuda Märjamaa Vallavalitsuse SEB arvelduskontole nr EE411010802004561005 hiljemalt 28. oktoober 2021 kell 09.00-ks. Maksekorraldusele märkida märksõna „Niidu enampakkumine".
 • Kirjalik ümbrik märksõnaga „Niidu enampakkumine" tuleb esitada hiljemalt 28. oktoober 2021 kell 09.30-ks Märjamaa Vallavalitsuse kantseleisse (Märjamaa alevis Tehnika 11, Märjamaa Vallavalitsuse maja II korrusel), kus pakkumine registreeritakse.
 • Ümbrikus peab olema: 1) vormikohane avaldus enampakkumisest osavõtuks; 2) isikut tõendava dokumendi koopia, vajadusel esindust tõendav dokument; 3) dokument osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta; 4) juriidilistel isikutel ka põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks ning vajadusel volikiri pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks.
 • Osalemistasu ei tagastata.
 • Tagatisraha tagastatakse isikule, kes osales enampakkumisel, kuid ei võitnud pakkumist. Pakkumise võitnud isikul arvestatakse tagatisraha kinnistu ostuhinna sisse.
 • Tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut Märjamaa Vallavalitsuse poolt teatatud ajal ja kohas 30 päeva jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist Märjamaa Vallavolikogus.
 • Märjamaa Vallavalitsus tunnistab enampakkumise võitjaks isiku, kes pakub kõrgeimat ostuhinda ja nõustub müügitingimustega;


Müügitingimused:

 • Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.
 • Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Märjamaa vallavalitsuse poolt määratakse kindlaks müügilepingu sõlmimise aeg notaribüroos. Tehing peab toimuma ühe kuu jooksul peale tulemuste kinnitamist.
 • Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima müügilepingu Märjamaa Vallavalitsuse saadetud teates märgitud ajal ja kohas.
 • Ostuhind peab olema tasutud täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist.
 • Enampakkumise võitja tasub lisaks enampakkumise lõppsummale kõik kinnisasja tehingutega seotud dokumentide vormistamise kulud, riigilõivud ja notaritasud.

 

ENAMPAKKUMISEL OSALEMISE AVALDUS

Toimetaja: TIINA GILL