« Tagasi

Paemurrumetsa ja Otsa kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja arutelu

Märjamaa Vallavalitsus korraldab planeeringu eskiisi avaliku väljapaneku vastavalt planeerimisseaduse § 82 lõigetele 4, 5, 6 ajavahemikus 10. september 2020 kuni 9. oktoober 2020.

Märjamaa Vallavolikogu 15.10.2019 otsusega nr 252 algatati Paemurrumetsa ja Otsa kinnistu detailplaneering ning jäeti algatamata planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringust huvitatud isik on Henno Varahaldus OÜ ja Rikman Konsultatsioonid OÜ.

Detailplaneeringu ala hõlmab Märjamaa vallas Vaimõisa külas Paemurrumetsa ja Otsa katastriüksusi. Planeeringuala suurus on ca 5,7 ha. Planeeringu eesmärk on määrata kinnistute ehitusõigus, parkimise ja liikluse korraldamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnakaitselised abinõud ning haljastuse ja heakorrapõhimõtted ja maa kasutamise sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast äri- ja transpordimaaks eesmärgiga nimetatud kinnistutele tankla-teenindusjaama-kaupluse, puhke-majutushoonete ning vajalike tehnorajatiste ja teenindava taristu rajamiseks.  

Märjamaa valla üldplaneeringu põhilahendusega on planeeritava detailplaneeringuala maakasutuse juhtotstarve maatulundusmaa, mistõttu on tegemist üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostaja on AB Artes Terrae OÜ projektijuht Heiki Kalberg ning Maastikuarhitekt Karl Hansson.

Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 09.10.2020 kell 16.00 Märjamaa Valla Raamatukogus (Pärnu mnt 56, 78304 Märjamaa alev).

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik enne avalikku arutelu tutvuda Märjamaa Vallavalitsuses kohapeal (teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9.00-16.30) või digitaalselt Märjamaa valla kodulehel.

Lisainformatsiooni planeeringu kohta saab Märjamaa Vallavalitsuse planeerimise ja maakorralduse spetsialistilt (Triinu Lepa, e-post: triinu.lepa@marjamaa.ee, tel: 5388 8146).

Ettepanekud ja arvamused planeeringueskiisi kohta palume esitada hiljemalt 9. oktoobriks 2020 kella 12.00-ks e-posti aadressile: marjamaa@marjamaa.ee või paberkandjal aadressile: Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev.